A A A pl | en
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: finanse, bankowość, ubezpieczenia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. Szczególną grupę w ramach tak zdefiniowanych obszarów zajmują moduły związane z bankowością, rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka
40 5,0 zaliczenie O
Mikroekonomia
30 5,0 zaliczenie O
Podstawy prawa gospodarczego
20 4,0 egzamin O
Wstęp do psychologii
20 3,0 egzamin O
Technologie informacyjne
20 2,0 zaliczenie O
Historia gospodarcza
30 4,0 egzamin O
Podstawy zarządzania
30 4,0 egzamin O
Socjologia organizacji
20 3,0 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka
40 5,0 egzamin O
Statystyka opisowa
40 6,0 egzamin O
Mikroeekonomia
30 5,0 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa
30 5,0 egzamin O
Podstawy rachunkowości
40 6,0 egzamin O
Analiza ekonomiczna
20 4,0 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1,0 zaliczenie O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy makroekonomii
30 5,0 zaliczenie O
Polityka społeczna
20 4,0 egzamin O
Polityka gospodarcza
20 4,0 egzamin O
20 - zaliczenie O
Filozofia
20 3,0 egzamin O
Statystyka matematyczna
40 5,0 egzamin O
Podstawy finansów
30 5,0 egzamin O
Bankowość
30 4,0 egzamin O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria
40 5,0 egzamin O
Podstawy makroekonomii
30 5,0 egzamin O
20 - zaliczenie O
Praktyka zawodowa
120 4,0 zaliczenie O
Finanse publiczne
20 3,0 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
20 4,0 egzamin O
20 - zaliczenie O
Rynki finansowe
20 4,0 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 2,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
20 4,0 egzamin O
Gospodarka regionalna
20 4,0 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 8,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny