A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Mathematics and Computer Science

Computer Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science
Major name: Computer Science
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0688
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Graduation

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra 1
60 5 assessment O
Organizacja i architektura komputerów
60 6 exam O
Programowanie 1
75 6 assessment O
Wstęp do informatyki
60 6 exam O
Logika i teoria mnogości
60 6 exam O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra 2
60 6 exam O
Analiza matematyczna 1
75 6 assessment O
Programowanie 2
75 6 exam O
Metody programowania
60 6 exam O
Systemy operacyjne
75 7 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 2
75 7 exam O
Algorytmy i struktury danych
75 7 exam O
Matematyka dyskretna
105 8 exam O
Bazy danych
75 7 exam O
60 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Inżynieria oprogramowania
75 7 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 6 exam O
Sieci komputerowe
60 6 exam O
Języki formalne i automaty
60 6 exam O
Numerical methods
60 6 exam O
60 - assessment O

1. Nie wszystkie kursy do wyboru muszą zostać uruchomione. 2. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na szóstym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. 3. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmioty z listy kursów fakultatywnych dla drugiego stopnia informatyki, o ile: a) posiada wysoką średnią ocen pozwalającą założyć, że zaliczy dany przedmiot, b) jest miejsce w grupach ćwiczeniowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
60 8 exam O
Projekt zespołowy 1
15 4 assessment O
Kursy do wyboru
O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
O

1. Nie wszystkie kursy do wyboru muszą zostać uruchomione. 2. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na szóstym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru. 3. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmioty z listy kursów fakultatywnych dla drugiego stopnia informatyki, o ile: a) posiada wysoką średnią ocen pozwalającą założyć, że zaliczy dany przedmiot, b) jest miejsce w grupach ćwiczeniowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
5 1 assessment O
Projekt zespołowy 2
15 14 assessment O
Kursy do wyboru
O