A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Filozoficzny

Psychologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Psychologia
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Psychologia

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje trzy podstawowe kategorie treści kształcenia, dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Plan studiów podzielony został na dwa etapy: obligatoryjny (kursy obowiązkowe, poziom A) oraz fakultatywny (poziom B). Etap obligatoryjny obejmujący kursy obowiązkowe i realizowany przez 6 semestrów umożliwia studentom nabycie podstawowej i wszechstronnej wiedzy w zakresie różnych dziedzin psychologii. Etap fakultatywny pozwala na poszerzenie wiedzy na poziomie specjalistycznym. Od połowy trzeciego roku studenci sami kształtują swój plan kształcenia, wybierając z oferty IPs, prezentowanej corocznie w “Katalogu kursów” (corocznie około 200 kursów), kursy specjalistyczne z różnych działów psychologii, w tym dziedziny, która go najbardziej interesuje (często związane jest to z realizacją ścieżki specjalizacyjnej). W ofercie dydaktycznej znajduje się cały szereg kursów pogrupowanych w „ścieżki specjalizacyjne” umożliwiające realizację kierunkowych efektów kształcenia na zaawansowanym poziomie. Wybór ścieżki umożliwia studentowi specjalizowanie się, to znaczy ukierunkowane pogłębianie wiedzy w wybranym obszarze psychologii, poznanie metod diagnozy i pomocy psychologicznej charakterystycznych dla tego obszaru, a także zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia teoretyczno-metodologiczne na każdej z zaproponowanych ścieżek prowadzone są przez specjalistów-teoretyków w danej dziedzinie, a zajęcia związane z praktyką psychologiczną realizowane są przez psychologów-praktyków. Ścieżki specjalizacyjne, które student może realizować w czasie studiów w IPs: Psychologia kliniczna i psychologii zdrowia, Psychologia kliniczna dziecka, Psychologia organizacji i reklamy, Psychologia rodziny i edukacji, Psychologia sądowa, Psychologia sportu, Psychoterapii, Naukowa.

Ukończenie studiów

Poza pracami etapowymi, referatami, kolokwiami czy egzaminami, student jest zobowiązny do napisania pracy magisterskiej. Po trzecim roku studiów student wybiera seminarium magisterskie, które trwa dwa lata. Po ukończeniu i zaakceptowaniu przez promotora, praca magisterska poddawana jest kontroli w systemie antyplagiatowym i trafia do recenzji. Recenzje przygotowuje promotor i recenzent. Obowiązuje zasada, że co najmniej jeden z recenzentów musi mieć status samodzielnego pracownika naukowego. Ocena z pracy stanowi 3/8 oceny finalnej na dyplomie. Kolejną część (4/8) stanowi średnia ocen, a kolejną (1/8) – ocena z egzaminu magisterskiego. Egzamin jest ustny i polega na zadaniu studentowi co najmniej trzech pytań, z czego jedno dotyczy działu psychologii związanego z tematyką pracy, drugie – problematyki łączącej tematykę pracy z innym działem psychologii, trzecie pytanie jest losowane. Student losuje pytania z 126 podanych mu wcześniej, dotyczących zagadnień podstawowych z psychologii. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, egzamin jest powtarzany w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów w UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do psychologii
60 7 egzamin O
Biologiczne mechanizmy zachowania I
60 7 egzamin O
Metodologia I - metody badań ilościowych z elementami statystyki
80 8 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii w elementami logiki
60 6 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologiczne mechanizmy zachowania II
30 5 egzamin O
Historia myśli psychologicznej
60 7 egzamin O
Psychologia poznawcza I - podstawowe procesy poznawcze
60 7 egzamin O
Psychologia emocji i motywacji
60 7 egzamin O
Etyka zawodu psychologa
45 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia poznawcza II - złożone procesy poznawcze
60 6.5 egzamin O
Psychologia społeczna I - poznanie społeczne
60 6.5 egzamin O
Psychologia różnic indywidualnych
60 6.5 egzamin O
Psychologia osobowości
60 6.5 egzamin O
Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia I
60 6.5 egzamin O
60 - zaliczenie O
Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia społeczna II - relacje interpersonalne, grupowe i międzynarodowe
60 5.5 egzamin O
Psychometria
45 5 egzamin O
Psychologia zaburzeń
60 5.5 egzamin O
Psychologia rozwoju w biegu życia II
60 6 egzamin O
Psychologia edukacji
60 5.5 egzamin O
60 - zaliczenie O

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia II - metody analizy jakościowej
60 7 egzamin O
Diagnoza psychologiczna
15 12 egzamin O
Diagnoza psychologiczna - obserwacja i wywiad
45 - zaliczenie O
Diagnoza psychologiczna - testy
45 - zaliczenie O
Diagnoza psychologiczna - techniki projekcyjne i analiza wytworów
45 - zaliczenie O
Pomoc psychologiczna
15 6 egzamin O
Pomoc psychologiczna - pomoc dorosłym
15 - zaliczenie O
Pomoc psychologiczna - pomoc dzieciom i młodzieży
15 - zaliczenie O
Psychologiczne koncepcje człowieka
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Alternatywne antropologie psychologiczne
45 4.5 egzamin F
Analiza zachowania (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Analiza zachowania (wykład)
15 1.5 egzamin F
Applied Social Psychology
30 4 egzamin F
Badania nad skutecznością psychoterapii
30 3 egzamin F
Bliskie związki
30 4 egzamin F
Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
30 3 egzamin F
Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Dezinformacja a pamięć (wykład)
15 1.5 egzamin F
Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich rodzin.
30 2 zaliczenie F
Diagnoza i rozwój małego dziecka
45 3 zaliczenie F
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
45 4.5 egzamin F
Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
10 1 egzamin F
Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
30 2 zaliczenie F
Dyskusje o nauce
30 3 egzamin F
Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
45 4.5 egzamin F
Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody zaradcze
30 2 zaliczenie F
Employee Development in Organization
30 3 zaliczenie F
Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
30 3 egzamin F
Fenomenologia w naukach kognitywnych
45 4 egzamin F
Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
15 1.5 egzamin F
Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
30 3 egzamin F
Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
45 3 egzamin F
Interwencja kryzysowa
30 3 egzamin F
Human neuropsychology
15 2 egzamin F
Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
45 3.5 egzamin F
Język migowy – kurs doskonalący
30 2 zaliczenie F
Język migowy – kurs podstawowy
30 2 zaliczenie F
Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa medyczna i psychologiczna
30 2 zaliczenie F
Kompetencje emocjonalne w biegu życia
30 3 egzamin F
Kreatywność w reklamie
45 3 zaliczenie F
Kultura popularna i tożsamość
30 3 egzamin F
Kulturowe uwarunkowania rozwoju
30 3 egzamin F
Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
15 1.5 zaliczenie F
Lateralizacja i asymetria mózgu
30 3 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (konwersatorium)
30 4.5 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (wykład)
30 4 egzamin F
Logopedia
30 3 egzamin F
Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
30 3 egzamin F
Metody badania pamięci prospektywnej
45 3 zaliczenie F
Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
30 2 zaliczenie F
Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i podejrzanych
45 3.5 egzamin F
Mózgowe podłoże świadomości
30 3 egzamin F
Neuronalne mechanizmy podmiotowości
30 3 egzamin F
Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
45 5.5 egzamin F
Neuropsychology of sleep
15 2 egzamin F
Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
30 2 zaliczenie F
Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
30 3 egzamin F
Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
30 2 zaliczenie F
Pamięć autobiograficzna
30 3 egzamin F
Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
30 3 egzamin F
Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
30 3 egzamin F
Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
30 3 egzamin F
Podstawy psychologii sądowej
30 3 egzamin F
Podstawy zarządzania organizacjami
30 3 egzamin F
Political Psychology
30 4 egzamin F
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
45 3 zaliczenie F
Praktyki w ośrodku terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
30 4 egzamin F
Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
45 4 egzamin F
Psychodydaktyka (ćwiczenia)
20 2 zaliczenie F
Psychodydaktyka (wykład)
10 1 egzamin F
Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
30 4 egzamin F
Psychologia coachingu
30 2 zaliczenie F
Psychologia kliniczna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Psychologia placebo (konwersatorium)
15 2 egzamin F
Psychologia placebo (wykład)
15 1.5 egzamin F
Psychologia rozwoju moralnego
45 4.5 egzamin F
Psychologia starzenia się i starości
30 4 egzamin F
Psychologia traumy
30 2 zaliczenie F
Psychologia twórczości
30 3 egzamin F
Psychologia w szkole
45 4.5 egzamin F
Psychologia zdrowia
30 3 egzamin F
Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
45 2 zaliczenie F
Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
30 3 egzamin F
Psychologia zeznań świadków
15 2 egzamin F
Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład monograficzny
15 1.5 egzamin F
Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
30 3 egzamin F
Psychology of goals and self-regulation
30 4 egzamin F
Psychology of recruitment and selection
30 4 egzamin F
Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
15 2 egzamin F
Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
30 3 egzamin F
Psychoterapia dzieci i młodzieży
30 2 zaliczenie F
Psychoterapia zaburzeń osobowości
30 3 egzamin F
Reklama społeczna
30 2 zaliczenie F
Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
45 4 egzamin F
Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
45 4.5 egzamin F
Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
45 3 zaliczenie F
Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
30 3 egzamin F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
30 3 zaliczenie F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
30 3 egzamin F
Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
15 1.5 zaliczenie F
Sen i marzenia senne (wykład)
15 1.5 egzamin F
Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
60 4 zaliczenie F
Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
30 2 zaliczenie F
Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
30 3 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (wykład)
15 2 egzamin F
Stosowana analiza zachowania
45 4 egzamin F
Stosowana psychologia motywacji
30 3 egzamin F
Stres, readaptacja i jakość życia
30 3 egzamin F
Studium przypadku - warsztat metodologiczny
45 3 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (B)
15 1 zaliczenie F
Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
30 4 egzamin F
Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
45 3 zaliczenie F
The psychology of the refugee ‘’crisis’’
30 4 egzamin F
Trauma dziecięca
30 2.5 egzamin F
Trening pamięci
45 3.5 egzamin F
Trening twórczego myślenia
45 3 zaliczenie F
Twórcze programy w edukacji.
30 3 egzamin F
Udział w badaniach naukowych w psychologii
30 3 zaliczenie F
Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.
