A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biology

Biology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów (zajmuje się tym jak funkcjonuje cały organizm), biologia molekularna (koncentruje się na funkcji komórki wewnątrz organizmu), biologia środowiskowa (interakcje pomiędzy organizmami a środowiskiem) i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Studia pierwszego stopnia przewidują 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2.

Graduation

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Szkolenie uniwersyteckie
2 - assessment O
Podstawy biologii
30 2 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Metody prezentacji
17 1 assessment O
Technologie informatyczne
15 1 assessment O
Zoologia - bezkręgowce
75 6 exam O
Biologia roślin - podstawy
75 6 exam O
Matematyka
75 5 exam O
BHK
4 - assessment O
Antropologia ogólna
15 - assessment F
Biologia owoców i nasion
15 1 assessment F
Filogeneza człowieka WBNZ-116
15 1 assessment F
Historia nauk przyrodniczych WBNZ-903
30 2 assessment F
Hydrobiologia – podstawy WBNZ-683
30 2 assessment F
Monitoring biologiczny I WBNZ-919
30 2 assessment F
Environmental Monitoring
44 3 assessment F
Podstawy mikroskopowania
15 1 assessment F
Praktyka badań naukowych
30 3 assessment F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1 assessment F
Różnorodność biosfery WBNZ-845
33 2 assessment F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 assessment F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 assessment F
Warsztaty botaniczne WBNZ-912
30 2 assessment F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt WBNZ-253
60 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6 exam O
Chemia ogólna i nieorganiczna
105 8 exam O
Zoologia - kręgowce
60 5 exam O
Botanika - zajęcia terenowe
40 2 assessment O
Zoologia - kręgowce zajęcia zajęcia terenowe
20 1 assessment O
Bezkręgowce - zajęcia terenowe
40 2 assessment O
Podstawy statystyki
20 1 exam O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3 assessment F
Antropologia ogólna
45 4 assessment F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 assessment F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1 assessment F
Biologia rozrodu ssaków
30 2 assessment F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3 assessment F
Grzyby i porosty WBNZ-715
90 3 assessment F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 assessment F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym WBNZ-916
30 2 assessment F
Praktikum z embriologii roślin WBNZ-904
30 2 assessment F
Rośliny zarodnikowe WBNZ-717
90 3 assessment F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego WBNZ-428
30 2 assessment F
Roślina i człowiek
30 2 assessment F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 assessment F

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Organic Chemistry
75 6 exam O
Genetyka
60 4 exam O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Biologia grzybów
40 2 assessment F
Ekologia miasta
30 2 assessment F
Ekologia populacji roślin
40 3 assessment F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 assessment F
Genetyka molekularna
30 2 assessment F
Glikobiologia
30 2 assessment F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 assessment F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2 assessment F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2 assessment F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących WBNZ-891
45 - assessment F
Socjobiologia
30 2 assessment F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2 assessment F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3 assessment F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 assessment F
Tropical ecology
30 4 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1 assessment F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2 assessment F
grupa 1
O
grupa 2
O
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, łącznie za co najmniej 5 ECTS wybrany z całej oferty UJ. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry
85 6 exam O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2 exam O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2 exam O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3 exam O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
grupa 3
O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 assessment F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 assessment F
Biogeochemia
30 3 assessment F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 assessment F
Choroby układu nerwowego
30 2 assessment F
Chronobiologia
30 3 assessment F
Edukacja ekologiczna
30 2 assessment F
Ekologia behawioralna
35 2 assessment F
Ekologia przemysłowa
45 3 assessment F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 assessment F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 assessment F
Ewolucja w laboratorium
30 2 assessment F
Endokrynologia ogólna
75 5 assessment F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4 assessment F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2 assessment F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 assessment F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 3 assessment F
Genetyka człowieka
30 2 assessment F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
30 2 assessment F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 assessment F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 assessment F
Oznaczanie kręgowców
30 2 assessment F
Paleobiologia
35 2 assessment F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7 assessment F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących WBNZ-891
45 5 assessment F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3 assessment F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2 assessment F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 assessment F
Alumnus on the Job Market
15 1 assessment O
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10 assessment F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizjologia zwierząt
90 6 exam O
Biofizyka
80 6 exam O
Mikrobiologia
60 4 exam O
30 - assessment O
Proseminarium
15 1 assessment O
Biologia grzybów
40 2 assessment F
Ekologia miasta
30 2 assessment F
Ekologia populacji roślin
40 3 assessment F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 assessment F
Genetyka molekularna
30 2 assessment F
Glikobiologia
30 2 assessment F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 assessment F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2 assessment F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2 assessment F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących WBNZ-891
45 - assessment F
Socjobiologia
30 2 assessment F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2 assessment F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3 assessment F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 assessment F
Tropical ecology
30 4 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1 assessment F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizjologia roślin
75 5 exam O
Immunologia
45 4 exam O
30 4 exam O
Proseminarium
15 1 assessment O
Diploma Laboratory Class
30 10 assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 assessment F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 assessment F
Biogeochemia
30 3 assessment F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 assessment F
Choroby układu nerwowego
30 2 assessment F
Chronobiologia
30 3 assessment F
Edukacja ekologiczna
30 2 assessment F
Ekologia behawioralna
35 2 assessment F
Ekologia przemysłowa
45 3 assessment F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 assessment F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 assessment F
Ewolucja w laboratorium
30 2 assessment F
Endokrynologia ogólna
75 5 assessment F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4 assessment F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2 assessment F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 assessment F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 3 assessment F
Genetyka człowieka
30 2 assessment F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
30 2 assessment F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 assessment F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 assessment F
Oznaczanie kręgowców
30 2 assessment F
Paleobiologia
35 2 assessment F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7 assessment F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących WBNZ-891
45 5 assessment F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3 assessment F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 assessment F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10 assessment F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne