A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philosophy

Philosophy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Philosophy
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Philosophy

Programme

ISCED classification: 0223
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów filozoficznych I stopniu skupia się na realizacji podstawowych efektów uczenia się. Największy nacisk położony jest na wprowadzenie do historii filozofii, logiki, epistemologii i ontologii. Wymagane są umiejętności w zakresie języków nowożytnych (B2) oraz starożytnych (łacina, greka lub sanskryt).

Graduation

Praca dyplomowa (licencjacka), egzamin dyplomowy (licencjacki)

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne (tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, ale z odrębnymi efektami uczenia się, zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do filozofii
60 6 exam O
Historia filozofii starożytnej
60 6 exam O
Logika
60 6 assessment O
Estetyka
F
Język starożytny I
O
Elementy prawa autorskiego
15 1 assessment O
4 - assessment O
Physical Education
60 - assessment O
Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
60 6 assessment F
Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
90 9 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 assessment F
Arytmetyka
60 6 assessment F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 assessment F
Egzystencjalizm
60 5 assessment F
Estetyka - teoria i praktyka
60 6 assessment F
Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
60 6 exam F
Estetyka wobec awangardy
60 6 assessment F
Etyka, śmierć i umieranie
60 6 assessment F
Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
30 3 assessment F
Filozofia chińska
60 6 assessment F
Filozofia czasu i przestrzeni
60 6 assessment F
Filozofia Heideggera i jej współczesna recepcja
60 6 assessment F
Filozofia języka I
60 6 assessment F
Filozofia kultury
60 6 assessment F
Filozofia na przełomie XX/XXI wieku
60 6 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Kultura współczesności
30 3 assessment F
Natura doświadczenia
60 6 assessment F
Problemy i podstawowe pojęcia filozofii kultury
60 6 exam F
Reizm
60 6 assessment F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 assessment F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 assessment F
Spór o naturę metafizyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
30 3 assessment F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Teoria przyjaźni u Arystotelesa
60 6 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego
30 3 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
30 3 assessment F
Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka.
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze pięknej
60 6 assessment F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Zło - wyzwanie dla filozofii
45 4 assessment F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Wykład gościnny 1
10 1 assessment F
Wykład gościnny 2
10 1 assessment F
Myślenie krytyczne w języku naturalnym
30 4 exam F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 - assessment F
Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art
30 6 exam F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 - assessment F
Seminarium z filozofii Nicholasa de Malebranche'a
30 3 assessment F
Introduction to computability
60 12 exam F
Filozofia złożoności
30 - - F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne (tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się, zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii średniowiecznej
60 6 exam O
Logika
60 6 exam O
Filozofia społeczna lub Historia filozofii politycznej
60 6 exam O
Estetyka
O
Język starożytny I
O
Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
60 6 assessment F
Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
90 9 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 assessment F
Arytmetyka
60 6 assessment F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 assessment F
Egzystencjalizm
60 5 assessment F
Estetyka - teoria i praktyka
60 6 assessment F
Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
60 6 exam F
Estetyka wobec awangardy
60 6 assessment F
Etyka, śmierć i umieranie
60 6 assessment F
Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
30 3 assessment F
Filozofia czasu i przestrzeni
60 6 assessment F
Filozofia Heideggera i jej współczesna recepcja
60 6 assessment F
Filozofia języka I
60 6 assessment F
Filozofia kultury
60 6 assessment F
Filozofia na przełomie XX/XXI wieku
60 6 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Kultura współczesności
30 3 assessment F
Natura doświadczenia
60 6 assessment F
Problemy i podstawowe pojęcia filozofii kultury
60 6 exam F
Reizm
60 6 assessment F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 assessment F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 assessment F
Spór o naturę metafizyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Teoria przyjaźni u Arystotelesa
60 6 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego
30 3 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
30 3 assessment F
Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka.
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze pięknej
60 6 assessment F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Zło - wyzwanie dla filozofii
45 4 assessment F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Wykład gościnny 1
10 1 assessment F
Wykład gościnny 2
10 1 assessment F
Filozofia chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)
60 6 assessment F
Peano arithmetics and Goedel's theorems
60 12 exam F
Filozoficzne implikacje mechaniki kwantowej
60 6 assessment F
Istota. Perspektywy badawcze
15 2 assessment F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 6 exam F
Feminizm, gender i współczesne narracje płci
60 6 exam F
Metaetyka
60 6 exam F
Bioetyka-wprowadzenie
60 6 exam F
Nowożytne prawo naturalne
30 3 assessment F
Filozofia złożoności
30 6 assessment F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne (tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się, zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ontologia I
60 6 exam O
Epistemologia I
60 6 exam O
Historia filozofii nowożytnej I
60 6 exam O
Etyka
O
Język starożytny II
O
30 - assessment O
Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
60 6 assessment F
Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
90 9 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 assessment F
Arytmetyka
60 6 assessment F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 assessment F
Egzystencjalizm
60 5 assessment F
Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
60 6 exam F
Estetyka - teoria i praktyka
60 6 assessment F
Estetyka wobec awangardy
60 6 assessment F
Etyka, śmierć i umieranie
60 6 assessment F
Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
30 3 assessment F
Filozofia chińska
60 6 assessment F
Filozofia czasu i przestrzeni
60 6 assessment F
Filozofia Heideggera i jej współczesna recepcja
60 6 assessment F
Filozofia języka I
60 6 assessment F
Filozofia kultury
60 6 assessment F
Filozofia na przełomie XX/XXI wieku
60 6 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Kultura współczesności
30 3 assessment F
Natura doświadczenia
60 6 assessment F
Problemy i podstawowe pojęcia filozofii kultury
60 6 exam F
Reizm
60 6 assessment F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 assessment F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 assessment F
Spór o naturę metafizyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
30 3 assessment F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Teoria przyjaźni u Arystotelesa
60 6 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego
30 3 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
30 3 assessment F
Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka.
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze pięknej
60 6 assessment F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Zło - wyzwanie dla filozofii
45 4 assessment F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Wykład gościnny 1
10 1 assessment F
Wykład gościnny 2
10 1 assessment F
Model theory
60 12 exam F
Introduction to computability
60 12 exam F
Myślenie krytyczne w języku naturalnym
30 4 exam F
Seminarium z filozofii Nicholasa de Malebranche'a
30 3 assessment F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 - assessment F
Granice wolności
30 3 assessment F
Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art
30 6 exam F
Filozofia złożoności
30 - - F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne (tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się, zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii nowożytnej II
60 6 exam O
Etyka
O
Wybrane zagadnienia filozofii polskiej
60 6 exam O
Język starożytny II
F
30 - assessment O
Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
60 6 assessment F
Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
90 9 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 assessment F
Arytmetyka
60 6 assessment F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 assessment F
Egzystencjalizm
60 5 assessment F
Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
60 6 exam F
Estetyka wobec awangardy
60 6 assessment F
Estetyka - teoria i praktyka
60 6 assessment F
Etyka, śmierć i umieranie
60 6 assessment F
Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
30 3 assessment F
Filozofia czasu i przestrzeni
60 6 assessment F
Filozofia Heideggera i jej współczesna recepcja
60 6 assessment F
Filozofia języka I
60 6 assessment F
Filozofia kultury
60 6 assessment F
Filozofia na przełomie XX/XXI wieku
60 6 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Kultura współczesności
30 3 assessment F
Natura doświadczenia
60 6 assessment F
Problemy i podstawowe pojęcia filozofii kultury
60 6 exam F
Reizm
60 6 assessment F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 assessment F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 assessment F
Spór o naturę metafizyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Teoria przyjaźni u Arystotelesa
60 6 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego
30 3 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
30 3 assessment F
Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka.
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze pięknej
60 6 assessment F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Zło - wyzwanie dla filozofii
45 4 assessment F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Wykład gościnny 1
10 1 assessment F
Wykład gościnny 2
10 1 assessment F
Filozofia chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)
60 6 assessment F
Peano arithmetics and Goedel's theorems
60 12 exam F
Filozoficzne implikacje mechaniki kwantowej
60 6 assessment F
Istota. Perspektywy badawcze
15 2 assessment F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 6 exam F
Feminizm, gender i współczesne narracje płci
60 6 exam F
Metaetyka
60 6 exam F
Nowożytne prawo naturalne
30 3 assessment F
Bioetyka-wprowadzenie
60 6 exam F
Granice wolności
30 3 assessment F
Filozofia złożoności
30 6 assessment F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30godz.) i kurs obcojęzyczny (30godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne (tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się, zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii współczesnej
60 6 exam O
30 - assessment O
Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
60 6 assessment F
Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
90 9 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 assessment F
Arytmetyka
60 6 assessment F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 assessment F
Egzystencjalizm
60 5 assessment F
Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
60 6 exam F
Estetyka - teoria i praktyka
60 6 assessment F
Estetyka wobec awangardy
60 6 assessment F
Etyka, śmierć i umieranie
60 6 assessment F
Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
30 3 assessment F
Filozofia chińska
60 6 assessment F
Filozofia czasu i przestrzeni
60 6 assessment F
Filozofia Heideggera i jej współczesna recepcja
60 6 assessment F
Filozofia języka I
60 6 assessment F
Filozofia kultury
60 6 assessment F
Filozofia na przełomie XX/XXI wieku
60 6 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Kultura współczesności
30 3 assessment F
Natura doświadczenia
60 6 assessment F
Problemy i podstawowe pojęcia filozofii kultury
60 6 exam F
Reizm
60 6 assessment F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 assessment F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 assessment F
Spór o naturę metafizyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
30 3 assessment F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Teoria przyjaźni u Arystotelesa
60 6 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego
30 3 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
30 3 assessment F
Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka.
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze pięknej
60 6 assessment F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Zło - wyzwanie dla filozofii
45 4 assessment F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Wykład gościnny 1
10 1 assessment F
Wykład gościnny 2
10 1 assessment F
Model theory
60 12 exam F
Introduction to computability
60 12 exam F
Myślenie krytyczne w języku naturalnym
30 4 exam F
Seminarium z filozofii Nicholasa de Malebranche'a
30 3 assessment F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 - assessment F
Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art
30 6 exam F
Granice wolności
30 3 assessment F
Filozofia złożoności
30 - - F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne (tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, ale z odrębnymi efektami uczenia się, zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii współczesnej
60 6 exam O
30 4 exam O
Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
60 6 assessment F
Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
90 9 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 assessment F
Arytmetyka
60 6 assessment F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 assessment F
Egzystencjalizm
60 5 assessment F
Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
60 6 exam F
Estetyka wobec awangardy
60 6 assessment F
Estetyka - teoria i praktyka
60 6 assessment F
Etyka, śmierć i umieranie
60 6 assessment F
Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
30 3 assessment F
Filozofia czasu i przestrzeni
60 6 assessment F
Filozofia Heideggera i jej współczesna recepcja
60 6 assessment F
Filozofia języka I
60 6 assessment F
Filozofia kultury
60 6 assessment F
Filozofia na przełomie XX/XXI wieku
60 6 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Kultura współczesności
30 3 assessment F
Natura doświadczenia
60 6 assessment F
Problemy i podstawowe pojęcia filozofii kultury
60 6 exam F
Reizm
60 6 assessment F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 assessment F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 assessment F
Spór o naturę metafizyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Teoria przyjaźni u Arystotelesa
60 6 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego
30 3 assessment F
Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
30 3 assessment F
Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka.
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze pięknej
60 6 assessment F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Zło - wyzwanie dla filozofii
45 4 assessment F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Wykład gościnny 1
10 1 assessment F
Wykład gościnny 2
10 1 assessment F
Filozofia chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)
60 6 assessment F
Peano arithmetics and Goedel's theorems
60 12 exam F
Filozoficzne implikacje mechaniki kwantowej
60 6 assessment F
Istota. Perspektywy badawcze
15 2 assessment F
Feminizm, gender i współczesne narracje płci
60 6 exam F
Metaetyka
60 6 exam F
Nowożytne prawo naturalne
30 3 assessment F
Bioetyka-wprowadzenie
60 6 exam F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 6 exam F
Granice wolności
30 3 assessment F
Filozofia złożoności
30 6 assessment F