30 2.5 egzamin F
Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Warsztat pracy psychologa szkolnego
60 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do bio-feedbacku
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do terapii zabawą
30 2 zaliczenie F
Współdziałanie
30 2.5 egzamin F
Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i starszych.
30 2 zaliczenie F
Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (warsztat)
30 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
30 3 egzamin F
Zaburzenia lękowe
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
30 3 egzamin F
Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia psychotyczne
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
30 3 egzamin F
Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
60 4 zaliczenie F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
30 3 egzamin F
Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w sytuacji kryzysu
30 3 egzamin F
Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści mentalnej w filozofii współczesnej
30 3 egzamin F
Psychiatria kliniczna
45 4 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
15 1.5 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia III - wnioskowanie statystyczne
60 6 egzamin O
30 10 egzamin O
Alternatywne antropologie psychologiczne
45 4.5 egzamin F
Analiza zachowania (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Analiza zachowania (wykład)
15 1.5 egzamin F
Applied Social Psychology
30 4 egzamin F
Badania nad skutecznością psychoterapii
30 3 egzamin F
Bliskie związki
30 4 egzamin F
Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
30 3 egzamin F
Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Dezinformacja a pamięć (wykład)
15 1.5 egzamin F
Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich rodzin.
30 2 zaliczenie F
Diagnoza i rozwój małego dziecka
45 3 zaliczenie F
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
45 4.5 egzamin F
Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
10 1 egzamin F
Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
30 2 zaliczenie F
Dyskusje o nauce
30 3 egzamin F
Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
45 4.5 egzamin F
Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody zaradcze
30 2 zaliczenie F
Employee Development in Organization
30 3 zaliczenie F
Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
30 3 egzamin F
Fenomenologia w naukach kognitywnych
45 4 egzamin F
Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
15 1.5 egzamin F
Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
30 3 egzamin F
Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
45 3 egzamin F
Interwencja kryzysowa
30 3 egzamin F
Human neuropsychology
15 2 egzamin F
Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
45 3.5 egzamin F
Język migowy – kurs doskonalący
30 2 zaliczenie F
Język migowy – kurs podstawowy
30 2 zaliczenie F
Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa medyczna i psychologiczna
30 2 zaliczenie F
Kompetencje emocjonalne w biegu życia
30 3 egzamin F
Kreatywność w reklamie
45 3 zaliczenie F
Kultura popularna i tożsamość
30 3 egzamin F
Kulturowe uwarunkowania rozwoju
30 3 egzamin F
Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
15 1.5 zaliczenie F
Lateralizacja i asymetria mózgu
30 3 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (konwersatorium)
30 4.5 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (wykład)
30 4 egzamin F
Logopedia
30 3 egzamin F
Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
30 3 egzamin F
Metody badania pamięci prospektywnej
45 3 zaliczenie F
Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
30 2 zaliczenie F
Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i podejrzanych
45 3.5 egzamin F
Mózgowe podłoże świadomości
30 3 egzamin F
Neuronalne mechanizmy podmiotowości
30 3 egzamin F
Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
45 5.5 egzamin F
Neuropsychology of sleep
15 2 egzamin F
Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
30 2 zaliczenie F
Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
30 3 egzamin F
Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
30 2 zaliczenie F
Pamięć autobiograficzna
30 3 egzamin F
Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
30 3 egzamin F
Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
30 3 egzamin F
Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
30 3 egzamin F
Podstawy psychologii sądowej
30 3 egzamin F
Podstawy zarządzania organizacjami
30 3 egzamin F
Political Psychology
30 4 egzamin F
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
45 3 zaliczenie F
Praktyki w ośrodku terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
30 4 egzamin F
Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
45 4 egzamin F
Psychodydaktyka (ćwiczenia)
20 2 zaliczenie F
Psychodydaktyka (wykład)
10 1 egzamin F
Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
30 4 egzamin F
Psychologia coachingu
30 2 zaliczenie F
Psychologia kliniczna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Psychologia placebo (konwersatorium)
15 2 egzamin F
Psychologia placebo (wykład)
15 1.5 egzamin F
Psychologia rozwoju moralnego
45 4.5 egzamin F
Psychologia starzenia się i starości
30 4 egzamin F
Psychologia traumy
30 2 zaliczenie F
Psychologia twórczości
30 3 egzamin F
Psychologia w szkole
45 4.5 egzamin F
Psychologia zdrowia
30 3 egzamin F
Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
45 2 zaliczenie F
Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
30 3 egzamin F
Psychologia zeznań świadków
15 2 egzamin F
Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład monograficzny
15 1.5 egzamin F
Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
30 3 egzamin F
Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
30 3 egzamin F
Psychology of goals and self-regulation
30 4 egzamin F
Psychology of recruitment and selection
30 4 egzamin F
Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
15 2 egzamin F
Psychoterapia dzieci i młodzieży
30 2 zaliczenie F
Psychoterapia zaburzeń osobowości
30 3 egzamin F
Reklama społeczna
30 2 zaliczenie F
Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
45 4 egzamin F
Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
45 4.5 egzamin F
Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
45 3 zaliczenie F
Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
30 3 egzamin F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
30 3 zaliczenie F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
30 3 egzamin F
Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
15 1.5 zaliczenie F
Sen i marzenia senne (wykład)
15 1.5 egzamin F
Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
60 4 zaliczenie F
Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
30 2 zaliczenie F
Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
30 3 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (wykład)
15 2 egzamin F
Stosowana analiza zachowania
45 4 egzamin F
Stosowana psychologia motywacji
30 3 egzamin F
Stres, readaptacja i jakość życia
30 3 egzamin F
Studium przypadku - warsztat metodologiczny
45 3 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (B)
15 1 zaliczenie F
Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
30 4 egzamin F
Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
45 3 zaliczenie F
The psychology of the refugee ‘’crisis’’
30 4 egzamin F
Trauma dziecięca
30 2.5 egzamin F
Trening pamięci
45 3.5 egzamin F
Trening twórczego myślenia
45 3 zaliczenie F
Twórcze programy w edukacji.
30 3 egzamin F
Udział w badaniach naukowych w psychologii
30 3 zaliczenie F
Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.
30 2.5 egzamin F
Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Warsztat pracy psychologa szkolnego
60 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do bio-feedbacku
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do terapii zabawą
30 2 zaliczenie F
Współdziałanie
30 2.5 egzamin F
Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i starszych.
30 2 zaliczenie F
Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (warsztat)
30 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
30 3 egzamin F
Zaburzenia lękowe
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
30 3 egzamin F
Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia psychotyczne
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
30 3 egzamin F
Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
60 4 zaliczenie F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
30 3 egzamin F
Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w sytuacji kryzysu
30 3 egzamin F
Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści mentalnej w filozofii współczesnej
30 3 egzamin F
Psychiatria kliniczna
45 4 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
15 1.5 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
O
Alternatywne antropologie psychologiczne
45 4.5 egzamin F
Analiza zachowania (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Analiza zachowania (wykład)
15 1.5 egzamin F
Applied Social Psychology
30 4 egzamin F
Badania nad skutecznością psychoterapii
30 3 egzamin F
Bliskie związki
30 4 egzamin F
Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
30 3 egzamin F
Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Dezinformacja a pamięć (wykład)
15 1.5 egzamin F
Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich rodzin.
30 2 zaliczenie F
Diagnoza i rozwój małego dziecka
45 3 zaliczenie F
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
45 4.5 egzamin F
Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
10 1 egzamin F
Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
30 2 zaliczenie F
Dyskusje o nauce
30 3 egzamin F
Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
45 4.5 egzamin F
Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody zaradcze
30 2 zaliczenie F
Employee Development in Organization
30 3 zaliczenie F
Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
30 3 egzamin F
Fenomenologia w naukach kognitywnych
45 4 egzamin F
Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
15 1.5 egzamin F
Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
45 3 egzamin F
Interwencja kryzysowa
30 3 egzamin F
Human neuropsychology
15 2 egzamin F
Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
30 3 egzamin F
Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
45 3.5 egzamin F
Język migowy – kurs doskonalący
30 2 zaliczenie F
Język migowy – kurs podstawowy
30 2 zaliczenie F
Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa medyczna i psychologiczna
30 2 zaliczenie F
Kompetencje emocjonalne w biegu życia
30 3 egzamin F
Kreatywność w reklamie
45 3 zaliczenie F
Kultura popularna i tożsamość
30 3 egzamin F
Kulturowe uwarunkowania rozwoju
30 3 egzamin F
Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
15 1.5 zaliczenie F
Lateralizacja i asymetria mózgu
30 3 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (konwersatorium)
30 4.5 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (wykład)
30 4 egzamin F
Logopedia
30 3 egzamin F
Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
30 3 egzamin F
Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
30 2 zaliczenie F
Metody badania pamięci prospektywnej
45 3 zaliczenie F
Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i podejrzanych
45 3.5 egzamin F
Mózgowe podłoże świadomości
30 3 egzamin F
Neuronalne mechanizmy podmiotowości
30 3 egzamin F
Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
45 5.5 egzamin F
Neuropsychology of sleep
15 2 egzamin F
Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
30 2 zaliczenie F
Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
30 3 egzamin F
Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
30 2 zaliczenie F
Pamięć autobiograficzna
30 3 egzamin F
Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
30 3 egzamin F
Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
30 3 egzamin F
Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
30 3 egzamin F
Podstawy psychologii sądowej
30 3 egzamin F
Podstawy zarządzania organizacjami
30 3 egzamin F
Political Psychology
30 4 egzamin F
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
45 3 zaliczenie F
Praktyki w ośrodku terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
30 4 egzamin F
Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
45 4 egzamin F
Psychodydaktyka (ćwiczenia)
20 2 zaliczenie F
Psychodydaktyka (wykład)
10 1 egzamin F
Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
30 4 egzamin F
Psychologia coachingu
30 2 zaliczenie F
Psychologia kliniczna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Psychologia placebo (konwersatorium)
15 2 egzamin F
Psychologia placebo (wykład)
15 1.5 egzamin F
Psychologia rozwoju moralnego
45 4.5 egzamin F
Psychologia starzenia się i starości
30 4 egzamin F
Psychologia traumy
30 2 zaliczenie F
Psychologia twórczości
30 3 egzamin F
Psychologia w szkole
45 4.5 egzamin F
Psychologia zdrowia
30 3 egzamin F
Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
45 2 zaliczenie F
Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
30 3 egzamin F
Psychologia zeznań świadków
15 2 egzamin F
Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład monograficzny
15 1.5 egzamin F
Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
30 3 egzamin F
Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
30 3 egzamin F
Psychology of goals and self-regulation
30 4 egzamin F
Psychology of recruitment and selection
30 4 egzamin F
Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
15 2 egzamin F
Psychoterapia dzieci i młodzieży
30 2 zaliczenie F
Psychoterapia zaburzeń osobowości
30 3 egzamin F
Reklama społeczna
30 2 zaliczenie F
Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
45 4 egzamin F
Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
45 4.5 egzamin F
Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
45 3 zaliczenie F
Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
30 3 egzamin F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
30 3 zaliczenie F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
30 3 egzamin F
Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
15 1.5 zaliczenie F
Sen i marzenia senne (wykład)
15 1.5 egzamin F
Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
60 4 zaliczenie F
Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
30 2 zaliczenie F
Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
30 3 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (wykład)
15 2 egzamin F
Stosowana analiza zachowania
45 4 egzamin F
Stosowana psychologia motywacji
30 3 egzamin F
Stres, readaptacja i jakość życia
30 3 egzamin F
Studium przypadku - warsztat metodologiczny
45 3 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (B)
15 1 zaliczenie F
Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
30 4 egzamin F
Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
45 3 zaliczenie F
The psychology of the refugee ‘’crisis’’
30 4 egzamin F
Trauma dziecięca
30 2.5 egzamin F
Trening pamięci
45 3.5 egzamin F
Trening twórczego myślenia
45 3 zaliczenie F
Twórcze programy w edukacji.
30 3 egzamin F
Udział w badaniach naukowych w psychologii
30 3 zaliczenie F
Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.
30 2.5 egzamin F
Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Warsztat pracy psychologa szkolnego
60 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do bio-feedbacku
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do terapii zabawą
30 2 zaliczenie F
Współdziałanie
30 2.5 egzamin F
Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i starszych.
30 2 zaliczenie F
Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (warsztat)
30 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
30 3 egzamin F
Zaburzenia lękowe
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
30 3 egzamin F
Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia psychotyczne
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
30 3 egzamin F
Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
60 4 zaliczenie F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
30 3 egzamin F
Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w sytuacji kryzysu
30 3 egzamin F
Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści mentalnej w filozofii współczesnej
30 3 egzamin F
Psychiatria kliniczna
45 4 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
15 1.5 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
O
Alternatywne antropologie psychologiczne
45 4.5 egzamin F
Analiza zachowania (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Analiza zachowania (wykład)
15 1.5 egzamin F
Applied Social Psychology
30 4 egzamin F
Badania nad skutecznością psychoterapii
30 3 egzamin F
Bliskie związki
30 4 egzamin F
Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
30 3 egzamin F
Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Dezinformacja a pamięć (wykład)
15 1.5 egzamin F
Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich rodzin.
30 2 zaliczenie F
Diagnoza i rozwój małego dziecka
45 3 zaliczenie F
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
45 4.5 egzamin F
Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
10 1 egzamin F
Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
45 4.5 egzamin F
Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
30 2 zaliczenie F
Dyskusje o nauce
30 3 egzamin F
Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody zaradcze
30 2 zaliczenie F
Employee Development in Organization
30 3 zaliczenie F
Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
30 3 egzamin F
Fenomenologia w naukach kognitywnych
45 4 egzamin F
Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
15 1.5 egzamin F
Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
30 3 egzamin F
Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
45 3 egzamin F
Interwencja kryzysowa
30 3 egzamin F
Human neuropsychology
15 2 egzamin F
Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
45 3.5 egzamin F
Język migowy – kurs doskonalący
30 2 zaliczenie F
Język migowy – kurs podstawowy
30 2 zaliczenie F
Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa medyczna i psychologiczna
30 2 zaliczenie F
Kompetencje emocjonalne w biegu życia
30 3 egzamin F
Kreatywność w reklamie
45 3 zaliczenie F
Kultura popularna i tożsamość
30 3 egzamin F
Kulturowe uwarunkowania rozwoju
30 3 egzamin F
Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
15 1.5 zaliczenie F
Lateralizacja i asymetria mózgu
30 3 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (konwersatorium)
30 4.5 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (wykład)
30 4 egzamin F
Logopedia
30 3 egzamin F
Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
30 3 egzamin F
Metody badania pamięci prospektywnej
45 3 zaliczenie F
Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
30 2 zaliczenie F
Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i podejrzanych
