A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Molecular and Cellular Biophysics

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Molecular and Cellular Biophysics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (128 punktów ECTS, 1765h), (ii) przedmioty fakultatywne kierunkowe (53 punktów ECTS), (iii) praktykę zawodową (90 h, 3 ECTS) oraz (iv) pracownię licencjacką i praktikum pisania pracy licencjackiej (12 ECTS, 120h).

Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz biofizyki zdobytej w czasie toku studiów I stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Wiele z proponowanych modułów kształcenia to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizy danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne. Ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych jest także ogromnym atutem na rynku pracy. W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Po drugim roku student odbywa praktyki w wymiarze 90 h. Pracownia licencjacka jest obowiązkowa w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie Wydziału, lub poza wydziałem za zgodą Kierownika studiów. Pracownia licencjacka polega na indywidualnej studenta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Student także bierze udział w seminarium na którym uczy się krytycznego podejścia do prezentowanych wyników i prowadzenia dyskusji. Zakończeniem programu studiów jest przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki.

Graduation

1. Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS (196), przez zaliczenie wymaganych przez program studiów modułów kształcenia, w tym zaliczyć: wszystkie kursy obowiązkowe, kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym, jeden semestr pracowni licencjackiej, praktyki studenckie, język angielski na poziomie co najmniej B2.

2. Przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego. 

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS: w 3 semetrze 13 ECTS, w 4 semetrze 17 ECTS, w 5tym semestrze 16 ECTS, i w 6tym semestrze 7 ECTS.

Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład)

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy biologii i biofizyki
30 2 assessment O
Podstawy fizjologii człowieka - kurs dla studentów biofizyki
30 2 assessment O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 assessment O
Matematyka wyższa I
60 6 exam O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 3 assessment O
Podstawy fizyki - Mechanika MS
60 5 exam O
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
80 5 exam O
Bioethics
30 2 assessment O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
5 - assessment O

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS: w 3 semetrze 13 ECTS, w 4 semetrze 17 ECTS, w 5tym semestrze 16 ECTS, i w 6tym semestrze 7 ECTS.

Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład)

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologia i inżynieria komórki
50 4 assessment O
Biofizyka zmysłów z elementami neurobiocybernetyki
45 3 assessment O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 assessment O
Statystyczne metody opracowywania wyników
45 3 assessment O
Organic Chemistry
30 2 assessment O
Podstawy fizyki: Termodynamika MS
60 5 exam O
Matematyka wyższa II
90 7 exam O
Ochrona własności intelektualnej
20 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki 2
30 2 assessment O

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS: w 3 semetrze 13 ECTS, w 4 semetrze 17 ECTS, w 5tym semestrze 165 ECTS, i w 6tym semestrze 7 ECTS.

Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład)

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry
90 6 exam O
Podstawy fizyki: elektromagnetyzm i optyka
60 5 exam O
Programowanie w Pythonie
45 3 assessment O
I Pracownia fizyczna MS
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Biologia nowotworów-aspekty biofizyczne
30 3 assessment F
Mikrobiologia dla kierunku biofizyka
60 4 assessment F
Mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna
45 4 assessment F
Powstanie i ewolucja życia
30 2 assessment F
Komunikacja międzykomórkowa
15 2 assessment F
Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
45 3 exam F
Między fizyką a biologią
30 2 assessment F

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS: w 3 semetrze 13 ECTS, w 4 semetrze 17 ECTS, w 5tym semestrze 16 ECTS, i w 6tym semestrze 7 ECTS.

Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład)

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka komórki 1
45 3 exam O
Biofizyka I
60 5 exam O
Programowanie w C
45 3 assessment O
Podstawy fizyki: kwantowe podstawy budowy materii
60 5 exam O
30 2 assessment O
Wolne rodniki w biologii i medycynie
45 4 assessment F
Wybrane metody inżynierii komórkowej
30 3 assessment F
Biofizyka roślin
60 5 assessment F
Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego I
30 3 assessment F
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I
30 3 exam F
Nanomaterials and nanotechnologies in medicine
30 3 exam F
Praktyka zawodowa
90 3 assessment O
Praktikum z cytobiologii dla biofizyków
60 5 assessment F
Komputerowe modelowanie procesów biologicznych
45 3 exam F

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS: w 3 semetrze 13 ECTS, w 4 semetrze 17 ECTS, w 5tym semestrze 16 ECTS, i w 6tym semestrze 7 ECTS.

Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład)

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej I
48 5 exam O
Modelowanie molekularne 1
60 5 exam O
Bioinformatyka 1 – kurs mały
30 3 assessment O
Biofizyka II
45 3 exam O
30 2 assessment O
Biologia strukturalna błon
60 5 assessment F
Immunologia - kurs dla kierunku biofizyka
40 4 assessment F
Wyzwania współczesnej biofizyki
30 2 assessment F
Heterocyclic compounds in biochemistry and medicine
15 1 assessment F
Podstawy fizyki atomowej
45 4 assessment F
Matematyczne metody fizyki
60 5 assessment F
Matematyczne metody spektroskopii
45 4 assessment F

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS: w 3 semetrze 13 ECTS, w 4 semetrze 17 ECTS, w 5tym semestrze 16 ECTS, i w 6tym semestrze 7 ECTS.

Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład)

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej II
40 3 exam O
Genetyka dla biofizyków
60 4 exam O
Krystalochemia białek
60 4 assessment O
Diploma Seminar
30 2 assessment O
30 3 exam O
Kwasy nukleinowe: struktura a funkcja
30 3 assessment F
Biochemia fizyczna białek
60 4 assessment F
Photochemistry in biology and medicine
30 3 assessment F
Diploma Laboratory Class
100 10 assessment O
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 assessment F
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 assessment O