A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 full-time degree programme first cycle Faculty of History

Ethnology and Cultural Anthropology

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Ethnology and Cultural Anthropology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na program studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa studiów składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru, wykłady fakultatywne i konwersatoria. W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ, pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez zastępcę Dyrektora IEiAK UJ ds. studenckich. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się laboratorium etnograficzne, ćwiczenia terenowe I i ćwiczenia terenowe II oraz seminarium licencjackie. Integralną częścią programu studiów I stopnia na tym kierunku jest rozbudowany cykl zajęć o charakterze warsztatowym, podczas których studenci w praktyczny sposób szkolą swe umiejętności w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych.

Graduation

Wymogiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kuturowa jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Student ma obowiązek zrealizować przedmioty fakultatywne za co najmniej 3 punkty ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
60 5 exam O
Wprowadzenie do nauk społecznych
30 3 exam O
Historia myśli etnologicznej i antropologicznej
30 3 exam O
Metody badań etnograficznych I
60 6 exam O
Zróżnicowanie kulturowe świata
30 3 exam O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 exam O
Logika
30 2 assessment O
Technologie informacyjne
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
6 - assessment O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3 exam F
Anthropologies and Futures
30 5 exam F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 exam F
Antropologia serialu
30 3 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 assessment F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2 assessment F
Student ma obowiązek zrealizować wykłady fakultatywne za co najmniej 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatoria fakultatywne za co najmniej 2 punkty ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia etnografii i etnologii polskiej
30 3 exam O
Antropologia współczesności
30 3 exam O
Metodologia nauk społecznych
30 2 assessment O
Metody wizualne: fotografia i film
15 2 assessment O
Ćwiczenia terenowe
60 6 assessment O
Od etnologii społeczeństw pozaeuropejskich do etnologii globalnej
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
60 5 exam O
Prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej
15 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Cultural Theory. A Supplement
30 5 exam F
Antropologia przestrzeni
30 2 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5 exam F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 exam F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 assessment F
Teoria i historia cywilizacji
30 3 exam F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 exam F
Antropologia pamięci
30 2 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 exam F
Student ma obowiązek zrealizować dwa konwersatoria fakultatywne na łączną liczbę 4 punktów ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Semiotyka
30 3 assessment O
Etnometodologia
30 3 assessment O
Metody badań etnograficznych
30 2 assessment O
Laboratorium etnograficzne
30 2 assessment O
Ludowa wizja świata
60 5 exam O
Etniczność i nacjonalizm
30 2 exam O
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 3 exam O
Podstawy nauki o języku
30 3 exam O
30 1 assessment O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3 exam F
Anthropologies and Futures
30 5 exam F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 exam F
Antropologia serialu
30 3 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 assessment F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2 assessment F
Student ma obowiązek zrealizować konwersatoria fakultatywne za co najmniej 2 punkty ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratorium etnograficzne
90 6 assessment O
Ćwiczenia terenowe II
60 6 assessment O
Folklorystyka
30 2 assessment O
Historia Etniczna Europy
60 5 exam O
Etnologia Bałkanów
60 5 exam O
Etnologia Europy Wschodniej
60 5 exam O
30 1 assessment O
Cultural Theory. A Supplement
30 5 exam F
Antropologia przestrzeni
30 2 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5 exam F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 exam F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 assessment F
Teoria i historia cywilizacji
30 3 exam F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 exam F
Antropologia pamięci
30 2 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 exam F
Student ma obowiązek zrealizować 2 wykłady fakultatywne na łączną liczbę 6 punktów ECTS. Student ma obowiązek zrealizować 1 konwersatorium fakultatywne na łączną liczbę 2 punktów ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Hermeneutyka
30 3 assessment O
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 3 assessment O
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 2 assessment O
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 3 exam O
Między teorią a praktyką muzealną
30 3 assessment O
Antropologia historii
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
30 1 assessment O
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 3 exam F
Anthropologies and Futures
30 5 exam F
Jak się robi i pisze etnografię w Polsce XIX w
30 3 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 exam F
Antropologia serialu
30 3 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 assessment F
Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
30 2 assessment F
Student ma obowiązek zrealizować dwa konwersatoria fakultatywne na łączną liczbę 4 punktów ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 11 assessment O
Kultura świata arabskiego
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 2 assessment O
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam O
Archiwistyka i metody badań historycznych
30 2 assessment O
30 3 exam O
Cultural Theory. A Supplement
30 5 exam F
Antropologia przestrzeni
30 2 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5 exam F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 assessment F
Teoria i historia cywilizacji
30 3 exam F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 exam F
Antropologia pamięci
30 2 assessment F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 exam F