A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme first cycle Faculty of Polish Studies

Polish Studies—Cultural Anthropology

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Studies—Cultural Anthropology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie ze studentami w wymiarze 2344 godzin i 180 punktów ECTS. Obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 1654 godzin i 109 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne wymiarze 690 godzin i 71 punktów ECTS (w tym seminarium licencjackie w wymiarze 60 godzin i 14 punktów ECTS oraz praktyki w wymiarze 150 godzin i 5 punktów ECTS)

Graduation

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymagania dotyczące prac dyplomowych dla I stopnia studiów określone są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Wydziału Polonistyki UJ w zakładce Nauka > Jakość kształcenia > Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej".OPIS GRUPY B: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.Student musi w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 assessment O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury-ćwiczenia
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia filozofii-wykład
30 2 exam O
Historia filozofii-ćwiczenia
30 3 assessment O
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
30 3 exam O
Literatura w perspektywie antropologii kultury
30 3 assessment O
Antyk i Biblia w kulturze
30 2 assessment O
Współczesne życie literackie i instytucje kultury
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Nauki pomocnicze
15 1 assessment O
30 2 assessment O

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej".OPIS GRUPY B: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich relaizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.Student musi w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 exam O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 assessment O
Literatura w perspektywie antropologii kultury
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury-konwersatorium
30 2 assessment O
Literatura mniejszości narodowych
30 3 exam O
Kultura języka
30 2 assessment O
Antyk i Biblia w kulturze
30 2 exam O
Interpretacja sztuki teatralnej i performatywnej
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
30 2 exam O

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej".OPIS GRUPY B: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich relaizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.Student musi w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład
30 2 assessment O
Literatura oświecenia i romantyzmu-konwersatorium
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 exam O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 assessment O
Teoria języka z elementami historii języka
30 2 assessment O
Literatura w perspektywie antropologii kultury
30 2 exam O
Literatura w perspektywie etnologicznej
30 2 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury-konwersatorium
30 2 assessment O
Interpretacja dzieła sztuki wizualnej
30 2 assessment O
30 1 assessment O
GRUPA A: Literatura powszechna
O
GRUPA B: Opcja
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej".OPIS GRUPY B: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich relaizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.Student musi w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład
30 2 exam O
Literatura oświecenia i romantyzmu-konwersatorium
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 3 assessment O
Gramatyka historyczna
30 3 assessment O
Teoria języka z elementami historii języka
30 2 exam O
Poetyka z elementami teorii literatury-wykład
30 2 exam O
Poetyka z elementami teorii literatury-konwersatorium
30 3 assessment O
Literatura w perspektywie etnologicznej
30 3 assessment O
Estetyczne kategorie literatury
30 3 assessment O
30 1 assessment O
GRUPA A: Literatura powszechna
O
GRUPA B: Opcja
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej".OPIS GRUPY B: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich relaizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.Student musi w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Pozytywizmu-wykład
30 2 exam O
Literatura pozytywizmu-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 exam O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 3 assessment O
Estetyczne kategorie literatury
30 3 exam O
Literatura w perspektywie etnologicznej
30 4 exam O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
30 2 assessment O
Historia Polski
30 2 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
30 1 assessment O
Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie
30 4 assessment O
GRUPA B: Opcja
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej".OPIS GRUPY B: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich relaizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.Student musi w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Młodej Polski-wykład
30 2 exam O
Literatura Młodej Polski-ćwiczenia
30 3 assessment O
Interpretacja muzyki i fonosfery
30 2 assessment O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
30 2 assessment O
Zarządzanie kulturą
30 3 assessment O
30 1 exam O
Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie
30 10 assessment O
Praktyki
150 5 assessment O
GRUPA B: Opcja
O