A A A
pl | en

Molecular Biotechnology

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Molecular Biotechnology
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia drugiego stopnia na kierunku Molecular Biotechnology są prowadzone w języku angielskim. Program studiów obejmuje 4 semestry zajęć (rok I - semestr zimowy i letni, rok II - semestr zimowy i letni). Liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów wynosi 121 ECTS.  Program studiów zawiera:

a)     przedmioty obowiązkowe ( 54 ECTS), w tym: przedmioty kierunkowe, a także przedmioty z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych, 2 seminaria dyplomowe, lektorat z języka obcego, practicum z przygotowania pracy dyplomowej i szkolenie BHP,

b)    przedmioty fakultatywne (67 ECTS), w tym: Pracownie - część 1, 2, 3, a także przedmioty specjalistyczne do wyboru.

Odbywając przedmioty obowiązkowe i fakultatywne student zdobywa pogłębioną wiedzę m.in. z biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, bioinformatyki, a także wybranych zagadnień z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych. Student ma obowiązek uczestniczenia w 2 seminariach dyplomowych (II rok studiów, semestr zimowy i letni).

Student uczestniczy w lektoracie języka obcego, przez 2 semestry I roku studiów, który kończy się egzaminem. Student uczęszcza na lektorat z języka angielskiego na odpowiednim dla niego poziomie. Student może wybrać lektorat z innego języka lub być zwolnionym z lektoratu pod warunkiem posiadania udokumentowanej odpowiednim certyfikatem znajomości języka angielskiego (zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim).

