A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biology

Biology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2 oraz realizację 60 godzin wychowania fizycznego.

Graduation

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Biologia roślin - podstawy
75 6 exam O
Matematyka
75 5 exam O
Metody prezentacji
17 1 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Podstawy biologii
30 2 exam O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - assessment O
Technologie informatyczne
15 1 assessment O
Zoologia - bezkręgowce
75 6 exam O
Antropologia ogólna
15 - assessment F
Biologia owoców i nasion
15 1 assessment F
Filogeneza człowieka WBNZ-116
15 1 assessment F
Historia nauk przyrodniczych WBNZ-903
30 2 assessment F
Hydrobiologia – podstawy WBNZ-683
30 2 assessment F
Monitoring biologiczny I WBNZ-919
30 2 assessment F
Environmental Monitoring
44 3 assessment F
Podstawy mikroskopowania
15 1 assessment F
Praktyka badań naukowych
30 3 assessment F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1 assessment F
Różnorodność biosfery WBNZ-845
33 2 assessment F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 assessment F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 assessment F
Warsztaty botaniczne WBNZ-912
30 2 assessment F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt WBNZ-253
60 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Botanika - zajęcia terenowe
40 2 assessment O
Chemia ogólna i nieorganiczna
105 8 exam O
Podstawy statystyki
20 1 exam O
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6 exam O
Zoologia - kręgowce
60 5 exam O
Bezkręgowce - zajęcia terenowe
40 2 assessment O
Zoologia - kręgowce zajęcia zajęcia terenowe
20 1 assessment O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3 assessment F
Antropologia ogólna
45 4 assessment F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 assessment F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1 assessment F
Biologia rozrodu ssaków
30 2 assessment F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3 assessment F
Grzyby i porosty WBNZ-715
90 3 assessment F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 assessment F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym WBNZ-916
30 2 assessment F
Praktikum z embriologii roślin WBNZ-904
30 2 assessment F
Rośliny zarodnikowe WBNZ-717
90 3 assessment F
Roślina i człowiek
30 2 assessment F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego WBNZ-428
30 2 assessment F

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa
O
Cell Biology
75 5 exam O
Organic Chemistry
75 6 exam O
Genetyka
60 4 exam O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Biologia grzybów
44 2 assessment F
Ekologia miasta
30 2 assessment F
Ekologia populacji roślin
40 3 assessment F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 assessment F
Genetyka molekularna
30 2 assessment F
Glikobiologia
30 2 assessment F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 assessment F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2 assessment F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2 assessment F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3 assessment F
Socjobiologia
30 2 assessment F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2 assessment F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3 assessment F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 assessment F
Tropical ecology
30 4 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1 assessment F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych łącznie za co najmniej 5 ECTS. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa
O
Alumnus on the Job Market
15 1 assessment O
Biochemistry
85 6 exam O
30 - assessment O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2 exam O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2 exam O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3 exam O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 assessment F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 assessment F
Biogeochemia
30 3 assessment F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 assessment F
Choroby układu nerwowego
30 2 assessment F
Chronobiologia
30 3 assessment F
Edukacja ekologiczna
30 2 assessment F
Ekologia behawioralna
35 2 assessment F
Ekologia przemysłowa
45 3 assessment F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 assessment F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 assessment F
Ewolucja w laboratorium
30 2 assessment F
Endokrynologia ogólna
75 5 assessment F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4 assessment F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2 assessment F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 assessment F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 2 assessment F
Genetyka człowieka
30 2 assessment F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
32 2 assessment F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 assessment F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 assessment F
Oznaczanie kręgowców
30 2 assessment F
Paleobiologia
35 2 assessment F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7 assessment F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2 assessment F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 assessment F
Rośliny lecznicze
57 3 assessment F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10 assessment F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka
80 6 exam O
30 - assessment O
Fizjologia zwierząt
90 6 exam O
Mikrobiologia
60 4 exam O
Proseminarium
15 1 assessment O
Biologia grzybów
44 2 assessment F
Ekologia miasta
30 2 assessment F
Ekologia populacji roślin
40 3 assessment F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 assessment F
Genetyka molekularna
30 2 assessment F
Glikobiologia
30 2 assessment F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 assessment F
Neurofizjologia WBNZ-808
30 2 assessment F
Oceanologia – wprowadzenie WBNZ-201
30 2 assessment F
Protozoologia praktyczna WBNZ-222
45 3 assessment F
Socjobiologia
30 2 assessment F
Synantropizacja szaty roślinnej WBNZ-237
30 2 assessment F
Taksonomia integratywna WBNZ-911
40 3 assessment F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 assessment F
Tropical ecology
30 4 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców WBNZ-331
15 1 assessment F
Życie i ewolucja owadów WBNZ-471
30 2 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizjologia roślin
75 5 exam O
Immunologia
45 4 exam O
30 4 exam O
Diploma Laboratory Class
30 10 assessment O
Proseminarium
15 1 assessment O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 assessment F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 assessment F
Biogeochemia
30 3 assessment F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 assessment F
Choroby układu nerwowego
30 2 assessment F
Chronobiologia
30 3 assessment F
Edukacja ekologiczna
30 2 assessment F
Ekologia behawioralna
35 2 assessment F
Ekologia przemysłowa
45 3 assessment F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 assessment F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 assessment F
Endokrynologia ogólna
75 5 assessment F
Entomologia ogólna WBNZ-419
60 4 assessment F
Entomologia sądowa WBNZ-860
30 2 assessment F
Ewolucja w laboratorium
30 2 assessment F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 assessment F
Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
45 2 assessment F
Genetyka człowieka
30 2 assessment F
Grzyby w biotechnologii i medycynie WBNZ-873
32 2 assessment F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 assessment F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 assessment F
Oznaczanie kręgowców
30 2 assessment F
Paleobiologia
35 2 assessment F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej WBNZ-807
75 7 assessment F
Ptaki - identyfikacja w zajęcia terenoweie WBNZ-735
30 2 assessment F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 assessment F
Roślina a środowisko WBNZ-226
45 3 assessment F
Rośliny lecznicze
57 3 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10 assessment F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 assessment F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne