A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Język polski w komunikacji społecznej

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Język polski w komunikacji społecznej
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 990 godz. i 120 punktów ECTS. Obejmuje: 1. zajęcia obligatoryjne w wymiarze 480 godz i 44 punkty ECTS; 2. zajęcia fakultatywne w wymiarze 510 godz. i 84 punktów ECTS, w tym praktyki (120 godz., 4 punkty ECTS) oraz seminarium magisterskie (120 godz. i 42 punkty ECTS).

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzamin dyplomowy (magisterski). Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania pracy dyplomowej corocznie publikowane są na stronie internetowej Katedry Teorii Komunikacji UJ oraz przedstawiane studentom przez prowadzących seminaria magisterskie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA B: Przedmiot alternatywny 1
O
Poprawna polszczyzna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 7 zaliczenie O
Teoria języka-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Teoria języka-wykład
30 3 zaliczenie O
Warsztaty dziennikarskie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA C: Przedmiot alternatywny 2
O
Poprawna polszczyzna
30 3 egzamin O
Praktyki
120 4 zaliczenie O
Retoryka amerykańska
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie O
Strategie budowania wizerunku
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teoria języka-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Teoria języka-wykład
30 3 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA D: Przedmiot alternatywny 3
O
GRUPA F: Kurs w języku obcym
O
Kreatywne pisanie
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 2
30 13 zaliczenie O
Retoryka współczesna
60 6 zaliczenie na ocenę O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA E: Przedmiot alternatywny 4
O
GRUPA F: Kurs w języku obcym
F
Język i komunikacja instytucjonalna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 2
30 16 zaliczenie na ocenę O
Teoria kultury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Retoryka współczesna
60 6 zaliczenie na ocenę O