A A A pl | en
Wydział Historyczny

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: etnologia i antropologia kulturowa
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na program studiów II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru (wykłady fakultatywne i konwersatoria) oraz zajęcia o charakterze warsztatowym, przygotowujące w praktyczny sposób do wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej (antropologia w działaniu, wystawiennictwo, organizacje pozarządowe). W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez z-cę dyrektora ds. studenckich IEiAK. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się seminarium magisterskie, lektorat z język obcego oraz lektorium/translatorium antropologiczne.

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizować wykład fakultatywny za 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizowania w trakcie studiów II stopnia przynajmniej jednego kursu fakultatywnego w j. obcym.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane problemy antropologii społeczno-kulturowej
60 5,0 egzamin O
Warsztat badacza I
15 1,0 zaliczenie O
Antropologia religii
60 5,0 egzamin O
Migracje i mobilność
30 3,0 egzamin O
Antropologia wizualna
60 5,0 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4,0 zaliczenie O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3,0 egzamin F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3,0 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3,0 egzamin F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2,0 zaliczenie F
Warsztat badacza II
15 1,0 zaliczenie O
Anthropological perspectives
30 5,0 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat badacza III
15 2,0 zaliczenie O
Teorie kultury: Krytyczna analiza dyskursu
30 3,0 zaliczenie O
Antropologia nierówności i rozwoju
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Antropologia w działaniu
15 2,0 egzamin O
Wstęp do teorii obrazu
30 3,0 egzamin O
Filozofia kultury
30 3,0 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4,0 zaliczenie O
Cultural Theory. A Supplement
30 5,0 egzamin F
Teoria i historia cywilizacji
30 3,0 egzamin F
Antropologia pamięci
30 2,0 zaliczenie F
Antropologia wojny
30 2,0 zaliczenie F
"Ruski" Kraków - zapoznane dziedzictwo
30 3,0 egzamin F
Teoria mitu. Prolegomena
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Grupa: Antropologia w działaniu - warsztaty
O
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ma obowiązek zrealizować wykład fakultatywny za 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Lektorium/translatorium antropologiczne
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Estetyka antropologiczna
30 3,0 egzamin O
Antropologia filmu
30 3,0 egzamin O
Antropologia ekonomiczna
30 2,0 zaliczenie O
Dziedzictwo europejskie w XXI wieku
30 3,0 egzamin O
Antropologia polityczna
60 5,0 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5,0 zaliczenie O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3,0 egzamin F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3,0 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3,0 egzamin F
Anthropological perspectives
30 5,0 egzamin F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ma obowiązek zrealizować konwersatorium fakultatywne za 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Perspektywa kulturowa w badaniu ogranizacji
30 3,0 egzamin O
Komunikacja międzykulturowa
30 2,0 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
30 2,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 21,0 zaliczenie O
Cultural Theory. A Supplement
30 5,0 egzamin F
Antropologia wojny
30 2,0 zaliczenie F
"Ruski" Kraków - zapoznane dziedzictwo
30 3,0 egzamin F
Teoria mitu. Prolegomena
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Teoria i historia cywilizacji
30 3,0 egzamin F
Antropologia pamięci
30 2,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny