A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Polish Studies

Polish Language in Social Communication

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Language in Social Communication
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 1789 godz. i 180 punktów ECTS. Obejmuje: 1. zajęcia obligatoryjne w wymiarze 480 godz i 44 punkty ECTS; 2. zajęcia fakultatywne w wymiarze 510 godz. i 76 punktów ECTS, w tym seminarium licencjackie (120 godz. i 42 punkty ECTS).

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania pracy dyplomowej corocznie publikowane są na stronie internetowej Katedry Teorii Komunikacji UJ oraz przedstawiane studentom przez prowadzących seminaria licencjackie.

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka polskiego - ćwiczenia
30 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego - wykład
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Literatura współczesna-ćwiczenia
30 3 assessment O
Literatura współczesna-wykład
30 2 assessment O
Stylistyka praktyczna
30 3 assessment O
4 - assessment O
Teoria retoryki
30 3 exam O
Wielojęzyczność i wielokulturowość
30 3 exam O
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
30 3 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
30 2 assessment O
Zachowania asertywne w procesie komunikacji
30 3 assessment O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" i "wykłady monograficzne" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka polskiego - ćwiczenia
60 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego - wykład
30 2 exam O
GRUPA A: Przedmiot alternatywny 1
O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
F
Historia filozofii
30 3 exam O
30 2 assessment O
Literatura współczesna-ćwiczenia
30 3 assessment O
Literatura współczesna-wykład
30 2 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Semiotyka praktyczna
30 3 exam O
Warsztaty pisania
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej w praktyce
30 3 exam O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA C: Przedmiot alternatywny 2
O
Historia języka
30 3 exam O
30 2 assessment O
Komunikacja medialna-ćwiczenia
30 3 assessment O
Komunikacja medialna-wykład
30 3 exam O
Kultury pozaeuropejskie
30 3 exam O
Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych
60 10 exam O
Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych
30 2 assessment O
Warsztaty pisania
30 3 assessment O
Wstęp do teorii komunikacji
30 3 assessment O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do teorii komunikacji
30 3 exam O
Nowoczesne technologie i media społecznościowe
30 3 assessment O
Wprowadzenie do badań międzykulturowych
30 3 assessment O
Psychologia procesów poznawczych
30 3 exam O
GRUPA D: Przedmiot alternatywny 3
O
30 2 exam O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
Emisja głosu
30 2 assessment O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dyskurs publiczny – dyskurs prywatny
30 3 exam O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA E: Przedmiot alternatywny 4
O
Językowe obrazy świata
30 3 assessment O
Przemiany społeczno-komunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku
30 2 assessment O
Psychologia twórczego myślenia
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 6 assessment O
Wielokulturowość a współczesna literatura polska
30 3 exam O
Wprowadzenie do badań międzykulturowych
30 3 exam O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
O
GRUPA F: Przedmiot alternatywny 5
O
Polska z perspektywy etniczno-kulturowej
30 3 exam O
Diploma Seminar
30 14 assessment O
Trening międzykulturowy
30 3 assessment O