A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

Classics

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Classics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach studiów prowadzone są dwie ścieżki programowe: hellenistyka i latynistyka oraz bizantynistyka i neogrecystyka. Ścieżki te różnią się doborem zajęć oraz globalną liczbą godzin zajęć dydaktycznych, przy zachowaniu identycznej liczby punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów. Wybór ścieżki programowej deklaruje student na początku studiów. Kursy obligatoryjne dla wszystkich studentów obejmują zajęcia z historii sztuki antycznej oraz recepcji kultury antycznej. W ramach ścieżki programowej latynistyka i hellenistyka obligatoryjne są: translatoria greckie i łacińskie, kursy gramatyki historycznej greckiej i łacińskiej, kurs łacińskiej literatury Europy oraz seminaria. W ramach ścieżki programowej bizantynistyka i neogrecystyka obligatoryjne są: praktyczna nauka j. nowogreckiego, elementy j. starogreckiego, historia Bizancjum, historia literatury bizantyńskiej, duchowość bizantyńska, historia i literatura Grecji nowożytnej, gramatyka opisowa j. nowogreckiego oraz seminarium. Co roku IFK oferuje kilka semestralnych kursów do wyboru, z których studenci wybierają 3 w skali całych studiów, przy czym część kursów (nie więcej jednak niż połowa) może zostać zrealizowana na innych kierunkach. Na roku I wyborowi podlega lektorat języka nowożytnego, na II seminarium dyplomowego (dla ścieżki hellenistyka i latynistyka). W trakcie I roku studenci przygotowują pracę seminaryjną, na roku II pracę dyplomową. Formalnymi środkami potwierdzania i oceny realizacji przez studentów poszczególnych elementów programu studiów są egzaminy (ustne i pisemne) oraz zaliczenia z oceną.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia magistra jest uzyskanie pozytywnej oceny za pracę dyplomową (magisterską) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego). Pracę dyplomową pisemnie opiniuje opiekun pracy oraz recenzent. Egzamin przeprowadzany jest ustnie w obecności komisji, jego przedmiotem są zagadnienia związane z tematem pracy dyplomowej oraz problematyka podana wcześniej do wiadomości studentom.

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Recepcja kultury antycznej 1
30 3 assessment O
Historia sztuki antycznej
30 4 exam O
BHK
4 - assessment O
30 2 assessment F
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 assessment F
Gallia litteraria
30 3 assessment F
From goddesses to courtesans: women in the Graeco-Roman world
30 3 assessment F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 1
30 2 assessment F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 2
30 2 assessment F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Recepcja kultury antycznej 2
30 3 assessment O
30 3 exam F
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 assessment F
Iberia litteraria
30 3 assessment F
Języki starożytnej Italii
30 3 assessment F
Performatywny wymiar greckiej religijności
30 3 assessment F
Dydaktyka Języków klasycznych i kultury antycznej 3
30 3 exam F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 assessment F
Classical tradition in popular culture
30 3 assessment F
Recepcja Bizancjum w Grecji nowożytnej
30 3 assessment F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 assessment F
Michał z Montaigne i starożytni
30 3 assessment F
Język staroperski
30 3 assessment F
Dionizos i jego metamorfozy jako model antropologiczny
30 3 assessment F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka