A A A pl | en
Faculty of History

MUSICOLOGY

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Musicology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W Instytucie Muzykologii prowadzone są następujące typy zajęć:
Konwersatoria, wykłady, ćwiczenia, wykłady z elementami ćwiczeń, wykłady z elementami konwersatorium, konwersatoria z elementami ćwiczeń, seminaria magisterskie, zajęcia o charakterze praktyk, lektoraty.
Wśród nich znajduje się grupa kursów obowiązkowych (głównie konwersatoria, wykłady, seminaria i ćwiczenia) oraz fakultatywnych (głównie wykłady z elementami konwersatoriów i ćwiczenia).

Przedmioty na studiach muzykologicznych drugiego stopnia poszerzają wiedzę historyczną studenta i przygotowują go do samodzielnej pracy badawczej. Kursy obowiązkowe obejmują zagadnie takie jak metodologia badań muzykologicznych, teoria i krytyka źródeł, metody analizy muzycznej, historia teorii muzyki, historia form i gatunków muzycznych, badania nad kulturą muzyczną i nad recepcją muzyki.
Ich bardzo ważnym uzupełnieniem są przedmioty fakultatywne, przygotowujące do pracy zawodowej, takie jak: zarządzanie projektami muzycznymi, metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzycznych, leksykografia muzyczna, krytyka muzyczna. Oferta programowa reprezentowana przez przedmioty fakultatywne i wykłady monograficzne zmienia się co roku i w znacznym stopniu wynika z postulatów studentów, prezentowanych przez studentów, przede wszystkim przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii. Kursy na innym kierunku studiów (wymagane dwa podczas toku studiów) służą rozwinięciu horyzontów myślowych humanisty. Kurs w języku angielskim służy doskonaleniu znajomości języka w dziedzinie muzykologii.
Od początku studiów drugiego stopnia studenci w ramach seminarium przygotowują pracę dyplomową.

Graduation

Praca magisterska, kończąca drugi stopień studiów, przygotowywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Student przygotowuje swoją pracę w trakcie dwuletniego seminarium magisterskiego na I i II roku studiów drugiego stopnia. Praca oceniana jest przez opiekuna naukowego (w skali od 2 do 5) oraz recenzowana i oceniana przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora (także w skali od 2 do 5).
Końcowym elementem studiów jest egzamin dyplomowy, podczas którego student otrzymuje trzy pytania z zakresu tematycznego seminarium, na jakie uczęszczał.

If you want to learn more, see the full study programme

W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych (w każdym semestrze zimowym oferowane są trzy kursy fakultatywne, a w każdym semestrze letnim oferowane są dwa kursy fakultatywne): dwa kursy fakultatywne w semestrze I i po jednym kursie fakultatywnym w semestrach II, III i IV. Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych, 150 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk pedagogicznych, 13 pkt ECTS, liczony jest jako dwa kursy. ** Student w trakcie studiów realizuje w ciągu dwóch lat jedno z oferowanych seminariów magisterskich. Dodatkowo studenci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia badań muzykologicznych
30 5,0 exam O
Historia teorii muzyki
30 5,0 exam O
Historia form i gatunków muzycznych I
30 5,0 exam O
Teoria i krytyka źródeł
30 5,0 assessment O
4 - assessment O
Język obcy
30 - assessment O
Fakultet: Język włoski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Język francuski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych*
150 7,0 assessment F
Fakultet: Leksykografia muzyczna*
30 3,0 assessment F
Fakultet: Opracowanie wydań źródłowo-krytycznych*
30 3,0 assessment F
Fakultet: Jazz – Rock – Pop – World Music*
30 3,0 assessment F
Seminarium magisterskie**
30 - - F
Seminarium magisterskie: historia muzyki XIX-XXI wieku**
30 - - F
Seminarium magisterskie: myśli o muzyce i recepcja muzyki**
30 - - F
  • O - obligatory
  • F - elective

