A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia wspólne) Wydział Polonistyki

Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
Poziom: pierwszego stopnia (studia wspólne)
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 8
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów realizowany jest w dwóch zasadniczych częściach. Pierwsze cztery semestry nauki odbywają się na rodzimym uniwersytecie studentów, w którym prowadzone są zajęcia z podstaw języka polskiego – gramatyki i sprawności językowych, a także z elementów kultury oraz wiedzy o Polsce. W ramach tej części studiów przewidziane są również zajęcia z języka angielskiego (6 punktów ECTS), wychowanie fizyczne (4 punkty ECTS) oraz inne, charakterystyczne dla chińskiego systemu edukacji. Łącznie studenci uczestniczą w 1751 godzinach zajęć i uzyskują 107 punktów ECTS.
Trzeci i czwarty rok studiów odbywają się w Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas 1110 godzin zajęć, za które można uzyskać 90 punktów ECTS, studenci koncentrują się przede wszystkim na praktycznej nauce języka polskiego (PNJP): rozumieniu tekstu, wypowiedzi ustnej, redakcji oraz kompozycji tekstów, leksyce, frazeologii i gramatyce. Na czwartym roku uczestniczą także w zajęciach z przekładu (polsko-chińskiego i chińsko-polskiego). W każdym semestrze studiów przewidziano również zajęcia do wyboru, m.in.: kultura oraz realioznawstwo Polski, teatr i kino polskie, komunikacja międzykulturowa, język polski na tle innych języków. W 5 i 6 semestrze studenci uczestniczą w proseminarium, a w 7 i 8 w seminarium licencjackim, które ma się zakończyć napisaniem pracy licencjackiej w języku polskim. Większość zajęć wymaga bezpośderniego udziału nauczycieli akademickich lub innych wykładowców. Student uzyskuje 10 punktów ECTS w trakcie samodzielnej pracy w ramach "Seminarium licencjackiego".

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
Temat i treść pracy dyplomowej powinny być zgodne z treściami właściwymi dla efektów uczenia się na kierunku, musi także uzyskać akceptację promotora.
Praca powinna:
a. zachowywać spójność pomiędzy tematem a treścią;
b. zawierać odniesienia do podstawowego zakresu badań naukowych, właściwych dla wybranej dziedziny wiedzy;
c. zawierać sądy naukowe samodzielnie sformułowane przez studenta na podstawie odpowiednio dobranej literatury;
d. być napisana poprawną polszczyzną z zachowaniem odpowiedniej kompozycji;
e. posiadać poprawnie zredagowane przypisy oraz bibliografię.

Praca dyplomowa może mieć formę: wygłoszonego referatu, artykułu naukowego, prezentacji w postaci filmu, prezentacji multimedialnej, posteru, ustnego omówienia wyników badań bądź analiz lub innej uzgodnionej z promotorem.
Szczegółowe wytyczne, określające tryb wyboru seminarium licencjackiego, wymagania (merytoryczne i techniczne) co do pracy licencjackiej oraz procedury związane z obroną zostaną podane studentom pred rozpoczęciem zajęć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka polskiego - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego 1
60 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka polskiego - wypowiedź ustna 1
60 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka polskiego - redakcja i kompozycja tekstu 1
30 3 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka polskiego - leksyka i frazeologia 1
30 3 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka polskiego - gramatyka 1
30 2 zaliczenie O
Dzieła literatury polskiej 1
30 2 egzamin O
Warsztaty teatralne
30 2 zaliczenie O
Projekt edukacyjny
15 2 zaliczenie O
Proseminarium 1
30 2 zaliczenie O
Grupa A
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka polskiego - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego 2
30 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - wypowiedź ustna 2
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - redakcja i kompozycja tekstu 2
60 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - leksyka i frazeologia 2
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - gramatyka 2
30 2 egzamin O
Dzieła literatury polskiej 2
30 2 egzamin O
Warsztaty teatralne
30 2 zaliczenie O
Projekt edukacyjny
15 2 zaliczenie O
Proseminarium 2
30 3 zaliczenie O
Grupa B
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka polskiego - rozumienie tekstu i mówienie
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - redakcja i kompozycja tekstu 3
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - leksyka i gramatyka 1
30 2 zaliczenie O
Tłumaczenie (polsko-chińskie i chińsko-polskie) 1
30 3 egzamin O
Współczesne społeczeństwo polskie
30 2 egzamin O
Seminarium licencjackie 1
30 4 zaliczenie O
Grupa C
O
Grupa D
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka polskiego - sprawności zintegrowane
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka polskiego - leksyka i gramatyka 2
30 3 egzamin O
Tłumaczenie (polsko-chińskie i chińsko-polskie) 2
30 3 egzamin O
Relacje polsko-chińskie
30 2 egzamin O
Seminarium licencjackie 2
30 8 zaliczenie O
Grupa E
O