Do grupy przedmiotów fakultatywnych należą specjalistyczne przedmioty kierunkowe, które student wybiera w czasie dwóch lat studiów, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi (22 ECTS). Należą do tej grupy także kolejne Pracownie (część 1, 2, 3), gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne (45 ECTS). Pracownie (część 1, 2, 3) mają zadany wymiar godzin i liczbę ECTS, ale studenci wybierają miejsce ich odbywania, tj. Pracownię/Zakład Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub miejsce poza Wydziałem (za odpowiednią zgodą) i temat projektu badawczego (spośród dostępnych do wyboru). Umożliwiają one m.in.: pogłębienie wiedzy z wybranych działów biotechnologii - w tym z tematyki naukowej bezpośrednio związanej z realizowanym projektem badawczym w ramach pracy dyplomowej, rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami badawczymi, rozwijanie i doskonalenie umiejętności planowania i wykonywania doświadczeń, jak również dokumentowania, analizy i prezentacji uzyskanych wyników. 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem promotora. Praca dyplomowa ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego i zawiera oryginalne, uzyskane przez studenta wyniki badań naukowych z szeroko rozumianej dziedziny biotechnologii. Praca dyplomowa jest przygotowywana w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych w dyscyplinie nauk biologicznych i według szczegółowych wymogów ustalonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa „Regulamin studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student zalicza Pracownie (cześć 1, 2, 3), które mają zadany wymiar godzin i liczbę ECTS (w sumie 45 ECTS), tj.: Pracownia (część 1) - w semestrze letnim I roku - 8 ECTS, Pracownia (część 2) - w semestrze zimowym II roku - 17 ECTS, Pracownia (część 3) - w semestrze letnim II roku - 20 ECTS. Studenci wybierają miejsce ich odbywania, tj. Pracownię/Zakład Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub miejsce poza Wydziałem (za odpowiednią zgodą) i tematykę projektu badawczego (spośród dostępnych do wyboru). Na tych Pracowniach studenci rozwijają i doskonalą warsztat technik badawczych oraz prowadzą pod nadzorem obranego promotora projekt naukowy. Wyniki badań uzyskane w czasie realizacji tego projektu stanowią podstawę pracy dyplomowej. Oprócz wyżej wymienionych Pracowni (części 1, 2, 3 - 45 ECTS), student wybiera specjalistyczne przedmioty (kursy) fakultatywne. Podczas odbywania tych specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych student zdobywa 22 ECTS (w semestrze zimowym I roku - 4 ECTS, w semestrze letnim I roku - 10 ECTS, w semestrze zimowym II roku - 5 ECTS, w semestrze letnim II roku - 3 ECTS).                                        
The students are expected to credit Laboratory Practice (Part 1, 2, 3), which have a set number of hours and ECTS points (total 45 ECTS points), that is: Laboratory Practice (Part 1) in the summer semester of the 1st year, 8 ECTS points, Laboratory Practice (Part 2) in the winter semester of the 2nd year, 17 ECTS points, Laboratory Practice (Part 3) in the summer semester of the 2nd year, 20 ECTS points. The student choose where to do laboratory courses, that is a Laboratory/Department of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology or a place outside the faculty (required prior consent) and the subject of the research project (from among those offered). While attending Laboratory Practice (Part 1-3) the students develop and master research skills and carry out an academic project under the supervision of the selected dissertation supervisor. The results obtained are the basis of the dissertation. Apart from Laboratory Practice (Part 1, 2, 3) – 45 ECTS points, the students select specialist elective courses, which are worth 22 ECTS points (in the winter semester of the 1st year – 4 ECTS points, in the summer semester of the 1st year – 10 ECTS points, in the winter semester of the 2nd year – 5 ECTS points, in the summer semester of the 2nd year – 3 ECTS points).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Essential Aspects of Cell Biology
75 6 egzamin O
Genetic Engineering – Practicum, Part 1
30 2 zaliczenie na ocenę O
Genetic Engineering – Practicum, Part 2
45 4 zaliczenie na ocenę O
Intellectual Property
10 1 egzamin O
Milestones in Biotechnology
20 2 zaliczenie na ocenę O
Molecular Biotechnology
15 1 egzamin O
Plant Biology
55 4 zaliczenie na ocenę O
Practical Biochemistry
60 4 zaliczenie na ocenę O
Foreign language
O
4 - zaliczenie O
Advanced Methods of Biology on the Molecular Level
60 4 zaliczenie na ocenę F
Animal Models in Contemporary Biology and Biotechnology
20 2 zaliczenie na ocenę F
Contemporary Subjects in Cell Biology – Focus on Regenerative Medicine
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fluorescence and confocal microscopy
45 5 zaliczenie na ocenę F
Mechanisms of Cell Trafficking: from Leucocyte Homing to Metastasis
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanisms of Cell Trafficking-from Leucocyte Homing to Metastasis - Seminar
15 1 zaliczenie na ocenę F
Molecular aspects of bacterial pathogenesis
30 3 zaliczenie na ocenę F
Phage Displayed Peptide Libraries and Their Application
30 3 zaliczenie na ocenę F
Plant Biotechnology II – Advanced Course
60 5 zaliczenie na ocenę F
Plant photobiology
30 3 zaliczenie na ocenę F
Principles and prospects of gene therapy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Principles of molecular bioenergetics
30 3 zaliczenie na ocenę F
Viral vectors in medical biotechnology
45 4 zaliczenie na ocenę F
Types of cell death and their biological significance
18 2 zaliczenie na ocenę F