W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych (w każdym semestrze zimowym oferowane są trzy kursy fakultatywne, a w każdym semestrze letnim oferowane są dwa kursy fakultatywne): dwa kursy fakultatywne w semestrze I i po jednym kursie fakultatywnym w semestrach II, III i IV. Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych, 150 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk pedagogicznych, 13 pkt ECTS, liczony jest jako dwa kursy. ** Student w trakcie studiów realizuje w ciągu dwóch lat jedno z oferowanych seminariów magisterskich. Dodatkowo studenci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody analizy muzycznej
30 5,0 exam O
Historia doktryn artystycznych
30 4,0 exam O
Historia form i gatunków muzycznych II
30 5,0 exam O
Badania nad kulturą muzyczną – problemy i metody
30 5,0 assessment O
Język obcy
30 3,0 exam O
Fakultet: Język włoski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Język francuski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych*
120 6,0 assessment F
Fakultet: Krytyka muzyczna*
30 3,0 assessment F
Fakultet: Zarządzanie projektami muzycznymi*
30 3,0 assessment F
Seminarium magisterskie**
30 9,0 assessment F
Seminarium magisterskie: historia muzyki XIX-XXI wieku**
30 9,0 assessment F
Seminarium magisterskie: myśli o muzyce i recepcja muzyki**
30 9,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych (w każdym semestrze zimowym oferowane są trzy kursy fakultatywne, a w każdym semestrze letnim oferowane są dwa kursy fakultatywne): dwa kursy fakultatywne w semestrze I i po jednym kursie fakultatywnym w semestrach II, III i IV. Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych, 150 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk pedagogicznych, 13 pkt ECTS, liczony jest jako dwa kursy. ** Student w trakcie studiów realizuje w ciągu dwóch lat jedno z oferowanych seminariów magisterskich. Dodatkowo studenci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Etnomuzykologia II (pozaeuropejskie kultury muzyczne)
30 3,0 assessment O
Prawo autorskie a działalność twórcza
30 3,0 assessment O
Badania nad recepcją muzyki – problemy i metody
30 5,0 assessment O
Estetyka muzyczna II
30 5,0 exam O
Fakultet: Język włoski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Język francuski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych*
150 7,0 assessment F
Fakultet: Leksykografia muzyczna*
30 3,0 assessment F
Fakultet: Opracowanie wydań źródłowo-krytycznych*
30 3,0 assessment F
Fakultet: Jazz – Rock – Pop – World Music*
30 3,0 assessment F
Kurs na innym kierunku studiów (1)
30 3,0 assessment F
Seminarium magisterskie**
30 - - F
Seminarium magisterskie: historia muzyki XIX-XXI wieku**
30 - - F
Seminarium magisterskie: myśli o muzyce i recepcja muzyki**
30 - - F
  • O - obligatory
  • F - elective

W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych (w każdym semestrze zimowym oferowane są trzy kursy fakultatywne, a w każdym semestrze letnim oferowane są dwa kursy fakultatywne): dwa kursy fakultatywne w semestrze I i po jednym kursie fakultatywnym w semestrach II, III i IV. Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych, 150 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk pedagogicznych, 13 pkt ECTS, liczony jest jako dwa kursy. ** Student w trakcie studiów realizuje w ciągu dwóch lat jedno z oferowanych seminariów magisterskich. Dodatkowo studenci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia muzyki
30 5,0 exam O
Teoria i interpretacja dzieła muzycznego
30 5,0 assessment O
Kurs w języku angielskim
30 3,0 assessment O
Fakultet: Język włoski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Język francuski*
60 3,0 assessment F
Fakultet: Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych*
120 6,0 assessment F
Fakultet: Krytyka muzyczna*
30 3,0 assessment F
Fakultet: Zarządzanie projektami muzycznymi*
30 3,0 assessment F
Kurs na innym kierunku studiów (2)
30 3,0 assessment F
Seminarium magisterskie**
30 19,0 assessment F
Seminarium magisterskie: historia muzyki XIX-XXI wieku**
30 19,0 assessment F
Seminarium magisterskie: myśli o muzyce i recepcja muzyki**
30 19,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective