A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Linguistics

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Linguistics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia na kierunku obejmują 5 modułów, a w skład każdego z nich wchodzi jeden lub więcej przedmiotów. Poniżej moduły wraz z nazwami przedmiotów i liczbą godzin:
1) Moduł „Językoznawstwo ogólne” (300 h). Przedmioty: „Gramatyka języka naturalnego” (120 h), „Teoria języka” (60 h), „Semantyka” (60 h) i „Pragmatyka” (60 h).
2) Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne” (120 h). Przedmioty: „Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii” (90 h) oraz „Językoznawstwo typologiczne” (30 h).
3) „Moduł specjalizacyjny” (270 h) obejmuje:
- Opcje (w formie konwersatorium) w I i II semestrze. Łącznie trzeba zaliczyć w 1 i 2 semestrze 60 godzin zajęć opcyjnych z min. 120 godzin proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Więcej w zakładce plan > zajęcia fakultatywne.
- Seminarium magisterskie (120h).
- Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90h), które studenci mogą wybierać na innych kierunkach.
4) Moduł „Praktyczna nauka języka obcego” (270 h). Studenci wybierają spośród zajęć oferowanych przez instytuty Wydziału Filologicznego UJ. Słuchacze mogą być zwolnieni z zajęć na zasadach określonych w rozp. Rektora UJ z 8.08.2017. Studenci zaczynający naukę nowego języka mają obowiązek osiągnąć poziom B1.
5) Moduł „Ochrona własności intelektualnej” (15 h) jako zajęcia z zakresu nauk społecznych.

Graduation

zebranie 120 punktów ECTS, praca magisterska oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Gramatyka języka naturalnego
60 6 assessment O
Opcja 1: Językoznawstwo korpusowe
30 4 assessment F
Opcja 2: Językoznawstwo normatywne
30 4 assessment F
Opcja 3: Etnogeneza ludów ide.
30 4 assessment F
Opcja 4: Nazwy własne - odrębny podsystem języka. Historia i współczesność.
30 4 assessment F
Opcja 5: Współczesna fonologia
30 4 assessment F
Praktyczna nauka języka obcego
90 6 assessment O
Teoria języka
60 6 exam O
Wykład monograficzny I - Typologia języków bałtyckich
30 4 assessment F
Wykład monograficzny III - Aksjolingwistyka - o powiązaniach języka i wartości.
30 4 assessment F
Seminarium magisterskie I BRŻ
30 4 assessment O

W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka języka naturalnego
60 6 exam O
Semantyka
60 6 exam O
Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii
30 3 assessment O
Praktyczna nauka języka obcego
90 6 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Opcja 6: Wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa.
30 4 assessment F
Opcja 7: Historia pisma.
30 4 assessment F
Opcja 8: Język migowy.
30 4 assessment F
Opcja 9: Przegląd języków świata.
30 4 assessment F
Opcja 10: Struktura języka tureckiego.
30 4 assessment F
Opcja 11: Językoznawstwo ogólne i opis języków nieindoeuropejskich.
30 4 assessment F
Semianrium magisterskie II RG
30 4 assessment O
Wykład monograficzny II - Teksty eskimo-aleuckie: podstawowe struktury językowe
30 4 assessment F
Wykład monograficzny IV
30 4 assessment F
W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pragmatyka
60 6 exam O
Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii
60 10 exam O
Praktyczna nauka języka obcego
90 6 exam O
Wykład monograficzny III - Aksjolingwistyka - o powiązaniach języka i wartości.
30 4 assessment F
Wykład monograficzny I - Typologia języków bałtyckich
30 4 assessment F
Semianrium magisterskie III NO
30 4 assessment O

W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Językoznawstwo typologiczne
30 4 assessment O
Złożenie pracy - seminarium magisterskie
30 22 assessment O
Wykład monograficzny II - Teksty eskimo-aleuckie: podstawowe struktury językowe
30 4 assessment F
Wykład monograficzny IV
30 4 assessment F