45 3.5 egzamin F
Mózgowe podłoże świadomości
30 3 egzamin F
Neuronalne mechanizmy podmiotowości
30 3 egzamin F
Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
45 5.5 egzamin F
Neuropsychology of sleep
15 2 egzamin F
Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
30 2 zaliczenie F
Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
30 3 egzamin F
Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
30 2 zaliczenie F
Pamięć autobiograficzna
30 3 egzamin F
Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
30 3 egzamin F
Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
30 3 egzamin F
Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
30 3 egzamin F
Podstawy psychologii sądowej
30 3 egzamin F
Podstawy zarządzania organizacjami
30 3 egzamin F
Political Psychology
30 4 egzamin F
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
45 3 zaliczenie F
Praktyki w ośrodku terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
30 4 egzamin F
Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
45 4 egzamin F
Psychodydaktyka (ćwiczenia)
20 2 zaliczenie F
Psychodydaktyka (wykład)
10 1 egzamin F
Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
30 4 egzamin F
Psychologia coachingu
30 2 zaliczenie F
Psychologia kliniczna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Psychologia placebo (konwersatorium)
15 2 egzamin F
Psychologia placebo (wykład)
15 1.5 egzamin F
Psychologia rozwoju moralnego
45 4.5 egzamin F
Psychologia starzenia się i starości
30 4 egzamin F
Psychologia traumy
30 2 zaliczenie F
Psychologia twórczości
30 3 egzamin F
Psychologia w szkole
45 4.5 egzamin F
Psychologia zdrowia
30 3 egzamin F
Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
45 2 zaliczenie F
Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
30 3 egzamin F
Psychologia zeznań świadków
15 2 egzamin F
Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład monograficzny
15 1.5 egzamin F
Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
30 3 egzamin F
Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
30 3 egzamin F
Psychology of goals and self-regulation
30 4 egzamin F
Psychology of recruitment and selection
30 4 egzamin F
Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
15 2 egzamin F
Psychoterapia dzieci i młodzieży
30 2 zaliczenie F
Psychoterapia zaburzeń osobowości
30 3 egzamin F
Reklama społeczna
30 2 zaliczenie F
Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
45 4 egzamin F
Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
45 4.5 egzamin F
Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
45 3 zaliczenie F
Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
30 3 egzamin F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
30 3 zaliczenie F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
30 3 egzamin F
Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
15 1.5 zaliczenie F
Sen i marzenia senne (wykład)
15 1.5 egzamin F
Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
60 4 zaliczenie F
Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
30 2 zaliczenie F
Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
30 3 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (wykład)
15 2 egzamin F
Stosowana analiza zachowania
45 4 egzamin F
Stosowana psychologia motywacji
30 3 egzamin F
Stres, readaptacja i jakość życia
30 3 egzamin F
Studium przypadku - warsztat metodologiczny
45 3 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (B)
15 1 zaliczenie F
Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
30 4 egzamin F
Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
45 3 zaliczenie F
The psychology of the refugee ‘’crisis’’
30 4 egzamin F
Trauma dziecięca
30 2.5 egzamin F
Trening pamięci
45 3.5 egzamin F
Trening twórczego myślenia
45 3 zaliczenie F
Twórcze programy w edukacji.
30 3 egzamin F
Udział w badaniach naukowych w psychologii
30 3 zaliczenie F
Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.
30 2.5 egzamin F
Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Warsztat pracy psychologa szkolnego
60 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do bio-feedbacku
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do terapii zabawą
30 2 zaliczenie F
Współdziałanie
30 2.5 egzamin F
Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i starszych.
30 2 zaliczenie F
Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (warsztat)
30 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
30 3 egzamin F
Zaburzenia lękowe
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
30 3 egzamin F
Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia psychotyczne
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
30 3 egzamin F
Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
60 4 zaliczenie F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
30 3 egzamin F
Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w sytuacji kryzysu
30 3 egzamin F
Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści mentalnej w filozofii współczesnej
30 3 egzamin F
Psychiatria kliniczna
45 4 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
15 1.5 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
O
Alternatywne antropologie psychologiczne
45 4.5 egzamin F
Analiza zachowania (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Analiza zachowania (wykład)
15 1.5 egzamin F
Applied Social Psychology
30 4 egzamin F
Badania nad skutecznością psychoterapii
30 3 egzamin F
Bliskie związki
30 4 egzamin F
Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
30 3 egzamin F
Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Dezinformacja a pamięć (wykład)
15 1.5 egzamin F
Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich rodzin.
30 2 zaliczenie F
Diagnoza i rozwój małego dziecka
45 3 zaliczenie F
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
45 4.5 egzamin F
Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
10 1 egzamin F
Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
30 2 zaliczenie F
Dyskusje o nauce
30 3 egzamin F
Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
45 4.5 egzamin F
Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody zaradcze
30 2 zaliczenie F
Employee Development in Organization
30 3 zaliczenie F
Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
30 3 egzamin F
Fenomenologia w naukach kognitywnych
45 4 egzamin F
Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
15 1.5 egzamin F
Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
45 3 egzamin F
Interwencja kryzysowa
30 3 egzamin F
Human neuropsychology
15 2 egzamin F
Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
30 3 egzamin F
Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
45 3.5 egzamin F
Język migowy – kurs doskonalący
30 2 zaliczenie F
Język migowy – kurs podstawowy
30 2 zaliczenie F
Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa medyczna i psychologiczna
30 2 zaliczenie F
Kompetencje emocjonalne w biegu życia
30 3 egzamin F
Kreatywność w reklamie
45 3 zaliczenie F
Kultura popularna i tożsamość
30 3 egzamin F
Kulturowe uwarunkowania rozwoju
30 3 egzamin F
Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
15 1.5 zaliczenie F
Lateralizacja i asymetria mózgu
30 3 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (konwersatorium)
30 4.5 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (wykład)
30 4 egzamin F
Logopedia
30 3 egzamin F
Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
30 3 egzamin F
Metody badania pamięci prospektywnej
45 3 zaliczenie F
Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
30 2 zaliczenie F
Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i podejrzanych
45 3.5 egzamin F
Mózgowe podłoże świadomości
30 3 egzamin F
Neuronalne mechanizmy podmiotowości
30 3 egzamin F
Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
45 5.5 egzamin F
Neuropsychology of sleep
15 2 egzamin F
Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
30 2 zaliczenie F
Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
30 3 egzamin F
Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
30 2 zaliczenie F
Pamięć autobiograficzna
30 3 egzamin F
Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
30 3 egzamin F
Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
30 3 egzamin F
Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
30 3 egzamin F
Podstawy psychologii sądowej
30 3 egzamin F
Podstawy zarządzania organizacjami
30 3 egzamin F
Political Psychology
30 4 egzamin F
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
45 3 zaliczenie F
Praktyki w ośrodku terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
30 4 egzamin F
Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
45 4 egzamin F
Psychodydaktyka (ćwiczenia)
20 2 zaliczenie F
Psychodydaktyka (wykład)
10 1 egzamin F
Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
30 4 egzamin F
Psychologia coachingu
30 2 zaliczenie F
Psychologia kliniczna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Psychologia placebo (konwersatorium)
15 2 egzamin F
Psychologia placebo (wykład)
15 1.5 egzamin F
Psychologia rozwoju moralnego
45 4.5 egzamin F
Psychologia starzenia się i starości
30 4 egzamin F
Psychologia traumy
30 2 zaliczenie F
Psychologia twórczości
30 3 egzamin F
Psychologia w szkole
45 4.5 egzamin F
Psychologia zdrowia
30 3 egzamin F
Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
45 2 zaliczenie F
Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
30 3 egzamin F
Psychologia zeznań świadków
15 2 egzamin F
Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład monograficzny
15 1.5 egzamin F
Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
30 3 egzamin F
Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
30 3 egzamin F
Psychology of goals and self-regulation
30 4 egzamin F
Psychology of recruitment and selection
30 4 egzamin F
Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
15 2 egzamin F
Psychoterapia dzieci i młodzieży
30 2 zaliczenie F
Psychoterapia zaburzeń osobowości
30 3 egzamin F
Reklama społeczna
30 2 zaliczenie F
Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
45 4 egzamin F
Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
45 4.5 egzamin F
Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
45 3 zaliczenie F
Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
30 3 egzamin F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
30 3 zaliczenie F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
30 3 egzamin F
Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
15 1.5 zaliczenie F
Sen i marzenia senne (wykład)
15 1.5 egzamin F
Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
60 4 zaliczenie F
Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
30 2 zaliczenie F
Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
30 3 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (wykład)
15 2 egzamin F
Stosowana analiza zachowania
45 4 egzamin F
Stosowana psychologia motywacji
30 3 egzamin F
Stres, readaptacja i jakość życia
30 3 egzamin F
Studium przypadku - warsztat metodologiczny
45 3 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (B)
15 1 zaliczenie F
Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
30 4 egzamin F
Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
45 3 zaliczenie F
The psychology of the refugee ‘’crisis’’
30 4 egzamin F
Trauma dziecięca
30 2.5 egzamin F
Trening pamięci
45 3.5 egzamin F
Trening twórczego myślenia
45 3 zaliczenie F
Twórcze programy w edukacji.
30 3 egzamin F
Udział w badaniach naukowych w psychologii
30 3 zaliczenie F
Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.
30 2.5 egzamin F
Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Warsztat pracy psychologa szkolnego
60 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do bio-feedbacku
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do terapii zabawą
30 2 zaliczenie F
Współdziałanie
30 2.5 egzamin F
Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i starszych.
30 2 zaliczenie F
Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (warsztat)
30 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
30 3 egzamin F
Zaburzenia lękowe
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
30 3 egzamin F
Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia psychotyczne
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
30 3 egzamin F
Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
60 4 zaliczenie F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
30 3 egzamin F
Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w sytuacji kryzysu
30 3 egzamin F
Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści mentalnej w filozofii współczesnej
30 3 egzamin F
Psychiatria kliniczna
45 4 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
15 1.5 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach "niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
O
Alternatywne antropologie psychologiczne
45 4.5 egzamin F
Analiza zachowania (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Analiza zachowania (wykład)
15 1.5 egzamin F
Applied Social Psychology
30 4 egzamin F
Badania nad skutecznością psychoterapii
30 3 egzamin F
Bliskie związki
30 4 egzamin F
Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
30 3 egzamin F
Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Dezinformacja a pamięć (wykład)
15 1.5 egzamin F
Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich rodzin.
