A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Persian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Persian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia na kierunku filologia orientalna - iranistyka trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 2200 godz. dydaktycznych, w tym oprócz głównych przedmiotów kierunkowych także wykład z historii filozofii, szkolenie w zakresie BHK, ćwiczenia z ochrony własności intelektualnej oraz lektorat jęz. łacińskiego (2 sem.) i angielskiego (4 sem.). Podstawowym celem studiów jest opanowanie teoretyczne (gramatyka opisowa) i praktyczne języka nowoperskiego w jego formie klasycznej i kolokwialnej. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektorów native speakerów; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci w ramach przedmiotu Przegląd języków irańskich poznają też inne nowożytne języki orientalne (paszto, kurdyjski, tadżycki), oraz języki starożytnego Iranu: awestyjski, staroperski i średnioperski. Przedmioty literackie obejmują przegląd literatur staro- i średnioirańskich (jeden semestr) oraz kurs klasycznej i współczesnej literatury nowoperskiej (wykład i lektura tekstów – po 3 semestry). Kładziemy nacisk na kulturę i realia świata irańskiego (wykłady: historia Iranu, zaratusztrianizm, islam, geografia, kultura świata irańskiego). Oferta programowa poszerzana jest w miarę możliwości o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu licencjata jest napisanie pracy licencjackiej i złożenie egzaminu końcowego. Studia iranistyczne I stopnia mają kontynuację w postaci studiów II stopnia.

Graduation

praca dyplmowa i egzamin dyplomowy

Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geografia świata irańskiego
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (wykład)
30 1 assessment O
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Islam
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 12 assessment O
Język łaciński
30 2 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Historia regionu - Iran starożytny
30 2 assessment F
Wstęp do studiów orientalistycznych - iranistycznych
30 3 exam F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (wykład)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Islam
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 13 exam O
Język łaciński
30 2 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Historia regionu - Iran średniowieczny
30 3 exam F
Kultura regionu - kultura świata irańskiego
30 3 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (wykład)
30 1 assessment O
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Literatura perska przedislamska
30 2 exam O
Historia Iranu nowożytnego
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 6 assessment O
Zaratusztrianizm
30 3 exam O
Historia filozofii
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
Kultura regionu - kultura świata irańskiego
30 3 exam F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne
30 3 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (wykład)
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Iran współczesny
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 7 exam O
English Course
30 2 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 exam O
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)
30 3 assessment F
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)
30 3 assessment F
Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne
30 3 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lektura tekstów kultury
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 8 assessment O
Przegląd języków irańskich
30 3 exam O
Społeczeństwo - polityka - media
30 3 exam O
English Course
30 2 assessment O
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)
30 4 exam F
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)
30 2 assessment F
Seminarium licencjackie - iranistyczne
30 8 assessment F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura perska współczesna
60 4 exam O
Lektura tekstów kultury
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 10 exam O
English Course
30 2 exam O
Seminarium licencjackie - iranistyczne
30 10 assessment F