A A A pl | en
Faculty of History

HISTORY OF ART

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: History of Art
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów drugiego stopnia na kierunku historia sztuki realizowany jest w dwóch ścieżkach. Student już na I roku wybiera tok studiów i realizuje go przez 4 semestry. Pierwsza ścieżka to wariant ogólny, w ramach którego moduł dyplomowy zawiera seminarium główne - ogólne i seminarium poboczne na roku I, a następnie seminarium magisterskie ogólne na roku II. Zaliczenie tego seminarium na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności studenta oraz pracy złożonej w systemie APD jest warunkiem dopuszczenia studenta do złożenia egzaminu dyplomowego i zakończenia studiów z tytułem magistra. Druga ścieżka to możliwość wyboru przez studenta już na I roku specjalizacji kuratorskiej. Student wybiera wówczas seminarium poboczne i seminarium główne - kuratorskie, a na roku II - seminarium magisterskie - kuratorskie. Wybór specjalizacji łączy się również z koniecznością zaliczenia 4 dodatkowych zajęć z zakresu kuratorstwa. Podobnie jak w przypadku ścieżki ogólnej - uczestnictwo, aktywność oraz złożenie pracy w APD warunkują zaliczenie seminarium magisterskiego - kuratorskiego i dopuszczenie studenta do złożenia egzaminu dyplomowego. Brak warunków wstępnych określających wybór realizowanej ścieżki. Zależy to wyłącznie od wyboru studenta. Studenci ścieżki ogólnej realizują program studiów zaliczając zajęcia podzielone na 4 moduły: Moduł 1: Teoria i metodologia badań nad sztuką; Moduł 2: Wiedza o kulturze i dziedzictwie; Moduł 3: Moduł dyplomowy, Moduł 4: Moduł inne, natomiast studenci, którzy wybrali specjalizację kuratorską realizują program składający się z wymienionych 4 modułów oraz modułu kuratorskiego.

Graduation

Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie seminarium dyplomowego oraz złożenie pracy magisterskiej w systemie APD, która musi uzyskać dwie pozytywne recenzje, aby student został dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego jest ostatnim warunkiem zakończenia studiów.

If you want to learn more, see the full study programme

Na I roku studiów drugiego stopnia studenci wybierający profil ogólny realizują zajęcia obowiązkowe oraz grupę zajęć fakultatywnych wskazaną w tabeli. Na I roku w grupie zajęć fakultatywnych realizują seminaria (główne 60 h/15 pkt. ECTS oraz poboczne 60 h/12 pkt ECTS – wybrane spośród proponowanych przez IHS UJ. Seminarium poboczne musi odnosić się do dziejów sztuki z innego okresu niż seminarium główne.

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student ma obowiązek zaliczyć osiem wybranych przez siebie zajęć monograficznych z grup A, B, C, E, F (dwa z grupy E, dwa z grupy F, dwa z grupy A, jedno z grupy B i jedno z grupy C) (8 x 30 h = 240 h, 8 x 2 pkt = 16 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje myśli o sztuce
45 6,0 exam O
4 - assessment O
Antropologia kultury
30 5,0 exam O
Seminarium poboczne
30 - assessment F
Seminarium główne
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2,0 assessment F
Język obcy lektorat
30 - assessment F
Dzieje myśli o sztuce - ćwiczenia
30 3,0 assessment O
Zajęcia monograficzne B
30 2,0 assessment F
Specjalizacja kuratorska
  • O - obligatory
  • F - elective

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student ma obowiązek zaliczyć osiem wybranych przez siebie zajęć monograficznych z grup A, B, C, E, F (dwa z grupy E, dwa z grupy F, dwa z grupy A, jedno z grupy B i jedno z grupy C) (8 x 30 h = 240 h, 8 x 2 pkt = 16 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia historii sztuki
30 5,0 exam O
Wykład w języku obcym z oferty instytutu i wydziału
30 4,0 assessment F
Seminarium poboczne
30 10,0 assessment F
Seminarium główne
30 15,0 assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2,0 assessment F
Metodologia historii sztuki - ćwiczenia
30 3,0 assessment O
Zajęcia monograficzne B
30 2,0 assessment F
Język obcy lektorat
30 6,0 exam F
Specjalizacja kuratorska
  • O - obligatory
  • F - elective

Na II roku studiów drugiego stopnia studenci wybierający profil ogólny realizują zajęcia obowiązkowe oraz grupę zajęć fakultatywnych wskazaną w tabeli. W grupie zajęć fakultatywnych wybierają seminarium magisterskie (60 h/20 pkt ECTS) spośród proponowanych przez IHS UJ. Ponadto (sem. 3 i 4) student ma do zaliczenia dwanaście wybranych przez siebie zajęć monograficznych z grup A-B-C-D-E-F (po dwa z każdej z grup) (12 x 30 h = 360 h, 12 x 2 pkt = 24 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 - assessment O
Badania praktyczne nad dziełem sztuki
30 4,0 assessment O
Zajęcia monograficzne E
30 2,0 assessment F
Seminarium magisterskie (ogólne)
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2,0 assessment F
Specjalizacja kuratorska
  • O - obligatory
  • F - elective

Student ma do zaliczenia (sem. 1 i 2) dwanaście wybranych przez siebie zajęć monograficznych z grup A-B-C-D-E-F (po dwa z każdej z grup) (12 x 30 h = 360 h, 12 x 2 pkt = 24 pkt ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 7,0 exam O
Problemy współczesnej kultury wizualnej
30 4,0 exam O
Edukacja artystyczna w szkole
30 4,0 exam O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1,0 assessment O
Zajęcia monograficzne E
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2,0 assessment F
Seminarium magisterskie (ogólne)
30 20,0 assessment F
Specjalizacja kuratorska
  • O - obligatory
  • F - elective