A A A
pl | en

zarządzanie informacją

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: zarządzanie informacją
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Program

Klasyfikacja ISCED: 0322
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 – dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 120 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. seminaria magisterskie
4. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowym systemie USOS UJ. Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją. Dokładny rozpis zajęć zawiera plan studiów.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów. 
W 1 roku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie, które kontynuowane jest na 2 roku. Jego wybór zależny jest od opracowywanego tematu. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani napisać pracę magisterską oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na pierwszym roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2+. Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Ukończenie studiów

Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, a co za tym idzie uzyskanie 120 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie informacją instytucjonalną
15 2 zaliczenie O
Terminologia nauk o komunikacji społecznej i mediach
15 2 egzamin O
Projektowanie badań naukowych
45 5 egzamin O
Etyka badań i zawodów informacyjnych
15 1 zaliczenie O
Język obcy nowożytny
30 - zaliczenie O
Informatologiczne aspekty nauk o komunikacji społecznej i mediach
30 4 egzamin O
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
6 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Logistyka informacji
15 2 zaliczenie O
Statystyka w pracy analityka danych i informacji
30 4 zaliczenie O
Lekcja biblioteczna – BJ
2 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Informacyjne wspomaganie decyzji
15 2 zaliczenie O
Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym
20 2 zaliczenie O
Podstawy prawne w zarządzaniu informacją
45 3 zaliczenie O
Język obcy nowożytny
30 2 egzamin O
Zarządzanie informacją w sektorze nauki
30 2 zaliczenie O
Content analysis w otoczeniu biznesowym
45 5 zaliczenie O
Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie
30 4 zaliczenie O
Analiza danych o klientach: data-driven marketing
60 6 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 1
30 4 zaliczenie O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Eksploracja danych i analityka predykcyjna
45 5 zaliczenie O
Transfer informacji
90 9 egzamin O
Diagnozowanie potrzeb i zachowań informacyjnych w przestrzeni biznesowej
15 2 zaliczenie O
Komunikacja wizualna
30 2 zaliczenie O
Grupa konwersatoriów do wyboru
O
Seminarium magisterskie 2
30 6 zaliczenie O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka rozwiązań informacyjnych
15 2 zaliczenie O
Projekty szkoleniowo-rozwojowe kompetencji informacyjnych dla biznesu
15 2 zaliczenie O
Najnowsze technologie informacyjne
30 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 3
60 10 zaliczenie O
Obserwatorium kultury
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie informacją w instytucjach kultury
30 3 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O