A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Historyczny

etnologia i antropologia kulturowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: etnologia i antropologia kulturowa
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na program studiów II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru (wykłady fakultatywne i konwersatoria) oraz zajęcia o charakterze warsztatowym, przygotowujące w praktyczny sposób do wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej (antropologia w działaniu, wystawiennictwo, organizacje pozarządowe). W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez z-cę dyrektora ds. studenckich IEiAK. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się seminarium magisterskie, lektorat z język obcego oraz lektorium/translatorium antropologiczne.

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizować wykład fakultatywny za 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizowania w trakcie studiów II stopnia przynajmniej jednego kursu fakultatywnego w j. obcym.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane problemy antropologii społeczno-kulturowej
60 5 egzamin O
Warsztat badacza I
15 1 zaliczenie O
Antropologia religii
60 5 egzamin O
Migracje i mobilność
30 3 egzamin O
Antropologia wizualna
60 5 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3 egzamin F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 egzamin F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2 zaliczenie F
Warsztat badacza II
15 1 zaliczenie O
Anthropological perspectives
30 5 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O

Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat badacza III
15 2 zaliczenie O
Teorie kultury: Krytyczna analiza dyskursu
30 3 zaliczenie O
Antropologia nierówności i rozwoju
30 2 zaliczenie na ocenę O
Antropologia w działaniu
15 2 egzamin O
Wstęp do teorii obrazu
30 3 egzamin O
Filozofia kultury
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Cultural Theory. A Supplement
30 5 egzamin F
Teoria i historia cywilizacji
30 3 egzamin F
Antropologia pamięci
30 2 zaliczenie F
Antropologia wojny
30 2 zaliczenie F
"Ruski" Kraków - zapoznane dziedzictwo
30 3 egzamin F
Teoria mitu. Prolegomena
30 2 zaliczenie na ocenę F
Grupa: Antropologia w działaniu - warsztaty
O
Lektorat z języka obcego
O

Student ma obowiązek zrealizować wykład fakultatywny za 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Lektorium/translatorium antropologiczne
30 4 zaliczenie na ocenę O
Estetyka antropologiczna
30 3 egzamin O
Antropologia filmu
30 3 egzamin O
Antropologia ekonomiczna
30 2 zaliczenie O
Dziedzictwo europejskie w XXI wieku
30 3 egzamin O
Antropologia polityczna
60 5 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3 egzamin F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 egzamin F
Anthropological perspectives
30 5 egzamin F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2 zaliczenie F

Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Perspektywa kulturowa w badaniu ogranizacji
30 3 egzamin O
Komunikacja międzykulturowa
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 21 zaliczenie O
Cultural Theory. A Supplement
30 5 egzamin F
Antropologia wojny
30 2 zaliczenie F
"Ruski" Kraków - zapoznane dziedzictwo
30 3 egzamin F
Teoria mitu. Prolegomena
30 2 zaliczenie na ocenę F
Teoria i historia cywilizacji
30 3 egzamin F
Antropologia pamięci
30 2 zaliczenie F