A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Law and Administration

Intellectual Property and New Media Law

Basic information

Faculty name: Faculty of Law and Administration
Major name: Intellectual Property and New Media Law
Level: first cycle
Profile: Practical
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Legal science

Programme

ISCED classification: 0421
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot; 
b. seminarium - forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring - forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie;
f. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów;
g. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
h. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
i. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
j. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt, seminarium, lektorat oraz warsztat;
k. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium oraz warsztat;
l. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
m. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
n. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Studia pierwszego stopnia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów trwają 6 semestrów.

3. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 191 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w planie studiów dla poszczególnych lat.

4. Plan studiów obejmuje dwa moduły: przedmioty obowiązkowe i fakultatywne.

5. Przedmioty mogą być organizowane jako:

a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze z wyłączaniem przedmiotów obowiązkowych;
d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych a w kolejnym na studiach niestacjonarnych z wyłączaniem przedmiotów obowiązkowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączaniem przedmiotów obowiązkowych.

6. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty fakultatywne.

7. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

8. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.

 

Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS

1. Wykład kończy się egzaminem.

2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem.

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty. 

5. Punktacji nie podlegają zajęcia z wychowania fizycznego, BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie przedmiotu.

 

Rozdział III
Zaliczenie roku

1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w programie i planie studiów.

2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w §10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów, student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w §10 ust. 6 Regulaminu studiów.

3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu obowiązkowego albo fakultatywnego.

4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w §10 ust. 6, §14 ust. 1 i 4, oraz §33 i §36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.

 

Rozdział IV
Przedmioty obowiązkowe

1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów stanowią:

a. na roku I – 9 przedmiotów jednosemestralnych:

– Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych; 
– Wprowadzenie do systemu prawa;
– Filozofia prawa i etyka;
– Podstawy ekonomii z elementami zarządzania;
– Informatyka;
– Wprowadzenie do prawa cywilnego;
– Podstawy postępowania cywilnego;
– Elementy prawa gospodarczego;
– Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej;

b. na roku II – 8 przedmiotów jednosemestralnych:

– Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych;
– Prawo autorskie i prawa pokrewne;
– Prawo prasowe, radiofonii i telewizji;
– Ochrona konkurencji;
– Prawo wzorów przemysłowych;
– Prawo znaków towarowych;
– Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
– Ochrona konsumentów;

c. na roku III – 4 przedmioty jednosemestralne:

– Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii;
– Prawo nowych technologii a prawo autorskie;
– Prawo a Internet;
– Zarządzanie wiedzą.

2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia wychowania fizycznego oraz szkolenia BHK.

3. Warunkiem zaliczenia III roku jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2 oraz zaliczenie seminarium licencjackiego. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.

4. W toku studiów student studiów zobowiązany jest do zdania jednego przedmiotu w języku obcym. 

5. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki zawodowej (w wymiarze 6 m-cy) na II lub III roku studiów (do końca III roku studiów).

 

Rozdział V
Przedmioty fakultatywne

1. Student studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 10 przedmiotów  fakultatywnych, w tym co najmniej 3 do końca I roku studiów, co najmniej 3 do końca II roku studiów i 4 do końca III roku studiów.

2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu fakultatywnego określa Polityka kształcenia.

3. Wykaz przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w harmonogramie zajęć na dany rok.

 

Rozdział VI
Ukończenie studiów

1. Dla ukończenia studiów I stopnia konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w formie ustnej. 

2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.

3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.

4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki, wychowania fizycznego oraz szkolenia BHK.

5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.

 

Rozdział VII
Harmonogram zajęć

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty,  nie później niż do dnia 15 września.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.

 

Rozdział VIII
Rejestracja na przedmioty 

1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta. 

2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu powtarzanego.

3. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
b. do dnia 1 marca na przedmioty semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.

5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt 3 i 5.

7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.

 

Rozdział IX  
Terminy egzaminów

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów; przynajmniej jeden termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. W przypadku studentów, którzy powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie.. 

2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach.

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do: 

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb;
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 

Rozdział X
Zasady przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.

2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.  

5. Egzaminy pisemne są anonimowe.

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.

8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.

9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu.. 

10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.

11. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.

 

Rozdział XI
Zajęcia pomocnicze

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej.

2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.

3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie. 

 

Rozdział XII
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 

1. Zapisy na seminaria licencjackie są prowadzone przez system USOSweb, po uzyskaniu przez studenta wpisu na III rok studiów. Student zapisując się na seminarium licencjackie wybiera przedmiot, z zakresu którego przygotowuje pracę licencjacką i blok egzaminu dyplomowego (licencjackiego), zawierający ten przedmiot. 

2. Pracę dyplomową (licencjacką) student przygotowuje pod kierunkiem promotora. 

3. Końcowy egzamin dyplomowy (licencjacki) obejmuje cztery bloki przedmiotów: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo mediów i prawo konkurencji. Student dokonuje wyboru jednego z powyższych bloków do zaliczenia w ramach egzaminu licencjackiego.  

4. Dla każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone są na III roku studiów seminaria licencjackie.  Student przygotowuje pracę dyplomową (licencjacką) w ramach wybranego bloku egzaminacyjnego. 

5. Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) stanowią:  

a. blok pierwszy:  

– Prawo autorskie i prawa pokrewne;
– Prawo nowych technologii a prawo autorski;
– Prawo a Internet ;

b. blok drugi:  

– Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych; 
– Prawo znaków towarowych;
– Prawo wzorów przemysłowych; 
– Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii; 

c. blok trzeci:  

– Ochrona konkurencji;
– Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
– Ochrona konsumentów;

d. blok czwarty:  

– Prawo prasowe, radiofonii i telewizji; 
– Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności;  
– Prawo a Internet.

6. Dziekan powołuje w terminie do dnia 15 października przewodniczących Komisji dla przeprowadzenia końcowego egzaminu licencjackiego w bieżącym roku akademickim.  

7. Członkowie komisji powinni reprezentować co najmniej 2 dyscypliny objęte blokiem egzaminacyjnym.  

8. Do 30 maja prowadzący przedmioty objęte końcowym egzaminem dyplomowym (licencjackim) przedstawiają Dziekanowi problematykę egzaminu na następny rok akademicki. Wykaz zagadnień na bieżący rok akademicki ogłaszany jest studentom do 15 października. 

9. Student obowiązany jest dokonać wyboru bloku egzaminu dyplomowego  (licencjackiego) na ostatnim roku studiów do 31 października.   

10. Terminy egzaminów dyplomowych (licencjackich) w ramach poszczególnych bloków tematycznych ustalają przewodniczący właściwej Komisji. Powinny one uwzględniać terminy rekrutacji na studia II stopnia, w szczególności na kierunku administracja w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Rozdział XIV
Postanowienie końcowe

Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 191 punktów ECTS, zaliczenie seminarium licencjackiego poprzez złożenie pracy dyplomowej i złożenie oraz zdanie końcowego egzaminu dyplomowego (egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną), a także spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

Końcowy egzamin dyplomowy obejmuje jeden z czterech bloków przedmiotów:
- blok pierwszy: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo nowych technologii a prawo autorskie, Prawo a Internet

- blok drugi: Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych, Prawo znaków towarowych, Prawo wzorów przemysłowych, Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
- blok trzeci: Ochrona konkurencji, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Ochrona konsumentów
- blok czwarty: Prawo prasowe, radiofonii i telewizji, Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności, Prawo a Internet. Dla każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone są na III roku studiów seminaria licencjackie. Student przygotowuje pracę licencjacką w ramach wybranego bloku. Złożenie zatwierdzonej przez promotora pracy licencjackiej jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych
30 4 exam O
Wprowadzenie do systemu prawa
60 8 exam O
Filozofia prawa i etyka
30 4 exam O
Podstawy ekonomii z elementami zarządzania
45 6 exam O
Informatyka
30 5 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
5 - assessment O
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK I :
F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Informatyka
30 5 assessment O
Wprowadzenie do prawa cywilnego
45 7 exam O
Podstawy postępowania cywilnego
30 4 exam O
Elementy prawa gospodarczego
30 4 exam O
Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej
45 7 exam O
Physical Education
30 - assessment O
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK II :
F
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK III :
F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych
45 7 exam O
Prawo autorskie i prawa pokrewne
45 7 exam O
Prawo prasowe, radiofonii i telewizji
45 7 exam O
Ochrona konkurencji
30 6 exam O
30 - - O
Praktyka (6 m-cy)
540 18 assessment O
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK IV :
F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo wzorów przemysłowych
30 5 exam O
Prawo znaków towarowych
45 7 exam O
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
30 5 exam O
Ochrona konsumentów
45 7 exam O
30 - - O
Praktyka (6 m-cy)
540 18 assessment O
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK V :
F
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VI :
F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
45 6 exam O
Prawo nowych technologii a prawo autorski
30 4 exam O
Praktyka (6 m-cy)
540 18 assessment O
Diploma Seminar
15 - - O
30 - - O
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VII :
F
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VIII :
F

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo a Internet
30 4 exam O
Zarządzanie wiedzą
45 6 exam O
Praktyka (6 m-cy)
540 18 assessment O
Diploma Seminar
15 14 assessment O
30 5 exam O
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK IX :
F