A A A pl | en
Wydział Filologiczny

JĘZYK I LITERATURA ROSJI

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: język i literatura Rosji
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów II stopnia na kierunku język i literatura Rosji przewiduje wybór specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej. Student dokonuje wyboru seminarium zgodnego ze swymi zainteresowaniami na roku pierwszym. Oprócz zaliczenia przedmiotów obligatoryjnych i seminarium osoba studiująca zobowiązana jest do zaliczenia co najmniej trzech przedmiotów fakultatywnych.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 1
20 3,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - geografia i turystyka
20 3,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - polityka i język mediów
15 2,0 zaliczenie O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - język rosyjski w biznesie
15 2,0 zaliczenie O
Najnowsza literatura rosyjska
20 7,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa 1
15 3,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa 1
15 3,0 zaliczenie F
Seminarium literaturoznawcze 1
30 9,0 zaliczenie F
Seminarium językoznawcze 1
30 9,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - moda
10 1,0 zaliczenie O
Język ukraiński
25 6,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 1
20 4,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - życie kulturalne i religijne
15 2,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - polityka i język mediów
15 2,0 zaliczenie O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - język rosyjski w biznesie
15 2,0 zaliczenie O
Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
15 5,0 zaliczenie F
Teoria literatury z metodologią badań literackich
15 5,0 zaliczenie F
Seminarium literaturoznawcze 1
30 10,0 zaliczenie F
Seminarium językoznawcze 1
30 10,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język ukraiński
25 6,0 egzamin O
Organizacja i stylistyka tekstu naukowego
15 5,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 2
20 3,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - tłumaczenie uwierzytelnione
10 3,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - prawo
20 3,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i tłumaczenia techniczne
15 2,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - slang, żargon i style językowe
10 1,0 zaliczenie O
Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa 2
15 3,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa 2
15 3,0 zaliczenie F
Seminarium literaturoznawcze 2
30 9,0 zaliczenie F
Seminarium językoznawcze 2
30 9,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 2
20 4,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - tłumaczenie dokumentów urzędowych
10 1,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - medycyna
20 3,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - slang, żargon i style językowe
10 1,0 zaliczenie O
Wybrane problemy z socjologii literatury
10 2,0 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Seminarium literaturoznawcze 2
30 12,0 zaliczenie F
Seminarium językoznawcze 2
30 12,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny