A A A pl | en
Faculty of History

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Protection of Cultural Property
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Realizacja programu studiów wymaga zaliczenia następujących modułów: 1. Ochrona dziedzictwa niematerialnego, 2. Nowe wyzwania ochrony dóbr kultury, 3. Muzealnictwo, 4. Ochrona i zarządzanie dobrami kultury I, 5. Zajęcia fakultatywne I, 6. Magisterski I, 7. Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego, 8. Ochrona i zarządzanie dobrami kultury II, 9. Inne, 10. Dyplomowy. Zaliczenie wszystkich modułów jest obowiązkowe, ale w większości z nich zostały zaplanowane zajęcia do wyboru.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student wybiera seminarium (60h/15 pkt. ECTS). Ponadto ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-F-A (dwa z grupy D, jedno z grupy F, jedno z grupy A, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
30 5,0 exam O
Ochrona zasobów wizualnych, archiwalnych i bibliotecznych
30 2,0 assessment O
Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
30 2,0 assessment O
Wybrane zagadnienia ochrony sztuki XX wieku
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Praktyczne badania nad dziełem sztuki
30 2,0 assessment O
Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna
30 2,0 assessment O
Administracja terenowa a ochrona dziedzictwa kulturowego
30 2,0 assessment O
Seminarium
30 - assessment F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

Student ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-F-A (dwa z grupy D, jedno z grupy F, jedno z grupy A, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt. ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia ochrony architektury XX wieku
30 2,0 assessment O
Problem pamięci w studiach nad dziedzictwem kulturowym Polski
30 5,0 exam O
Foundrising
30 2,0 assessment O
Edukacja i edytorstwo w muzeum
30 2,0 assessment O
Rola dziedzictwa w określaniu tożsamości społecznej
30 5,0 exam O
Zarządzanie muzeum, skansenem i rezerwatem archeologicznym
30 2,0 assessment O
Wykład w języku obcym z oferty instytutu i wydziału
30 4,0 assessment F
Seminarium
30 15,0 assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2,0 assessment F
30 4,0 exam F
Zajęcia monograficzne F
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student wybiera seminarium magisterskie (60 h/20 pkt ECTS). Ponadto ma do zaliczenia 4 wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E-B (dwa z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Promocja dziedzictwa kulturowego
30 2,0 assessment O
Rynek sztuki
30 2,0 assessment O
Wybrane zagadnienia rewaloryzacji i rewitalizacji zespołów miejskich
30 2,0 assessment O
Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia
30 5,0 exam O
Projektowanie uniwersalne - dostępność dziedzictwa dla osób niepełnosprawnych
15 1,0 assessment O
Seminarium magisterskie
30 - assessment F
Konserwacja zabytków (praktyka w pracowni muzealnej)
30 3,0 assessment F
Praktyka w służbie konserwatorskiej, instytucji związanej z ochroną dziedzictwa lub administracji terenowej
45 3,0 assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student wybiera seminarium magisterskie (60 h/20 pkt ECTS). Ponadto ma do zaliczenia 4 wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E-B (dwa z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy komunikacji społecznej oraz technik negocjacyjnych
30 5,0 exam O
Więzi społeczne a ochrona dóbr kultury
30 2,0 assessment O
Ochrona dziedzictwa w prawodawstwie wybranych krajów
30 5,0 exam O
Problemy ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego
30 2,0 assessment O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1,0 assessment O
Zajęcia monograficzne D
30 2,0 assessment F
Seminarium magisterskie
30 20,0 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2,0 assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective