A A A
pl | en

informatyka stosowana

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: informatyka stosowana
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystanie z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Ukończenie studiów

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci muszą uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS w tym: jeden przedmiot z grupy M i jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.  Pozostałe przedmioty z grupy M mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty fakultatywne z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie wspomagane komputerem
36 6 egzamin O
Zarządzanie projektami
18 4 egzamin O
Seminarium specjalistyczne I
18 2 zaliczenie O
Pracownia języków skryptowych
18 4 zaliczenie O
Programowanie rozproszone i równoległe
36 6 egzamin O
18 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Sieci rozległe
36 6 egzamin F
Projektowanie sieci komputerowych
36 6 egzamin F
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6 egzamin F
Biometria
36 6 egzamin F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Głębokie sieci neuronowe
36 6 zaliczenie F
Kryptografia
36 6 egzamin F
Grupa M
O
Narzędzia obliczeniowe fizyki
36 5 zaliczenie F
Financial instruments and pricing
36 6 egzamin F

Studenci muszą uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS w tym: jeden przedmiot z grupy M i jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.  Pozostałe przedmioty z grupy M mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty fakultatywne z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty programowania zespołowego
36 5 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne II
18 2 zaliczenie O
Projektowanie aplikacji internetowych
36 5 zaliczenie O
E-biznes
18 4 zaliczenie O
18 3 egzamin O
Projektowanie obiektowe
36 6 egzamin F
Uczenie maszynowe
36 6 zaliczenie F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6 egzamin F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
36 6 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5 zaliczenie F
Zaawansowane techniki programowania obiektowegow C++
18 4 zaliczenie F
Analiza szeregów czasowych
18 4 egzamin F
Technologie ATM, FR
18 4 zaliczenie F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4 zaliczenie F
Język Fortran 90/95
36 5 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
36 6 egzamin F
Systemy wbudowane
27 4 zaliczenie F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Risk management
36 6 egzamin F
Warsztat sztucznej inteligencji I
36 6 zaliczenie F
Biometria
36 6 egzamin F

Studenci muszą uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS w tym: jeden przedmiot z grupy M i jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.  Pozostałe przedmioty z grupy M mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty fakultatywne z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
18 2 zaliczenie O
Sieci rozległe
36 6 egzamin F
Projektowanie sieci komputerowych
36 6 egzamin F
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6 egzamin F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Głębokie sieci neuronowe
36 6 zaliczenie F
Kryptografia
36 6 egzamin F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
36 5 zaliczenie F
Financial instruments and pricing
36 6 egzamin F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
36 6 zaliczenie F

Studenci muszą uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej 48 ECTS w tym: jeden przedmiot z grupy M i jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.  Pozostałe przedmioty z grupy M mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty fakultatywne z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
18 2 zaliczenie O
Projektowanie obiektowe
36 6 egzamin F
Uczenie maszynowe
36 6 zaliczenie F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6 egzamin F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
36 6 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5 zaliczenie F
Zaawansowane techniki programowania obiektowegow C++
18 4 zaliczenie F
Analiza szeregów czasowych
18 4 egzamin F
Technologie ATM, FR
18 4 zaliczenie F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4 zaliczenie F
Język Fortran 90/95
36 5 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
36 6 egzamin F
Systemy wbudowane
27 4 zaliczenie F
Hackathon
15 1 zaliczenie F
Pracownia magisterska
60 20 zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
36 5 egzamin O
Risk management
36 6 egzamin F
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
36 6 egzamin F
Biometria
36 6 egzamin F