A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Mathematics and Computer Science

Computer Mathematics

Basic information

Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science
Major name: Computer Mathematics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Maths

Programme

ISCED classification: 0588
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

- W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne). Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
- Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych z planu studiów dla tego roku oraz wszystkich zadeklarowanych przedmiotów fakultatywnych.
- Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w planie studiów, dziewięciu przedmiotów fakultatywnych oraz zdanie egzaminu licencjackiego. W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student zobowiązany jest do zaliczenia:
* sześciu przedmiotów fakultatywnych kierunkowych, w tym co najmniej pięciu specjalistycznych (co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych),
* co najmniej jednego przedmiotu humanistycznego
* jednego języka obcego
* proseminarium.
Warunkiem koniecznym uzyskania absolutorium jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w planie studiów, dziewięciu przedmiotów fakultatywnych oraz zdanie egzaminu licencjackiego. W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student zobowiązany jest do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym: co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych, co najmniej dwóch informatycznych, co najmniej jednego przedmiotu humanistycznego i jednego języka obcego. Warunkiem koniecznym ukończenia studiów oprócz uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego, jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium.

- W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej dziewięć przedmiotów: * sześć przedmiotów fakultatywnych z Bloku przedmiotów kierunkowych (listy: Wydziałowe kursy do wyboru; Przedmioty matematyczne; Przedmioty informatyczne) * dwa przedmioty fakultatywne z Bloku przedmiotów wspomagających (listy: Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych; Językoznawstwo) * proseminarium. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym. - W ramach Bloku przedmiotów kierunkowych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych. - W ramach Bloku przedmiotów wspomagających student jest zobowiązany do zaliczenia jednego języka obcego (z listy Językoznawstwo) oraz przedmiot(y) z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych za co najmniej 5 ECTS. - Warunkiem koniecznym ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej  może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium. - Przedmioty fakultatywne powinny być realizowane na II i III roku. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący: * semestr 4: 60 godzin (6 ECTS) * semestr 5: 180 godzin (18 ECTS) * semestr 6: 120 godzin (12 ECTS) Niektóre z przedmiotów z Bloku przedmiotów kierunkowych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elementy logiki i teorii mnogości
105 9 exam O
Analiza matematyczna 1a
60 6 assessment O
Algebra liniowa z geometrią 1
60 5 assessment O
Programowanie 1
60 5 assessment O
Warsztat programisty
60 5 exam O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
- W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej dziewięć przedmiotów: * sześć przedmiotów fakultatywnych z Bloku przedmiotów kierunkowych (listy: Wydziałowe kursy do wyboru; Przedmioty matematyczne; Przedmioty informatyczne) * dwa przedmioty fakultatywne z Bloku przedmiotów wspomagających (listy: Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych; Językoznawstwo) * proseminarium. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym. - W ramach Bloku przedmiotów kierunkowych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych. - W ramach Bloku przedmiotów wspomagających student jest zobowiązany do zaliczenia jednego języka obcego (z listy Językoznawstwo) oraz przedmiot(y) z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych za co najmniej 5 ECTS. - Warunkiem koniecznym ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium. - Przedmioty fakultatywne powinny być realizowane na II i III roku. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący: * semestr 4: 60 godzin (6 ECTS) * semestr 5: 180 godzin (18 ECTS) * semestr 6: 120 godzin (12 ECTS) Niektóre z przedmiotów z Bloku przedmiotów kierunkowych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 1b
90 8 exam O
Algebra liniowa z geometrią 2
60 6 exam O
Programowanie 2
75 6 exam O
Metody programowania
60 6 exam O
Wprowadzenie do topologii
60 6 exam O
Physical Education
30 - assessment O

