A A A pl | en
Faculty of History

JEWISH STUDIES

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Jewish Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zdecydowana większość kursów ma charakter obligatoryjny i obejmuje wykłady i konwersatoria dotyczące historii, kultury, dziedzictwa polsko-żydowskiego, relacji chrześcijańsko-żydowskich, dziejów judaizmu i metodologii badań judaistycznych. W ramach programu student bierze udział w przynajmniej jednym obligatoryjnym kursie stanowiącym wykład w języku angielskim (30 godz., 4 ECTS), w trwającym 60 godz. (2 ECTS) lektoracie języka angielskiego oraz w obligatoryjnym kursie z zakresu nauk społecznych (30 godz., 5 ECTS). Zajęcia fakultatywne to przede wszystkim wykłady monograficzne realizowane po jednym na każdy rok studiów drugiego stopnia w wymiarze po 30 godz. (2 ECTS) każdy. Na każdym roku studenci dokonują wyboru jednego tematu spośród listy oferowanych. Wykłady monograficzne mogą odbywać się w języku angielskim a ich tematyka ulega zmianie z każdym rokiem akademickim. Ponadto studenci dokonują wyboru pomiędzy dwiema grupami zajęć z języka jidysz (na I roku) oraz dwiema grupami zajęć z języka hebrajskiego (na I i II roku), w zależności od poziomu znajomości języka. Warunkiem uczestnictwa w grupie zaawansowanej jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku judaistyka lub posiadanie umiejętności w zakresie danego języka na poziomie co najmniej B1. Zajęcia z języków hebrajskiego (Język hebrajski I, Język hebrajski II, Język hebrajski III, Język hebrajski IV) i jidysz (Język jidysz I, Język jidysz II), a także seminarium magisterskie, mają charakter sekwencyjny. Wybór grupy seminarium magisterskiego ma charakter fakultatywny, dając możliwość pracy pod opieką specjalisty. Podobnie wybór miejsca realizowania praktyk zawodowych jest otwarty i zależy od preferencji i możliwości studenta. Program studiów uzupełniają kursy Szkolenie BHK i Elementy ochrony własności intelektualnej, przeznaczone dla studentów, którzy nie zrealizowali ich na studiach I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i wymaganej ilości kursów fakultatywnych, a także przygotowanie w ramach seminarium magisterskiego pracy dyplomowej umożliwia przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów efektów uczenia się. Potwierdza je zaliczenie wszystkich wymaganych kursów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i terminowe złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Ponadto studenci I roku studiów magisterskich oraz wszyscy pozostali studenci i doktoranci UJ, którzy wyrażą takie zainteresowanie, mogą wziąć udział w dobrowolnym seminarium Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century, prowadzonym przez specjalistę z dziedziny. Warunkami otwarcia seminarium są: odpowiednia liczebność grupy oraz udział profesora wizytującego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne prądy w judaizmie
60 4,0 exam O
Materiały źródłowe do kultury Żydów
75 6,0 exam O
Antysemityzm
30 3,0 exam O
6 - assessment O
30 - assessment O
Język hebrajski 1 I lub 1 II
30 5,0 assessment F
Język jidysz 1 I lub 1 II
30 5,0 assessment F
Wykład monograficzny I 1 lub I 2
30 2,0 assessment F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 - - F
  • O - obligatory
  • F - elective
W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Ponadto studenci I roku studiów magisterskich oraz wszyscy pozostali studenci i doktoranci UJ, którzy wyrażą takie zainteresowanie, mogą wziąć udział w dobrowolnym seminarium Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century, prowadzonym przez specjalistę z dziedziny. Warunkami otwarcia seminarium są: odpowiednia liczebność grupy oraz udział profesora wizytującego.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia badań judaistycznych
60 4,0 exam O
Żydowska książka
60 4,0 exam O
Holokaust. Historia i pamięć
90 6,0 exam O
Wykład w języku angielskim
30 4,0 exam O
30 2,0 exam O
Język hebrajski 2 I lub 2 II
30 5,0 assessment F
Język jidysz 2 I lub 2 II
30 5,0 assessment F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 4,0 assessment F
Seminarium dodatkowe: Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Ponadto studenci I roku studiów magisterskich oraz wszyscy pozostali studenci i doktoranci UJ, którzy wyrażą takie zainteresowanie, mogą wziąć udział w dobrowolnym seminarium Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century, prowadzonym przez specjalistę z dziedziny. Warunkami otwarcia seminarium są: odpowiednia liczebność grupy oraz udział profesora wizytującego.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesny Izrael
30 - - O
Historia Żydów krakowskich od średniowiecza do współczesności
30 - - O
Dzieje żydowskich ruchów politycznych w XIX i XX w.
30 3,0 exam O
Elementy ochrony własności intelektualnej
15 1,0 assessment O
Liturgia synagogalna
30 2,0 assessment O
Żydzi w kulturze Zachodu
60 5,0 exam O
Język hebrajski 3 I lub 3 II
30 5,0 assessment F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 - - F
Wykład monograficzny II 1 lub II 2
30 2,0 assessment F
Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych
30 2,0 assessment F
Opracowanie judaików
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Ponadto studenci I roku studiów magisterskich oraz wszyscy pozostali studenci i doktoranci UJ, którzy wyrażą takie zainteresowanie, mogą wziąć udział w dobrowolnym seminarium Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century, prowadzonym przez specjalistę z dziedziny. Warunkami otwarcia seminarium są: odpowiednia liczebność grupy oraz udział profesora wizytującego.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesny Izrael
30 4,0 exam O
Historia Żydów krakowskich od średniowiecza do współczesności
30 4,0 exam O
Język hebrajski 4 I lub 4 II
30 5,0 assessment F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 24,0 assessment F
Wykład z zakresu nauk społecznych
30 5,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective