A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Studies on China

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Studies on China
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student w trakcie programu studiów ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka chińskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Graduation

Uzyskanie 182 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 3 exam O
Środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu
30 4 exam O
Cywilizacja konfucjańska
30 3 exam O
Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
30 4 exam O
Historia polityki i kultury Chin
30 4 exam O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 assessment O
Warsztaty metodologiczne
20 3 assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 3 przedmioty fakultatywne. Sugerowane jest realizowanie przedmiotów fakultatywnych w 2 semestrze 1 roku, ze względu na podział zajęć.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 1 roku min. 2 przedmiotów fakultatywnych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin
30 4 exam O
Współczesne społeczeństwo chińskie
30 3 exam O
Buddyzm
30 3 exam O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia językowe
O
A group of optional classes
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 2 przedmioty fakultatywne.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu
30 5 exam O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin
30 5 exam O
Logika
30 3 exam O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 assessment F

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 2 przedmioty fakultatywne.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 exam O
Kultura Chin: literatura i sztuka
30 3 exam O
Gospodarki Dalekiego Wschodu
30 5 exam O
Proseminarium licencjackie
30 12 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 assessment F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 6 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 6 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 assessment F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 6 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Praktyki
60 2 assessment O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 assessment F