Student zalicza Pracownie (cześć 1, 2, 3), które mają zadany wymiar godzin i liczbę ECTS (w sumie 45 ECTS), tj.: Pracownia (część 1) - w semestrze letnim I roku - 8 ECTS, Pracownia (część 2) - w semestrze zimowym II roku - 17 ECTS, Pracownia (część 3) - w semestrze letnim II roku - 20 ECTS. Studenci wybierają miejsce ich odbywania, tj. Pracownię/Zakład Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub miejsce poza Wydziałem (za odpowiednią zgodą) i tematykę projektu badawczego (spośród dostępnych do wyboru). Na tych Pracowniach studenci rozwijają i doskonalą warsztat technik badawczych oraz prowadzą pod nadzorem obranego promotora projekt naukowy. Wyniki badań uzyskane w czasie realizacji tego projektu stanowią podstawę pracy dyplomowej. Oprócz wyżej wymienionych Pracowni (części 1, 2, 3 - 45 ECTS), student wybiera specjalistyczne przedmioty (kursy) fakultatywne. Podczas odbywania tych specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych student zdobywa 22 ECTS (w semestrze zimowym I roku - 4 ECTS, w semestrze letnim I roku - 10 ECTS, w semestrze zimowym II roku - 5 ECTS, w semestrze letnim II roku - 3 ECTS).                                        
The students are expected to credit Laboratory Practice (Part 1, 2, 3), which have a set number of hours and ECTS points (total 45 ECTS points), that is: Laboratory Practice (Part 1) in the summer semester of the 1st year, 8 ECTS points, Laboratory Practice (Part 2) in the winter semester of the 2nd year, 17 ECTS points, Laboratory Practice (Part 3) in the summer semester of the 2nd year, 20 ECTS points. The student choose where to do laboratory courses, that is a Laboratory/Department of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology or a place outside the faculty (required prior consent) and the subject of the research project (from among those offered). While attending Laboratory Practice (Part 1-3) the students develop and master research skills and carry out an academic project under the supervision of the selected dissertation supervisor. The results obtained are the basis of the dissertation. Apart from Laboratory Practice (Part 1, 2, 3) – 45 ECTS points, the students select specialist elective courses, which are worth 22 ECTS points (in the winter semester of the 1st year – 4 ECTS points, in the summer semester of the 1st year – 10 ECTS points, in the winter semester of the 2nd year – 5 ECTS points, in the summer semester of the 2nd year – 3 ECTS points).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biotechnology for the Environment - Ecological Aspects
20 2 egzamin O
Essential Bioinformatics
45 4 zaliczenie na ocenę O
Laboratory Practice (Part 1)
120 8 zaliczenie O
Legal Protection of Biotechnological Inventions
15 1 egzamin O
Plant Biotechnology I – Laboratory
50 4 zaliczenie na ocenę O
Foreign language
O
Analysis and Processing of Microscopy Images
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biotechnological Methods of the Fuels Production
50 4 zaliczenie na ocenę F
Biotechnology and Industrial Microbiology – Practical Course
36 3 zaliczenie na ocenę F
Cancer – Molecular Aspects of the Disease and its Treatment
20 2 zaliczenie na ocenę F
Cell Biomechanics
35 3 zaliczenie na ocenę F
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 1 zaliczenie na ocenę F
Free Radicals, Oxidative Stress and Us
45 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to Medical Biotechnology
18 2 zaliczenie na ocenę F
Introduction to Secondary Metabolites – from Identification to Practical Application
48 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to Stem Cell Biology
30 3 zaliczenie na ocenę F
Molecular mechanisms of angiogenesis
45 4 zaliczenie na ocenę F
Molecular Principles of the Biology of Plant Development
30 3 zaliczenie na ocenę F
Monoclonal Antibodies – Advanced Course
70 6 zaliczenie na ocenę F
Nuclear Receptors in Gene Regulation and Diseases
30 3 zaliczenie na ocenę F
Phytotechnologies – Biological Mechanisms and Applications
30 3 zaliczenie na ocenę F
Plant Experimental Biology
75 4 zaliczenie na ocenę F
Practicum in Cell Biology
30 3 zaliczenie na ocenę F
Programming Python for Bioinformatics
45 4 zaliczenie na ocenę F
Selected Methods of Cell Engineering
30 3 zaliczenie na ocenę F
Types of cell death and their biological significance
18 2 zaliczenie na ocenę F

Student zalicza Pracownie (cześć 1, 2, 3), które mają zadany wymiar godzin i liczbę ECTS (w sumie 45 ECTS), tj.: Pracownia (część 1) - w semestrze letnim I roku - 8 ECTS, Pracownia (część 2) - w semestrze zimowym II roku - 17 ECTS, Pracownia (część 3) - w semestrze letnim II roku - 20 ECTS. Studenci wybierają miejsce ich odbywania, tj. Pracownię/Zakład Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub miejsce poza Wydziałem (za odpowiednią zgodą) i tematykę projektu badawczego (spośród dostępnych do wyboru). Na tych Pracowniach studenci rozwijają i doskonalą warsztat technik badawczych oraz prowadzą pod nadzorem obranego promotora projekt naukowy. Wyniki badań uzyskane w czasie realizacji tego projektu stanowią podstawę pracy dyplomowej. Oprócz wyżej wymienionych Pracowni (części 1, 2, 3 - 45 ECTS), student wybiera specjalistyczne przedmioty (kursy) fakultatywne. Podczas odbywania tych specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych student zdobywa 22 ECTS (w semestrze zimowym I roku - 4 ECTS, w semestrze letnim I roku - 10 ECTS, w semestrze zimowym II roku - 5 ECTS, w semestrze letnim II roku - 3 ECTS).                                        
The students are expected to credit Laboratory Practice (Part 1, 2, 3), which have a set number of hours and ECTS points (total 45 ECTS points), that is: Laboratory Practice (Part 1) in the summer semester of the 1st year, 8 ECTS points, Laboratory Practice (Part 2) in the winter semester of the 2nd year, 17 ECTS points, Laboratory Practice (Part 3) in the summer semester of the 2nd year, 20 ECTS points. The student choose where to do laboratory courses, that is a Laboratory/Department of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology or a place outside the faculty (required prior consent) and the subject of the research project (from among those offered). While attending Laboratory Practice (Part 1-3) the students develop and master research skills and carry out an academic project under the supervision of the selected dissertation supervisor. The results obtained are the basis of the dissertation. Apart from Laboratory Practice (Part 1, 2, 3) – 45 ECTS points, the students select specialist elective courses, which are worth 22 ECTS points (in the winter semester of the 1st year – 4 ECTS points, in the summer semester of the 1st year – 10 ECTS points, in the winter semester of the 2nd year – 5 ECTS points, in the summer semester of the 2nd year – 3 ECTS points).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Introduction to Scientific Writing
30 3 zaliczenie O
Laboratory Practice (Part 2)
270 17 zaliczenie O
Practical and Philosophical Problems of Science
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminar – Molecular Genetics and Cellular Biochemistry (Part 1)
30 2 zaliczenie O
Advanced Methods of Biology on the Molecular Level
60 4 zaliczenie na ocenę F
Animal Models in Contemporary Biology and Biotechnology
20 2 zaliczenie na ocenę F
Contemporary Subjects in Cell Biology – Focus on Regenerative Medicine
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fluorescence and confocal microscopy
45 5 zaliczenie na ocenę F
Mechanisms of Cell Trafficking: from Leucocyte Homing to Metastasis
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanisms of Cell Trafficking-from Leucocyte Homing to Metastasis - Seminar
15 1 zaliczenie na ocenę F
Molecular aspects of bacterial pathogenesis
30 3 zaliczenie na ocenę F
Phage Displayed Peptide Libraries and Their Application
30 3 zaliczenie na ocenę F
Plant Biotechnology II – Advanced Course
60 5 zaliczenie na ocenę F
Plant photobiology
30 3 zaliczenie na ocenę F
Principles and prospects of gene therapy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Principles of molecular bioenergetics
30 3 zaliczenie na ocenę F
Viral vectors in medical biotechnology
45 4 zaliczenie na ocenę F
In Vivo Veritas - Practical Course in Animal Research
60 4 zaliczenie na ocenę F
Types of cell death and their biological significance
18 2 zaliczenie na ocenę F