- W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej dziewięć przedmiotów: * sześć przedmiotów fakultatywnych z Bloku przedmiotów kierunkowych (listy: Wydziałowe kursy do wyboru; Przedmioty matematyczne; Przedmioty informatyczne) * dwa przedmioty fakultatywne z Bloku przedmiotów wspomagających (listy: Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych; Językoznawstwo) * proseminarium. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym. - W ramach Bloku przedmiotów kierunkowych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych. - W ramach Bloku przedmiotów wspomagających student jest zobowiązany do zaliczenia jednego języka obcego (z listy Językoznawstwo) oraz przedmiot(y) z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych za co najmniej 5 ECTS. - Warunkiem koniecznym ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium. - Przedmioty fakultatywne powinny być realizowane na II i III roku. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący: * semestr 4: 60 godzin (6 ECTS) * semestr 5: 180 godzin (18 ECTS) * semestr 6: 120 godzin (12 ECTS) Niektóre z przedmiotów z Bloku przedmiotów kierunkowych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 2a
60 5 assessment O
Algebra obliczeniowa
60 6 exam O
Wstęp do matematyki dyskretnej
90 8 exam O
Algorytmy i struktury danych
75 7 exam O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 assessment O
Wydziałowe kursy do wyboru
F
Przedmioty matematyczne
O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych
O
Językoznawstwo
O
- W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej dziewięć przedmiotów: * sześć przedmiotów fakultatywnych z Bloku przedmiotów kierunkowych (listy: Wydziałowe kursy do wyboru; Przedmioty matematyczne; Przedmioty informatyczne) * dwa przedmioty fakultatywne z Bloku przedmiotów wspomagających (listy: Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych; Językoznawstwo) * proseminarium. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym. - W ramach Bloku przedmiotów kierunkowych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych. - W ramach Bloku przedmiotów wspomagających student jest zobowiązany do zaliczenia jednego języka obcego (z listy Językoznawstwo) oraz przedmiot(y) z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych za co najmniej 5 ECTS. - Warunkiem koniecznym ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium. - Przedmioty fakultatywne powinny być realizowane na II i III roku. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący: * semestr 4: 60 godzin (6 ECTS) * semestr 5: 180 godzin (18 ECTS) * semestr 6: 120 godzin (12 ECTS) Niektóre z przedmiotów z Bloku przedmiotów kierunkowych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 2b
60 6 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
75 7 exam O
Dynamika obliczeniowa
60 6 exam O
Numerical methods
60 6 exam O
Wydziałowe kursy do wyboru
F
Przedmioty matematyczne
O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych
O
Językoznawstwo
O
- W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej dziewięć przedmiotów: * sześć przedmiotów fakultatywnych z Bloku przedmiotów kierunkowych (listy: Wydziałowe kursy do wyboru; Przedmioty matematyczne; Przedmioty informatyczne) * dwa przedmioty fakultatywne z Bloku przedmiotów wspomagających (listy: Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych; Językoznawstwo) * proseminarium. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym. - W ramach Bloku przedmiotów kierunkowych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych. - W ramach Bloku przedmiotów wspomagających student jest zobowiązany do zaliczenia jednego języka obcego (z listy Językoznawstwo) oraz przedmiot(y) z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych za co najmniej 5 ECTS. - Warunkiem koniecznym ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium. - Przedmioty fakultatywne powinny być realizowane na II i III roku. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący: * semestr 4: 60 godzin (6 ECTS) * semestr 5: 180 godzin (18 ECTS) * semestr 6: 120 godzin (12 ECTS) Niektóre z przedmiotów z Bloku przedmiotów kierunkowych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Topologia obliczeniowa
60 6 exam O
Wydziałowe kursy do wyboru
F
Przedmioty matematyczne
O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych
O
Językoznawstwo
O
- W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej dziewięć przedmiotów: * sześć przedmiotów fakultatywnych z Bloku przedmiotów kierunkowych (listy: Wydziałowe kursy do wyboru; Przedmioty matematyczne; Przedmioty informatyczne) * dwa przedmioty fakultatywne z Bloku przedmiotów wspomagających (listy: Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych; Językoznawstwo) * proseminarium. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym. - W ramach Bloku przedmiotów kierunkowych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej dwóch przedmiotów matematycznych i co najmniej dwóch informatycznych. - W ramach Bloku przedmiotów wspomagających student jest zobowiązany do zaliczenia jednego języka obcego (z listy Językoznawstwo) oraz przedmiot(y) z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych za co najmniej 5 ECTS. - Warunkiem koniecznym ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie proseminarium i napisanie pracy końcowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekunem naukowym pracy końcowej może być prowadzący proseminarium lub inny pracownik Wydziału zaakceptowany przez prowadzącego proseminarium. - Przedmioty fakultatywne powinny być realizowane na II i III roku. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący: * semestr 4: 60 godzin (6 ECTS) * semestr 5: 180 godzin (18 ECTS) * semestr 6: 120 godzin (12 ECTS) Niektóre z przedmiotów z Bloku przedmiotów kierunkowych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dyskretne układy dynamiczne
60 6 exam O
Proseminarium
60 9 assessment O
Wydziałowe kursy do wyboru
F
Przedmioty matematyczne
O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych
O