A A A pl | en
Faculty of Biology

BIOLOGY

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów (zajmuje się tym jak funkcjonuje cały organizm), biologia molekularna (koncentruje się na funkcji komórki wewnątrz organizmu), biologia środowiskowa (interakcje pomiędzy organizmami a środowiskiem) i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2+. Zgodnie z Uchwałą 39/VI/2009 Senatu UJ każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3 ECTS zakończony egzaninem.

Graduation

Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody statystyczne
30 2,0 exam O
Filogenetyka
39 3,0 exam O
Globalne problemy ekologii
30 3,0 assessment O
30 - assessment O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 4,0 assessment O
BHK
4 - assessment O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego WBNZ-463
60 5,0 assessment F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1,0 assessment F
Anatomia porównawcza kręgowców WBNZ-819
60 4,0 assessment F
Apomiksja u roślin WBNZ-381
30 2,0 assessment F
Biologia rozwoju człowieka WBNZ-861
20 2,0 assessment F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2,0 assessment F
Ecology of fungi
30 4,0 exam F
Ecophysiology of Insects WBNZ-866
30 4,0 exam F
Ekologia ewolucyjna
30 2,0 assessment F
Ekologia wód śródlądowych
30 2,0 assessment F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2,0 assessment F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3,0 assessment F
Hematologia WBNZ-809
45 4,0 assessment F
Histologiczne techniki WBNZ-149
40 3,0 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
23 - - F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy WBNZ-169
45 3,0 assessment F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych WBNZ-932
30 2,0 assessment F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3,0 assessment F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2,0 assessment F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań WBNZ-190
45 2,0 assessment F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2,0 assessment F
Ontogeneza człowieka
45 4,0 assessment F
Paleobotanika WBNZ-210
60 3,0 assessment F
Problemy żywienia i żywności
30 2,0 assessment F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3,0 assessment F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków WBNZ-738
30 2,0 assessment F
Szata roślinna Ziemi WBNZ-238
30 2,0 assessment F
Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
45 4,0 assessment F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2,0 assessment F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
  • O - obligatory
  • F - elective

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia nauk przyrodniczych. Filozofia przyrody
60 5,0 exam O
Biologia ewolucyjna naczelnych
30 2,0 exam O
30 2,0 exam O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 4,0 assessment O
Analiza instrumentalna komórki
60 3,0 assessment F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics WBNZ-886
45 5,0 exam F
Archeologia - perspektywa ekologiczna WBNZ-16
30 2,0 assessment F
Biologia zabytków WBNZ-928
30 3,0 assessment F
Biology of amphibians
45 4,0 exam F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu WBNZ-65
15 1,0 assessment F
Diversity and evolution of plants
30 4,0 exam F
Ecology of Invertebrates WBNZ-876
50 5,0 exam F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3,0 assessment F
Etologia
60 4,0 assessment F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2,0 assessment F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4,0 assessment F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2,0 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
22 4,0 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4,0 exam F
Immunobiologia porównawcza
30 2,0 assessment F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych WBNZ-896
46 3,0 assessment F
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona WBNZ-900
60 4,0 assessment F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin WBNZ-898
30 2,0 assessment F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
60 4,0 assessment F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2,0 assessment F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5,0 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4,0 assessment F
Mikrobiologia stosowana
30 3,0 assessment F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania WBNZ-629
60 3,0 assessment F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2,0 assessment F
Palinologia z elementami palinologii sądowej
65 3,0 assessment F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4,0 assessment F
Practicum archeologiczne dla antropologów WBNZ-838
45 2,0 assessment F
Regulowana śmierć komórki
30 3,0 assessment F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2,0 assessment F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej WBNZ-901
60 4,0 assessment F
Rozwój układu nerwowego WBNZ-818
30 2,0 assessment F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1,0 assessment F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4,0 assessment F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3,0 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
  • O - obligatory
  • F - elective

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioetyka
15 1,0 exam O
Genetyka populacyjna
45 4,0 exam O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 4,0 assessment O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego WBNZ-463
60 5,0 assessment F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1,0 assessment F
Anatomia porównawcza kręgowców WBNZ-819
60 4,0 assessment F
Apomiksja u roślin WBNZ-381
30 2,0 assessment F
Biologia rozwoju człowieka WBNZ-861
20 2,0 assessment F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2,0 assessment F
Ecology of fungi
30 4,0 exam F
Ecophysiology of Insects WBNZ-866
30 4,0 exam F
Ekologia ewolucyjna
30 2,0 assessment F
Ekologia wód śródlądowych
30 2,0 assessment F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2,0 assessment F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3,0 assessment F
Hematologia WBNZ-809
45 4,0 assessment F
Histologiczne techniki WBNZ-149
40 3,0 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
23 - - F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy WBNZ-169
45 3,0 assessment F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych WBNZ-932
30 2,0 assessment F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3,0 assessment F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2,0 assessment F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań WBNZ-190
45 2,0 assessment F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2,0 assessment F
Ontogeneza człowieka
45 4,0 assessment F
Paleobotanika WBNZ-210
60 3,0 assessment F
Problemy żywienia i żywności
30 2,0 assessment F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3,0 assessment F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków WBNZ-738
30 2,0 assessment F
Szata roślinna Ziemi WBNZ-238
30 2,0 assessment F
Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
45 4,0 assessment F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2,0 assessment F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
  • O - obligatory
  • F - elective

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
50 14,0 assessment O
Analiza instrumentalna komórki
60 3,0 assessment F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics WBNZ-886
45 5,0 exam F
Archeologia - perspektywa ekologiczna WBNZ-16
30 2,0 assessment F
Biologia zabytków WBNZ-928
30 3,0 assessment F
Biology of amphibians
45 4,0 exam F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu WBNZ-65
15 1,0 assessment F
Diversity and evolution of plants
30 4,0 exam F
Ecology of Invertebrates WBNZ-876
50 5,0 exam F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3,0 assessment F
Etologia
60 4,0 assessment F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2,0 assessment F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4,0 assessment F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2,0 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
22 4,0 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4,0 exam F
Immunobiologia porównawcza
30 2,0 assessment F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych WBNZ-896
46 3,0 assessment F
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona WBNZ-900
60 4,0 assessment F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin WBNZ-898
30 2,0 assessment F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
60 4,0 assessment F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2,0 assessment F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5,0 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4,0 assessment F
Mikrobiologia stosowana
30 3,0 assessment F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania WBNZ-629
60 3,0 assessment F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2,0 assessment F
Palinologia z elementami palinologii sądowej
65 3,0 assessment F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4,0 assessment F
Practicum archeologiczne dla antropologów WBNZ-838
45 2,0 assessment F
Regulowana śmierć komórki
30 3,0 assessment F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2,0 assessment F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej WBNZ-901
60 4,0 assessment F
Rozwój układu nerwowego WBNZ-818
30 2,0 assessment F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1,0 assessment F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4,0 assessment F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3,0 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
  • O - obligatory
  • F - elective