Student zalicza Pracownie (cześć 1, 2, 3), które mają zadany wymiar godzin i liczbę ECTS (w sumie 45 ECTS), tj.: Pracownia (część 1) - w semestrze letnim I roku - 8 ECTS, Pracownia (część 2) - w semestrze zimowym II roku - 17 ECTS, Pracownia (część 3) - w semestrze letnim II roku - 20 ECTS. Studenci wybierają miejsce ich odbywania, tj. Pracownię/Zakład Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub miejsce poza Wydziałem (za odpowiednią zgodą) i tematykę projektu badawczego (spośród dostępnych do wyboru). Na tych Pracowniach studenci rozwijają i doskonalą warsztat technik badawczych oraz prowadzą pod nadzorem obranego promotora projekt naukowy. Wyniki badań uzyskane w czasie realizacji tego projektu stanowią podstawę pracy dyplomowej. Oprócz wyżej wymienionych Pracowni (części 1, 2, 3 - 45 ECTS), student wybiera specjalistyczne przedmioty (kursy) fakultatywne. Podczas odbywania tych specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych student zdobywa 22 ECTS (w semestrze zimowym I roku - 4 ECTS, w semestrze letnim I roku - 10 ECTS, w semestrze zimowym II roku - 5 ECTS, w semestrze letnim II roku - 3 ECTS).                                        
The students are expected to credit Laboratory Practice (Part 1, 2, 3), which have a set number of hours and ECTS points (total 45 ECTS points), that is: Laboratory Practice (Part 1) in the summer semester of the 1st year, 8 ECTS points, Laboratory Practice (Part 2) in the winter semester of the 2nd year, 17 ECTS points, Laboratory Practice (Part 3) in the summer semester of the 2nd year, 20 ECTS points. The student choose where to do laboratory courses, that is a Laboratory/Department of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology or a place outside the faculty (required prior consent) and the subject of the research project (from among those offered). While attending Laboratory Practice (Part 1-3) the students develop and master research skills and carry out an academic project under the supervision of the selected dissertation supervisor. The results obtained are the basis of the dissertation. Apart from Laboratory Practice (Part 1, 2, 3) – 45 ECTS points, the students select specialist elective courses, which are worth 22 ECTS points (in the winter semester of the 1st year – 4 ECTS points, in the summer semester of the 1st year – 10 ECTS points, in the winter semester of the 2nd year – 5 ECTS points, in the summer semester of the 2nd year – 3 ECTS points).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratory Practice (Part 3)
300 20 zaliczenie O
Seminar – Molecular Genetics and Cellular Biochemistry (Part 2)
30 2 zaliczenie O
Writing of a Diploma Dissertation - Practicum
30 5 zaliczenie O
Analysis and Processing of Microscopy Images
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biotechnological Methods of the Fuels Production
50 4 zaliczenie na ocenę F
Biotechnology and Industrial Microbiology – Practical Course
36 3 zaliczenie na ocenę F
Cancer – Molecular Aspects of the Disease and its Treatment
20 2 zaliczenie na ocenę F
Cell Biomechanics
35 3 zaliczenie na ocenę F
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 1 zaliczenie na ocenę F
Free Radicals, Oxidative Stress and Us
45 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to Medical Biotechnology
18 2 zaliczenie na ocenę F
Introduction to Secondary Metabolites – from Identification to Practical Application
48 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to Stem Cell Biology
30 3 zaliczenie na ocenę F
Molecular mechanisms of angiogenesis
45 4 zaliczenie na ocenę F
Molecular Principles of the Biology of Plant Development
30 3 zaliczenie na ocenę F
Monoclonal Antibodies – Advanced Course
70 6 zaliczenie na ocenę F
Nuclear Receptors in Gene Regulation and Diseases
30 3 zaliczenie na ocenę F
Phytotechnologies – Biological Mechanisms and Applications
30 3 zaliczenie na ocenę F
Plant Experimental Biology
75 4 zaliczenie na ocenę F
Practicum in Cell Biology
30 3 zaliczenie na ocenę F
Programming Python for Bioinformatics
45 4 zaliczenie na ocenę F
Selected Methods of Cell Engineering
30 3 zaliczenie na ocenę F
Types of cell death and their biological significance
18 2 zaliczenie na ocenę F