A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Slavonic Philology

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Slavonic Philology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów kierunku: kursy "Słowiańszczyzna w Europie", "Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim", "Przegląd języków słowiańskich", teoretyczne przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, gramatykę języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, łacinę, filozofię, ochronę własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, kurs BHP.
Podstawowe moduły specjalizacyjne: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są deklarowane przez studentów po rekrutacji, w ich ramach realizowane są, związane z danym obszarem językowym, zajęcia z praktycznej nauki języka, propedeutyczne kursy dotyczące wiedzy o kraju i jego literatury w przekładach na język polski, przedmioty historycznoliterackie, kulturoznawcze, kursy z gramatyki opisowej i historii języka z gramatyką historyczną, wykłady z historii. Wszystkie przedmioty z zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne.
Przedmioty fakultatywne podzielone są na grupy: przedmiotów ograniczonego wyboru i przedmiotów wolnego wyboru.
Z grupy przedmiotów ograniczonego wyboru studenci w I semestrze są zobowiązani do realizacji jednej opcji z zakresu mediewistyki slawistycznej, a na roku III - jednej opcji z zakresu kultury regionu, poświęconej Bałkanom lub Europie Środkowej. Na II roku studenci wybierają lektorat języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem jest jego znajomość na poziomie co najmniej A2, umożliwiająca kontynuację nauki, a tym samym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się) oraz lektorat drugiego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu (brak warunków wstępnych). Na III roku studenci wybierają seminarium licencjackie: językoznawcze lub literaturoznawcze, w ramach którego przygotowują pracę dyplomową i przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Oferta językoznawczych i literaturoznawczych seminariów jest podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, studenci wyboru dokonują zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi.
W trakcie całego cyklu kształcenia studenci są zobowiązani do zrealizowania, zgodnie z wymogami planu studiów w danym semestrze, opcji wolnego wyboru z aktualnej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu lub, na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych, z oferty innych jednostek Uniwersytetu.

Graduation

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Opcje z grupy przedmiotów wolnego wyboru są adresowane do studentów wszystkich roczników, studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji z tej grupy w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do nauki o języku
30 3 exam O
Komunikacja językowa i stylistyka
30 2 assessment O
Słowiańszczyzna w Europie
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
30 2 assessment O
4 - assessment O
Grupa A
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

Opcje z grupy przedmiotów wolnego wyboru są adresowane do studentów wszystkich roczników, studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji z tej grupy w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do nauki o literaturze
30 3 exam O
Poetyka z analizą dzieła literackiego
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
30 2 assessment O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
Opcje z grupy przedmiotów wolnego wyboru są adresowane do studentów wszystkich roczników, studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji z tej grupy w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.  
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 2 assessment O
Gramatyka języka s-c-s
60 4 exam O
Grupa B
O
Grupa C
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
Opcje z grupy przedmiotów wolnego wyboru są adresowane do studentów wszystkich roczników, studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji z tej grupy w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.  
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 3 exam O
Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim
30 3 exam O
Grupa D
O
Grupa E
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
Opcje z grupy przedmiotów wolnego wyboru są adresowane do studentów wszystkich roczników, studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji z tej grupy w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.  
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Grupa F
O
Grupa G
O
Grupa H
O
Grupa I
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
Opcje z grupy przedmiotów wolnego wyboru są adresowane do studentów wszystkich roczników, studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji z tej grupy w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.  
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Języki słowiańskie – przegląd
30 2 assessment O
Grupa J
O
Grupa K
O
Grupa L
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA