A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

German

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: German
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska trwają 6 semestrów. Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe (specjalność Językoznawstwo lub  Literaturoznawstwo), przygotowujące do napisania pracy licencjackiej.
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) oraz historii literatury odbywają się w systemie sekwencyjnym.
PNJN: student zdaje egzamin z języka po pierwszym roku na poziomie B1+, po drugim roku na poziomie B2, a po trzecim roku na poziomie C1.
W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180 ECTS.
Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

W ramach kształcenia pedagogicznego w pierwszym semestrze student realizuje ponadprogramowo w Studium Pedagogicznym „Psychologię dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz „Pedagogikę dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS ), a uzyskane punkty mogą być uwzględnione przy rozliczeniu punktów z przedmiotów opcjonalnych w drugim semestrze.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
120 8 assessment O
Wprowadzenie do opisu struktur języka niemieckiego
30 4 exam O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 1
60 4 assessment O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 assessment O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 exam O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego
30 3 exam O
30 2 assessment O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. W ramach przedmiotów opcjonalnych może realizować kształcenie pedagogiczne, a nadwyżka punktów może być przeniesiona na kolejny rok za zgodą Dyrekcji. W ramach kształcenia pedagogicznego student w drugim semestrze realizuje ponadprogramowo w Studium Pedagogicznym „Psychologię dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz „Pedagogikę dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS ). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
120 8 exam O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2
60 7 exam O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 assessment O
Językoznawcza analiza tekstu
30 3 assessment O
30 2 exam O
Grupa A
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. W ramach przedmiotów opcjonalnych może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje). W ramach kształcenia pedagogicznego w trzecim semestrze realizuje ponadprogramowo w Studium Pedagogicznym: „Psychologię dla nauczycieli III” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Pedagogikę dla nauczycieli III” (30 godz./3 pkt. ECTS ) oraz „Praktykę pedagogiczną ogólną” (30 godz./1 pkt. ECTS)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
90 6 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej 1
60 4 assessment O
Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
30 4 exam O
Literaturoznawcza analiza tekstu
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Filozofia
30 3 exam O
Grupa B
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. W ramach przedmiotów opcjonalnych może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje). Przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie pedagogiczne w zakresie języka niemieckiego są prowadzone w IFG i w Studium Pedagogicznym. Student realizuje w Studium Pedagogicznym ponadprogramowo „Emisję głosu” (15 godz./1 pkt. ECTS) oraz „Podstawy dydaktyki” (45 godz./4 pkt. ECTS). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
90 6 exam O
Analiza porównawcza języka niemieckiego i polskiego
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej 2
60 7 exam O
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
30 4 assessment O
Grupa C
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. Może zaliczać przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie pedagogiczne w zakresie języka niemieckiego (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 5
90 6 assessment O
Historia literatury niemieckojęzycznej 3
60 4 assessment O
30 2 assessment O
Grupa D
O
Grupa E
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. Może zaliczać przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie w zakresie języka niemieckiego (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka niemieckiego 6
90 6 exam O
Historia literatury niemieckojęzycznej 4
60 6 exam O
30 2 exam O
Grupa F
O
Grupa G
O