A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Biochemistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Biochemistry
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0512
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Ogólna konstrukcja programu

Program studiów obejmuje: zajęcia ogólnouczelniane (15 punktów ECTS), zajęcia kształcenia podstawowego (78 punktów ECTS) oraz zajęcia kształcenia kierunkowego (87 punktów ECTS).

 

Grupa zajęć ogólnouczelnianych obejmuje obowiązkowe zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i nauk  społecznych (4 punkty ECTS), obowiązkowy lektorat (najczęściej z języka angielskiego) w wymiarze 120 godzin (8 punktów ECTS),  pozwalający na osiągnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz dodatkowo niewielką ilość (3 punkty ECTS) zajęć do wyboru (grupa I).  

 

W grupie zajęć kształcenia podstawowego, większość jest obowiązkowa dla wszystkich studentów i ma na celu dostarczenie uniwersalnych podstaw przyrodniczych dla dalszego toku studiów. Ponadto studenci dobierają fakultatywne zajęcia podstawowe (grupa II) w wymiarze 120 godzin (10 punktów ECTS), które mogą być przydatne dla późniejszego kształcenia kierunkowego na poziomie zaawansowanym. 

Zajęcia kształcenia kierunkowego układają się na dwóch szczeblach. Szczebel pierwszy (na II roku studiów) obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów rozbudowane zajęcia w zakresie podstaw biochemii (15 punktów ECTS) i biologii molekularnej (8 punktów ECTS) oraz krótki (1 punkt ECTS) kurs Kierunki współczesnej biochemii, stanowiący przegląd działalności naukowej zakładów WBBiB w zakresie biochemii. Szczebel drugi (na III roku studiów) obejmuje grupę fakultatywnych zajęć kierunkowych (grupa III) zestawionych w bloki tematyczne (B1-B8) sprzężonych ze sobą zajęć, poświęcone najważniejszym działom biochemii zaawansowanej. Z fakultatywnych zajęć tej grupy student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków i z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Ponadto, maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach, które zostały uruchomione w danym roku akademickim.

 

Pozostałe zajęcia kształcenia kierunkowego obejmują praktykę zawodową po drugim roku studiów (120 godzin, 4 punkty ECTS), pracownię licencjacką (120 godzin, 10 punktów ECTS) oraz praktikum pisania pracy licencjackiej (2 ECTS) zawierające obowiązkowe konsultacje z promotorem. 

 

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów:

I rok

Nabycie wiedzy podstawowej, niezbędnej dla dalszego studiowania biochemii niezależnie od wybieranego wariantu. Program obejmuje wszystkie zajęcia ogólnouczelniane oraz większość obowiązkowych zajęć kształcenia podstawowego.  

II rok

Opanowanie podstaw biochemii i biologii molekularnej oraz uzupełnienie wiedzy podstawowej o przedmioty, niezbędne dla studiowania zaawansowanych działów biochemii. 

Program obejmuje pozostałe obowiązkowe zajęcia kształcenia podstawowego, wszystkie fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego oraz obowiązkowe zajęcia kształcenia kierunkowego szczebla I, tzn.: podstawy biochemii oraz przegląd kierunków współczesnej biochemii (w semestrze zimowym) oraz podstawy biologii molekularnej (w semestrze letnim). Ponadto do końca drugiego roku student odbywa praktykę zawodową trwającą 3 tygodnie (120 godzin). 

III rok

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z działów tematycznych biochemii na szczeblu II (zaawansowanym) oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Program obejmuje fakultatywne zajęcia specjalistyczne (kierunkowe) zestawione w bloki (pakiety) tematyczne, pracownię licencjacką oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Graduation

Warunkami ukończenia studiów są: (1) uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS przez zaliczenie określonych przez plan studiów zajęć (spełniając wymóg określonej liczby punktów ECTS w każdej z trzech głównych grup zajęć: ogólnouczelnianych, kształcenia podstawowego i kształcenia kierunkowego), w tym odbycie praktyki zawodowej i pracowni licencjackiej, (2) przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej, (3) zdanie w wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego. 

 

Praca licencjacka ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych w zakresie biochemii. Praca musi zawierać wyniki badań eksperymentalnych o charakterze biochemicznym, przeprowadzonych przez studenta w ramach pracowni licencjackiej. 

Student wybiera temat pracy licencjackiej i promotora najpóźniej do końca piątego semestru studiów. Promotorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub Wydziale Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub (po zatwierdzeniu przez Radę WBBiB) stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach pracowni licencjackiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej. 

Formalne wymagania stawiane pracy licencjackiej, tryb i forma jej oceny przez promotora i recenzenta określane są w odrębnej Uchwale Rady WBBiB dla każdego rocznika studentów.  

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, za zgodą kierownika kierunku i Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB, studenci mogą wybierać inne przedmioty ogólnouczelniane, m.in. niektóre wykłady z programu "Artes Liberales". Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, studenci mogą wybierać inne zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oferowane przez różne Wydziały UJ - wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni na ile zajęcia te realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.   
Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej, a z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach B1-B8, z wyłączeniem bloków, które nie uległy uruchomieniu w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
5 - assessment O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
20 2 assessment O
Filozofia – kurs dla I r. biochemii
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Biologia komórki – kurs dla biochemików
90 8 exam O
Chemia ogólna i nieorganiczna dla I roku biochemii
105 9 exam O
Genetyka – wykłady
30 2 exam O
Informatyka
45 3 assessment O
Matematyka dla I roku biochemii
75 6 exam O
Grupa I: Fakultatywne zajęcia ogólnouczelniane
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, za zgodą kierownika kierunku i Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB, studenci mogą wybierać inne przedmioty ogólnouczelniane, m.in. niektóre wykłady z programu "Artes Liberales". Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, studenci mogą wybierać inne zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oferowane przez różne Wydziały UJ - wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni na ile zajęcia te realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.   
Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej, a z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach B1-B8, z wyłączeniem bloków, które nie uległy uruchomieniu w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Chemia organiczna dla studentów I roku biochemii
105 9 exam O
Ekologia
30 2 assessment O
Biologia ewolucyjna
30 2 assessment O
Fizyka I dla I roku biochemii
60 5 exam O
Statystyka – kurs dla I roku biochemii
30 3 assessment O
Grupa I: Fakultatywne zajęcia ogólnouczelniane
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, za zgodą kierownika kierunku i Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB, studenci mogą wybierać inne przedmioty ogólnouczelniane, m.in. niektóre wykłady z programu "Artes Liberales". Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, studenci mogą wybierać inne zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oferowane przez różne Wydziały UJ - wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni na ile zajęcia te realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.   
Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej, a z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach B1-B8, z wyłączeniem bloków, które nie uległy uruchomieniu w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 2 assessment O
Chemia fizyczna – kurs dla II roku biochemii
75 5 exam O
Kierunki współczesnej biochemii
30 1 assessment O
Podstawy biochemii
180 15 exam O
Grupa II: Fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, za zgodą kierownika kierunku i Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB, studenci mogą wybierać inne przedmioty ogólnouczelniane, m.in. niektóre wykłady z programu "Artes Liberales". Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, studenci mogą wybierać inne zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oferowane przez różne Wydziały UJ - wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni na ile zajęcia te realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.   
Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej, a z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach B1-B8, z wyłączeniem bloków, które nie uległy uruchomieniu w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 2 assessment O
Biofizyka – kurs dla II roku biochemii
60 5 exam O
Bioetyka – kurs dla studentów biochemii
30 2 assessment O
Bioinformatyka dla biochemików
40 3 assessment O
Mikrobiologia – kurs dla II roku biochemii
45 3 exam O
Podstawy biologii molekularnej
90 8 exam O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Grupa II: Fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, za zgodą kierownika kierunku i Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB, studenci mogą wybierać inne przedmioty ogólnouczelniane, m.in. niektóre wykłady z programu "Artes Liberales". Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, studenci mogą wybierać inne zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oferowane przez różne Wydziały UJ - wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni na ile zajęcia te realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.   
Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej, a z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach B1-B8, z wyłączeniem bloków, które nie uległy uruchomieniu w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok B1 - Biochemia mikroorganizmów
F
Blok B2 - Biochemia fizyczna i strukturalna
F
Blok B3 - Biochemia analityczna i stosowana
F
Blok B4 - Biochemia roślin
F
Blok B5 - Biochemia komórki
F
Blok B6 - Biochemia człowieka
F
Blok B7 - Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
F
Blok B8 - Chemia biomolekuł
F

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, za zgodą kierownika kierunku i Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB, studenci mogą wybierać inne przedmioty ogólnouczelniane, m.in. niektóre wykłady z programu "Artes Liberales". Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Oprócz zajęć wymienionych w programie w tej grupie, studenci mogą wybierać inne zajęcia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oferowane przez różne Wydziały UJ - wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni na ile zajęcia te realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.   
Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student musi uzyskać łącznie 48 punktów. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej, a z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach B1-B8, z wyłączeniem bloków, które nie uległy uruchomieniu w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Laboratory Class
120 10 assessment O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 assessment O
Blok B1 - Biochemia mikroorganizmów
F
Blok B2 - Biochemia fizyczna i strukturalna
F
Blok B3 - Biochemia analityczna i stosowana
F
Blok B4 - Biochemia roślin
F
Blok B5 - Biochemia komórki
F
Blok B6 - Biochemia człowieka
F
Blok B7 - Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
F
Blok B8 - Chemia biomolekuł
F