A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Molecular Biotechnology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Molecular Biotechnology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0512
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów oferuje dwa obowiązkowe przedmioty pozwalające studentom na zdobycie pogłębionej wiedzy z nauk leżących u podstaw biotechnologii molekularnej: biochemii i biologii molekularnej. Te dwa zaawansowane kursy prowadzone są w systemie e-nauczania połączonego z zajęciami konwersatoryjnymi (łącznie 130 godz., 14 punktów ECTS); Biochemia – kurs zaawansowany odbywa się w semestrze pierwszym, a Biologia molekularna – kurs zaawansowany w semestrze drugim. Bioinformatyka 2 jest przedmiotem obowiązkowym (semestr 1), ale studenci mogą, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybrać kurs mały (30 godz., 3 ECTS) lub kurs zaawansowany (60 godz., 5 ECTS). Studenci, którzy nie mieli w dotychczasowym programie studiów przedmiotu poświęconego statystyce w wymiarze co najmniej 20 godz. (w tym co najmniej 10 godz. ćwiczeń) zobowiązani są do uczestnictwa w drugim semestrze studiów w kursie Statystyka – kurs dla studentów Biotechnologii (45 godz., 3 ECTS). Wśród przedmiotów obowiązkowych znajduje się kurs poświęcony znaczeniu biotechnologii w ochronie środowiska (20 godz., 2 ECTS, semestr 1), a także przedmioty kształcące w zakresie podstaw prawnych (semestr 1) i ekonomicznych biotechnologii oraz zagadnień bioetycznych (razem 75 godz., 5 ECTS). Przygotowaniem do prowadzenia projektu magisterskiego jest obowiązkowe seminarium Metodologia pracy doświadczalnej (30 godz., 2 ECTS) w drugim semestrze.
Nauka języka angielskiego jest przewidziana w pierwszych dwóch semestrach studiów (60 godz., 3 ECTS). Studenci mogą wybierać poziom lektoratu, w którym uczestniczą. Absolwenci muszą znać język angielski na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (poziom B2 wzbogacony w swobodne posługiwanie się terminologią fachową). Jeśli podejmując studia studenci posługują się językiem angielskim na tym lub wyższym poziomie, mogą wybrać lektorat na poziomie C1 albo C2 bądź wybrać lektorat z innego języka obcego. W programie studiów jest jeden kurs obowiązkowy w języku angielskim: Ethical aspects of genetic and cell manipulations (15 godz.,1 ECTS). Dodatkowo, studenci mają obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym z kilku oferowanych kursów fakultatywnych w języku angielskim, tak aby uzyskać w sumie co najmniej 3 punkty ECTS na kursach prowadzonych w języku angielskim.
W trakcie trwania pierwszego semestru lub najpóźniej przed rozpoczęciem drugiego semestru studenci wybierają promotora, który wyraża zgodę na objęcie tej funkcji, oraz pracownię, w której przygotowywać będą pracę magisterską. W wybranej pracowni odbywają zajęcia Pracownia specjalizacyjna I (w drugim semestrze), Pracownia specjalizacyjna II (w trzecim semestrze) oraz Pracownia magisterska (w czwartym semestrze) (łącznie 780 godz., 47 ECTS). Podczas tych zajęć studenci realizują pod opieką promotora projekty badawcze o charakterze biotechnologicznym stanowiące podstawę pracy dyplomowej. W trzecim i czwartym semestrze studenci w porozumieniu ze swoimi promotorami wybierają jedno z seminariów magisterskich, o tematyce zgodnej z ich zainteresowaniami (łącznie 60 godz., 4 ECTS). 
Istotnym elementem studiów magisterskich są przedmioty fakultatywne wśród których wyróżnić można dwie ważne kategorie: Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla kierunku biotechnologia molekularna oraz Kursy interdyscyplinarne. Kursy interdyscyplinarne to kursy specjalistyczne przewidziane dla studentów innych kierunków prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB), ale o tematyce istotnej również dla studentów biotechnologii molekularnej i pozwalające na osiąganie efektów uczenia się przewidzianych dla tego kierunku. Na kursach fakultatywnych studenci zdobywają 35 punktów ECTS (315 godz.), w tym co najmniej 25 punktów ECTS na kursach z listy Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla kierunku biotechnologia molekularna oraz z listy Kursy interdyscyplinarne.  Liczba punktów ECTS zdobyta na kursach kierunkowych i specjalistycznych powinna być wyższa niż liczba ECTS zdobyta na kursach interdyscyplinarnych. Pozostałe 10 ECTS studenci mogą zdobyć na dowolnych kursach przewidzianych dla studentów studiów magisterskich prowadzonych na WBBiB lub uczestnicząc w cyklach wykładów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą promotora i kierownika studiów) studenci mogą uczestniczyć również w kursach prowadzonych poza Wydziałem, a także w wybranych kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędne dla dalszego toku studiów. Studenci są zobowiązani do wyboru kursów fakultatywnych w pierwszym semestrze studiów po konsultacji z promotorem lub, jeśli nie mają jeszcze wybranego promotora, to z pracownikiem naukowym Wydziału pełniącym funkcję konsultanta. Wybór kursów fakultatywnych w drugim, trzecim, czwartym semestrze musi być skonsultowany z promotorem przed rozpoczęciem danego semestru. 

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest zdanie końcowego ustnego egzaminu magisterskiego przed komisją egzaminacyjną złożoną z przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Podczas egzaminu magistrant przedstawia 10-minutową prezentację najważniejszych założeń i osiągnięć swojej pracy, a także odpowiada na pytania z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych, w tym również dotyczące tematyki związanej z pracą magisterską. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest: 

• zdobycie liczby punktów ECTS wymaganej programem studiów 

• zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, w tym wszystkich zajęć fakultatywnych wybranych przez studenta

• zaliczenie kursów w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i 3 punktów ECTS

• udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (zdanie egzaminu kończącego lektorat lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu)

• złożenie pracy dyplomowej wraz z dwoma recenzjami zawierającymi pozytywne oceny

Praca magisterska jest wynikiem realizacji projektu badawczego o charakterze biotechnologicznym prowadzonego w ramach pracowni specjalizacyjnych oraz pracowni magisterskiej pod opieką promotora. Praca dyplomowa przedstawia wyniki doświadczeń wraz z analizą statystyczną (tam gdzie jest to zasadne), opatrzone naukowym wprowadzeniem z wyodrębnionym celem pracy, opisem zastosowanych metod badawczych i dyskusją uwzględniającą najnowsze dane literaturowe.

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów studenci wybierają kursy fakultatywne, w których będą uczestniczyli w tym semestrze, po konsultacji z wybranym promotorem lub, jeśli nie mają jeszcze promotora, z jednym z wydziałowych konsultantów. Od drugiego semestru studiów studenci wybierają przedmioty fakultatywne po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 35 punktów ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 13 ECTS z listy Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej i co najmniej 12 ECTS z listy Kursy interdyscyplinarne. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach wykładów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów.

Na pierwszym roku studiów studenci powinni uzyskać 21 punktów ECTS z kursów fakultatywnych, na drugim roku studiów - 14 punktów ECTS.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemia – kurs zaawansowany
65 7 assessment O
Biotechnologia dla środowiska – aspekty ekologiczne
20 2 exam O
Prawo w biotechnologii
30 2 exam O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa: Lektorat
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
5 - assessment O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O

Studenci wybierają przedmioty fakultatywne po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 35 punktów ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 13 ECTS z listy Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej i co najmniej 12 ECTS z listy Kursy interdyscyplinarne. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach wykładów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów.

Na pierwszym roku studiów studenci powinni uzyskać 21 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologia molekularna – kurs zaawansowany
65 7 assessment O
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 1 assessment O
Metodologia pracy doświadczalnej
30 2 assessment O
Podstawy ekonomii i zarządzania jakością
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna I
180 10 assessment O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
Grupa: Lektorat
O

Studenci wybierają przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 35 punktów ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 13 ECTS z listy Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej i co najmniej 12 ECTS z listy Kursy interdyscyplinarne. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach wykładów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów.

Na drugim roku studiów studenci powinni uzyskać 14 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pracownia specjalizacyjna II
300 17 assessment O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
Grupa: Seminarium magisterskie
O

Studenci wybierają przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 35 punktów ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 13 ECTS z listy Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej i co najmniej 12 ECTS z listy Kursy interdyscyplinarne. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach wykładów prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów.

Na drugim roku studiów studenci powinni uzyskać 14 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Laboratory Class
300 20 assessment O
Praktikum pisania pracy magisterskiej
30 5 assessment O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
Grupa: Seminarium magisterskie
O