A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Chemistry

Environmental Protection

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Environmental Protection
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku.  Na III roku student wybiera przedmioty ekologiczne z katalogu kursów Wydziału Biologii.  W trakcie 6 semestru student wykonuje badania do pracy licencjackiej.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku. Student na II roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych za 4 ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować przedmioty humanistyczne spoza Wydziału Chemii.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Matematyka
75 5 exam O
Principles of chemistry
90 4 exam O
Principles of chemistry - laboratory class
60 4 assessment O
Physics
60 3 exam O
Statystyka
15 1 assessment O
Physics - laboratory class
30 3 assessment O
Zoologia - bezkręgowce
26 2 exam O
Zoologia - kręgowce
24 2 exam O
Biologia I
30 3 exam O
Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku. Student na II roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych za 4 ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować przedmioty humanistyczne spoza Wydziału Chemii.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Informatyka
60 4 assessment O
Analitycal Chemistry
30 3 exam O
Analitycal Chemistry - laboratory class
45 4 assessment O
Chemia nieorganiczna
60 4 exam O
Geologia i geochemia
25 2 assessment O
Ekologia
65 6 exam O
Botanika
35 3 assessment O
Biologia II
30 3 exam O
Meteorologia i klimatologia
45 4 assessment O

Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku. Student na II roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych za 4 ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować przedmioty humanistyczne spoza Wydziału Chemii.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gleboznawstwo
30 3 exam O
Hydrologia i gospodarka wodą
30 3 assessment O
Hydrobiologia
30 3 assessment O
Physical Chemistry
30 3 exam O
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój I
30 2 assessment O
Geomorfologia
10 1 assessment O
60 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Biologia środowiska
Chemia środowiska

Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku. Student na II roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych za 4 ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować przedmioty humanistyczne spoza Wydziału Chemii.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Organic Chemistry
60 4 exam O
Organic Chemistry - laboratory class
45 2 assessment O
Ekologia rolnictwa
15 1 assessment O
Ekologia lasu
25 1 assessment F
Analiza instrumentalna w ochronie środowiska
30 2 exam O
Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska
30 3 exam O
Biogeochemia
30 3 assessment O
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój II
30 2 assessment O
60 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia terenowe
80 5 assessment O
Industrial apprenticeships
60 2 assessment O
History of chemistry
30 3 exam F
Interpersonal skills
30 2 assessment F
Biologia środowiska
Chemia środowiska

Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku. Student na II roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych za 4 ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować przedmioty humanistyczne spoza Wydziału Chemii.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawne podstawy ochrony środowiska
60 4 assessment O
Biochemistry
20 2 exam O
Biochemia - laboratorium
40 3 assessment O
Chemical technology and engineering in environmental protection
30 2 exam O
Environmental Monitoring
45 4 exam O
Ocena oddziaływania na środowisko
30 2 assessment O
60 3 exam O
Biologia środowiska
Chemia środowiska
Po I roku student wybiera jeden z dwóch modułów: Chemia środowiska lub Biologia środowiska. Odpowiednio do modułu realizuje program na II i III roku. Student na II roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych za 4 ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować przedmioty humanistyczne spoza Wydziału Chemii.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologiczne metody oczyszczania ścieków
30 2 assessment O
Edukacja ekologiczna
30 2 assessment O
Pracownia specjalistyczna
200 16 assessment O
Protection of Intellectual Property Rights I
15 1 assessment O
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Chemia środowiska