A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ROSYJSKA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia rosyjska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W programie studiów magisterskich znajdują się przedmioty obowiązkowe dotyczące praktycznej nauki języka rosyjskiego (w tym języka biznesu), wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów drugiego stopnia przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne, dzięki którym studenci rozwijają swoje zainteresowania filologiczne - zgodnie z wybraną ścieżką specjalizacyjną. Studenci mają także możliwość zrealizowania w Instytucie tzw. dydaktyki szczegółowej związanej z kształceniem nauczycielskim w Studium Pedagogicznym UJ.

Ukończenie studiów

praca magisterska i egzamin magisterski

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
90 9,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium promotorskie
15 4,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
90 9,0 egzamin O
Konwersatorium promotorskie
15 5,0 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 9,0 egzamin O
Konwersatorium promotorskie
15 6,0 zaliczenie O
Rosja współczesna: polityka i literatura
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: przekładoznawczy lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują cztery wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język biznesu - poziom zaawansowany
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium promotorskie
15 10,0 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny