A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Geography and Geology

Geology

Basic information

Faculty name: Faculty of Geography and Geology
Major name: Geology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Earth sciences and the environment

Programme

ISCED classification: 0532
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Konstrukcja programu studiów geologicznych pierwszego stopnia w ING UJ została tak pomyślana, aby w procesie kształcenia przekazać studentom gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) a przede wszystkim wiedzę z zakresu najważniejszych przedmiotów geologicznych. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje czy też tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Dobierając kursy spośród kursów fakultatywnych możliwe jest realizowanie programu studiów zgodnego z zainteresowaniami. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów drugiego stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Przykładowe stosowane metody dydaktyczne to: wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia terenowe. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to okazy minerałów i skał, preparaty do badań mikroskopowych, mapy i kompasy geologiczne, programy komputerowe. W toku realizacji programu studiów, studenci uczestniczą w badaniach naukowych, prowadzonych w jednostce i prowadzą własne badania pod nadzorem nauczyciela.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia
75 7 exam O
Physics
60 6 exam O
Matematyka
45 4 exam O
Geologia dynamiczna
105 - assessment O
Podstawy paleontologii
60 5 exam O
BHK
4 - assessment O
Technologie informacyjne
25 2 assessment O
Podstawy kartografii topografii i teledetekcji
10 - - F
Zdobywanie informacji naukowej - infobroker
12 1 assessment F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do badań terenowych
20 2 assessment O
Mineralogia optyczna
25 2 assessment O
Wprowadzenie do statystyki
35 3 assessment O
Geologia dynamiczna
60 11 exam O
Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski)
160 9 assessment O
Podstawy kartografii topografii i teledetekcji
15 2 assessment F
Sztuka studiowania i prezentacji
15 1 assessment F
Wstęp do stratygrafii
15 2 assessment F
Zarys historii życia
20 2 assessment F
Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał
15 1 assessment F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia strukturalna
60 4 exam O
Sedymentologia
75 6 exam O
Petrologia
40 - exam O
Metody komputerowe w geologii
30 3 assessment O
Mineralogia
65 5 exam O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnych
15 1 assessment O
Hydrologia
12 1 assessment F
Geological project 1
10 - - F
Geofizyka
30 2 exam F
Geologia Karpat
30 2 exam F
Krystalografia i krystalochemia
25 3 assessment F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 exam F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
15 1 assessment F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 exam F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 exam F
Paliwa kopalne a odnawialne źródła energii
25 2 assessment F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 exam F
Rysunek w geologii
15 1 assessment F
Geoetyka
25 2 assessment F
Advances in geology I
6 - - F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Petrologia
60 8 exam O
Kartografia geologiczna
60 3 exam O
30 - assessment O
Kartografia geologiczna (ćw. terenowe)
160 7 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 assessment F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 exam F
Hydrogeologia
60 5 exam F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
25 2 assessment F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
60 4 assessment F
Geological project 1
15 2 assessment F
Geologia inżynierska
45 3 exam F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 assessment F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 assessment F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 assessment F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 assessment F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 assessment F
Gleboznawstwo
45 3 exam F
Heavy minerals in geological interpretations
40 3 assessment F
Rock forming minerals
45 3 assessment F
Paleobiologia
30 3 assessment F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 assessment F
Geologia krasu
15 1 assessment F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 assessment F
Advances in geology I
6 1 assessment F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F
Ocena oddziaływania na środowisko
35 3 assessment F
Podstawy programowania w naukach o Ziemi
40 3 assessment F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia historyczna
75 6 exam O
Geologia złóż
50 5 exam O
60 4 exam O
Geochemia
45 4 exam O
Proseminarium licencjackie
15 - assessment O
Pracownia licencjacka I (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
20 3 assessment O
Filozofia
30 3 exam O
Hydrologia
12 1 assessment F
Geological project 1
10 - - F
Geofizyka
30 2 exam F
Geologia Karpat
30 2 exam F
Krystalografia i krystalochemia
25 3 assessment F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 exam F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
15 1 assessment F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 exam F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 exam F
Paliwa kopalne a odnawialne źródła energii
25 2 assessment F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 exam F
Rysunek w geologii
15 1 assessment F
Geoetyka
25 2 assessment F
Advances in geology I
6 - - F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia regionalna Polski
25 3 exam O
Alumnus on the Job Market
15 2 assessment O
Proseminarium licencjackie
15 1 assessment O
Pracownia licencjacka II (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
40 7 assessment O
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 assessment F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 exam F
Hydrogeologia
60 5 exam F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
25 2 assessment F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
60 4 assessment F
Geological project 1
15 2 assessment F
Geologia inżynierska
45 3 exam F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 assessment F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 assessment F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 assessment F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 assessment F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 assessment F
Gleboznawstwo
45 3 exam F
Heavy minerals in geological interpretations
40 3 assessment F
Rock forming minerals
45 3 assessment F
Paleobiologia
30 3 assessment F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 assessment F
Geologia krasu
15 1 assessment F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 assessment F
Advances in geology I
6 1 assessment F
Praktyka zawodowa
120 4 assessment F
Ocena oddziaływania na środowisko
35 3 assessment F
Podstawy programowania w naukach o Ziemi
40 3 assessment F