A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Polish Studies

Polish Philology—Teacher Training

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Philology—Teacher Training
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Kształcenie filologiczne realizowane jest w ramach dwóch modułów: literaturoznawczego i językoznawczego. Przedmioty z zakresu literaturoznawstwa (literatura staropolska, literatura oświecenia, literatura romantyzmu, literatura oświecenia i romantyzmu, literatura pozytywizmu, literatura Młodej Polski, historia literatury polskiej 1918-1945, historia literatury polskiej 1945-1989, poetyka z elementami teorii literatury, analiza dzieła literackiego, literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura powszechna) obejmują 870 godzin i 71 punktów ECTS. Przedmioty językoznawcze (gramatyka opisowa języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, warsztaty sprawności językowej, gramatyka historyczna języka polskiego, dialektologia i socjolingwistyka, kultura języka, leksykologia i leksykografia, historia języka) mieszczą się w ramach 480 godzin i 33 punktów ECTS. Ponadto przewidzianych jest 150 godzin i 22 punkty ECTS na przedmioty opcjonalne (seminarium licencjackie, opcja, wykład monograficzny), które pozwalają realizować w zależności od preferencji studenta moduł językoznawczy lub literaturoznawczy. W tym nurcie kształcenia mieszczą się także przedmioty wspierające budowanie warsztatu filologicznego: historia Polski, historia filozofii, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, nauki pomocnicze, na które przeznaczono 150 godzin i 10 punktów ECTS. Dopełnieniem modułu filologicznego są lektoraty z języka łacińskiego w wymiarze 90 godzin i 3 punktów ECTS oraz z dowolnego nowożytnego języka obcego obejmującego 120 godzin i 4 punkty ECTS. Wymienione zajęcia mają format wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów. Każdy kurs kończy się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
Przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty prowadzone jest w dwóch modułach przedmiotowych: pedagogiczno-psychologicznym oraz dydaktycznym, w ich ramach odbywają się różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki śródroczne i ciągłe.
Moduł pedagogiczno-psychologiczny tworzą przedmioty: psychologia dla nauczycieli polonistów oraz pedagogika dla nauczycieli polonistów, diagnostyka edukacyjna i psychologiczno-pedagogiczne aspekty pracy nauczyciela. Razem 240 godzin, 16 punktów ECTS.
Moduł dydaktyczny obejmuje zarówno zajęcia z dydaktyki ogólnej, jak i przedmiotowej: podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole podstawowej, dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej, pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty. W obręb tego modułu wchodzą również przedmioty: emisja głosu i kultura wystąpień publicznych, technologia informacyjna w pracy polonisty. Razem 195 godzin, 16 punktów ECTS.
W trakcie zajęć z dydaktyki języka polskiego prowadzone są praktyki śródroczne pod kierunkiem nauczyciela akademickiego w szkołach podstawowych. Warunkiem rozpoczęcia praktyk ciągłych, które odbywają się po czwartym semestrze studiów, jest zaliczenie zajęć z praktykami śródrocznymi. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu realizacji praktyk opisuje sylabus i regulamin praktyk ciągłych (80 godzin, 4 punkty ECTS).
Układ przedmiotów i praktyk ma charakter procesualny, dlatego egzamin, który powiązany jest z przedmiotem pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty, obejmuje wiedzę i umiejętności zdobywane w trakcie realizacji programu w ramach wszystkich zajęć i praktyk przypisanych do modułu dydaktycznego.
Do programu studiów włączone zostały również przedmioty ogólnouniwersyteckie: ochrona własności intelektualnej (15 godzin, 1 punkt ECTS), bezpieczeństwo i higiena w kształceniu (e-learning w wymiarze 4 godzin), wychowanie fizyczne (60 godzin).

Graduation

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 assessment O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 4 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 assessment O
Nauki pomocnicze
30 1 assessment O
30 1 assessment O
30 1 assessment O
Historia Polski
30 2 exam O
Pedagogika dla nauczycieli polonistów-wykład
30 2 assessment O
Pedagogika dla nauczycieli polonistów-ćwiczenia
30 2 assessment O
Psychologia dla nauczycieli polonistów-wykład
30 2 assessment O
Psychologia dla nauczycieli polonistów-ćwiczenia
30 2 assessment O
Diagnostyka edukacyjna
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 exam O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
60 3 assessment O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 4 assessment O
Kultura języka
30 2 assessment O
Pedagogika dla nauczycieli polonistów
30 2 exam O
Psychologia dla nauczycieli polonistów
30 2 exam O
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pracy nauczyciela
30 2 assessment O
30 1 exam O
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura oświecenia-wykład
30 1 assessment O
Literatura romantyzmu-wykład
30 1 assessment O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 exam O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 3 assessment O
Gramatyka historyczna języka polskiego-wykład
30 1 assessment O
Gramatyka historyczna języka polskiego-ćwiczenia
60 4 assessment O
Dialektologia i socjolingwistyka
30 2 assessment O
Kultura języka
30 2 assessment O
Podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej
30 2 assessment O
Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej
30 2 assessment O
30 1 assessment O
GRUPA A: Literatura powszechna
O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
30 2 exam O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 3 assessment O
Literatura dziecięca i młodzieżowa-wykład
30 1 assessment O
Literatura dziecięca i młodzieżowa-ćwiczenia
30 2 assessment O
Analiza dzieła literackiego
30 2 exam O
Gramatyka historyczna języka polskiego-wykład
30 2 exam O
Gramatyka historyczna języka polskiego-ćwiczenia
30 3 assessment O
Warsztaty sprawności językowej
30 2 assessment O
Kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole podstawowej
30 2 assessment O
Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej
30 2 assessment O
30 1 exam O
GRUPA A: Literatura powszechna
O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Pozytywizmu-wykład
30 2 exam O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 exam O
Leksykologia i leksykografia
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 2 assessment O
Pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty
15 4 exam O
Literatura Pozytywizmu-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 3 assessment O
Diploma Seminar
30 4 assessment O
Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej
80 4 assessment O
GRUPA B: Opcja 1, 2
O
GRUPA C: Wykład monograficzny
O

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technologia informacyjna w pracy polonisty
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 10 assessment O
Literatura Młodej Polski-wykład
30 2 exam O
Literatura Młodej Polski-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia języka
30 2 assessment O
Historia filozofii
30 3 exam O
Emisja głosu i kultura wystąpień publicznych
30 2 assessment O
GRUPA B: Opcja 1, 2
O
GRUPA C: Wykład monograficzny
O