30 2 zaliczenie F
Diagnoza i rozwój małego dziecka
45 3 zaliczenie F
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
45 4.5 egzamin F
Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
10 1 egzamin F
Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
30 2 zaliczenie F
Dyskusje o nauce
30 3 egzamin F
Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
45 4.5 egzamin F
Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody zaradcze
30 2 zaliczenie F
Employee Development in Organization
30 3 zaliczenie F
Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
30 3 egzamin F
Fenomenologia w naukach kognitywnych
45 4 egzamin F
Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
15 1.5 egzamin F
Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
30 3 egzamin F
Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
45 3 egzamin F
Interwencja kryzysowa
30 3 egzamin F
Human neuropsychology
15 2 egzamin F
Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
45 3.5 egzamin F
Język migowy – kurs doskonalący
30 2 zaliczenie F
Język migowy – kurs podstawowy
30 2 zaliczenie F
Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa medyczna i psychologiczna
30 2 zaliczenie F
Kompetencje emocjonalne w biegu życia
30 3 egzamin F
Kreatywność w reklamie
45 3 zaliczenie F
Kultura popularna i tożsamość
30 3 egzamin F
Kulturowe uwarunkowania rozwoju
30 3 egzamin F
Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
15 1.5 zaliczenie F
Lateralizacja i asymetria mózgu
30 3 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (konwersatorium)
30 4.5 egzamin F
Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second language learning (wykład)
30 4 egzamin F
Logopedia
30 3 egzamin F
Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
30 3 egzamin F
Metody badania pamięci prospektywnej
45 3 zaliczenie F
Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
30 2 zaliczenie F
Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i podejrzanych
45 3.5 egzamin F
Mózgowe podłoże świadomości
30 3 egzamin F
Neuronalne mechanizmy podmiotowości
30 3 egzamin F
Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
45 5.5 egzamin F
Neuropsychology of sleep
15 2 egzamin F
Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
30 2 zaliczenie F
Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
30 3 egzamin F
Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
30 2 zaliczenie F
Pamięć autobiograficzna
30 3 egzamin F
Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
30 3 egzamin F
Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
30 3 egzamin F
Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
30 3 egzamin F
Podstawy psychologii sądowej
30 3 egzamin F
Podstawy zarządzania organizacjami
30 3 egzamin F
Political Psychology
30 4 egzamin F
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
45 3 zaliczenie F
Praktyki w ośrodku terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
30 4 egzamin F
Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
45 4 egzamin F
Psychodydaktyka (ćwiczenia)
20 2 zaliczenie F
Psychodydaktyka (wykład)
10 1 egzamin F
Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
30 4 egzamin F
Psychologia coachingu
30 2 zaliczenie F
Psychologia kliniczna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Psychologia placebo (konwersatorium)
15 2 egzamin F
Psychologia placebo (wykład)
15 1.5 egzamin F
Psychologia rozwoju moralnego
45 4.5 egzamin F
Psychologia starzenia się i starości
30 4 egzamin F
Psychologia traumy
30 2 zaliczenie F
Psychologia twórczości
30 3 egzamin F
Psychologia w szkole
45 4.5 egzamin F
Psychologia zdrowia
30 3 egzamin F
Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
45 2 zaliczenie F
Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
30 3 egzamin F
Psychologia zeznań świadków
15 2 egzamin F
Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład monograficzny
15 1.5 egzamin F
Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
30 3 egzamin F
Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
30 3 egzamin F
Psychology of goals and self-regulation
30 4 egzamin F
Psychology of recruitment and selection
30 4 egzamin F
Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
15 2 egzamin F
Psychoterapia dzieci i młodzieży
30 2 zaliczenie F
Psychoterapia zaburzeń osobowości
30 3 egzamin F
Reklama społeczna
30 2 zaliczenie F
Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
45 4 egzamin F
Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
45 4.5 egzamin F
Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
45 3 zaliczenie F
Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
30 3 egzamin F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
30 3 zaliczenie F
Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
30 3 egzamin F
Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
15 1.5 zaliczenie F
Sen i marzenia senne (wykład)
15 1.5 egzamin F
Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
60 4 zaliczenie F
Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
30 2 zaliczenie F
Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
30 3 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie F
Stereotypes and prejudice (wykład)
15 2 egzamin F
Stosowana analiza zachowania
45 4 egzamin F
Stosowana psychologia motywacji
30 3 egzamin F
Stres, readaptacja i jakość życia
30 3 egzamin F
Studium przypadku - warsztat metodologiczny
45 3 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka naukowa (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii organizacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sądowej (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychologii sportu (B)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (A)
15 1 zaliczenie F
Ścieżka psychoterapii (B)
15 1 zaliczenie F
Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
30 4 egzamin F
Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
30 2 zaliczenie F
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
45 3 zaliczenie F
The psychology of the refugee ‘’crisis’’
30 4 egzamin F
Trauma dziecięca
30 2.5 egzamin F
Trening pamięci
45 3.5 egzamin F
Trening twórczego myślenia
45 3 zaliczenie F
Twórcze programy w edukacji.
30 3 egzamin F
Udział w badaniach naukowych w psychologii
30 3 zaliczenie F
Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.
30 2.5 egzamin F
Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Warsztat pracy psychologa szkolnego
60 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do bio-feedbacku
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do terapii rodzin
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do terapii zabawą
30 2 zaliczenie F
Współdziałanie
30 2.5 egzamin F
Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i starszych.
30 2 zaliczenie F
Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych - wprowadzenie
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (warsztat)
30 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
30 3 egzamin F
Zaburzenia lękowe
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju
30 3 egzamin F
Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
30 3 egzamin F
Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia psychotyczne
15 1.5 egzamin F
Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
30 3 egzamin F
Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
60 4 zaliczenie F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F
Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
30 3 egzamin F
Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w sytuacji kryzysu
30 3 egzamin F
Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści mentalnej w filozofii współczesnej
30 3 egzamin F
Psychiatria kliniczna
45 4 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
15 1.5 egzamin F
Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
15 1.5 egzamin F