A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philosophy

School Pedagogy with Pedagogical Therapy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: School Pedagogy with Pedagogical Therapy
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program jest realizowany przez 4 semestry w trybie studiów stacjonarnych II stopnia. Zawiera on podstawy wiedzy ogólnopedagogicznej (humanistycznej, społecznej i nauk o zdrowiu) oraz wiedzę z zakresu pedagogiki szkolnej praktycznie ukierunkowanej na kształtowanie kompetencji terapeuty pedagogicznego. W rozwijaniu tych kompetencji przewidziano m.in. przedmioty metodyczne oraz praktyki i ich superwizje. Na początku 3 semestru studiów studenci dokonują wyboru jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Prawo i terapia w szkole lub Profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym.

Graduation

pozytywnie oceniona praca dyplomowa i zdany egzamin dyplomowy

1. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: student jest zobowiązany (obligatoryjne) do wyboru i realizacji jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych (ścieżek) w  wymiarze 90h oraz 9 pkt. ECTS.  2. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym: przedmiot w języku obcym, mimo, ze został oznaczony jako obligatoyjny ("O") jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych (niemiecki i angielski). 3. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: a) przedmiot Język Obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; c) Seminarium magisterskie jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na proponowaną tematykę seminariuów i róznych osób je prowadzących.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
4 - assessment O
Dyskursy we współczesnej pedagogice
20 2 assessment O
Metodologia badań w pedagogice
30 3 exam O
Pedagogika szkolna
30 3 exam O
Pedagogika opiekuńcza
15 1 assessment O
Pedagogika specjalna
15 2 exam O
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
30 2 exam O
Wybrane zagadnienia pracy socjalnej
15 1 assessment O
Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
20 2 assessment O
Terapia pedagogiczna
20 3 exam O
Praktyka zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ciągła obserwacyjna) + superwizja
30 1 assessment O
Przedmiot w języku obcym
30 3 assessment O
30 - assessment O
Magister Seminar
30 - assessment O
1. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: student jest zobowiązany (obligatoryjne) do wyboru i realizacji jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych (ścieżek) w  wymiarze 90h oraz 9 pkt. ECTS.  2. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym: przedmiot w języku obcym, mimo, ze został oznaczony jako obligatoyjny ("O") jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych (niemiecki i angielski). 3. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: a) przedmiot Język Obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; c) Seminarium magisterskie jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na proponowaną tematykę seminariuów i róznych osób je prowadzących.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia edukacji
30 3 exam O
Metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
30 3 assessment O
Komunikacja interpersonalna - poziom zaawansowany
30 3 assessment O
Poradnictwo szkolne i zawodowe
20 2 assessment O
Wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi
15 2 assessment O
Interwencja kryzysowa
15 2 exam O
Problemy w rozwoju i samorealizacji człowieka
20 2 exam O
Zaburzenia zachowania
20 2 assessment O
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 2 assessment O
Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (asystencka) + superwizja
45 2 assessment O
Magister Seminar
30 10 assessment O
30 4 exam O
1. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: student jest zobowiązany (obligatoryjne) do wyboru i realizacji jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych (ścieżek) w  wymiarze 90h oraz 9 pkt. ECTS.  2. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym: przedmiot w języku obcym, mimo, ze został oznaczony jako obligatoyjny ("O") jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych (niemiecki i angielski). 3. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: a) przedmiot Język Obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; c) Seminarium magisterskie jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na proponowaną tematykę seminariuów i róznych osób je prowadzących.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elementy statystyki
15 2 exam O
Opracowywanie danych ilościowych
30 2 assessment O
Opracowywanie danych jakościowych
15 2 assessment O
Tożsamość pedagoga
15 2 exam O
Diagnozowanie pedagogiczne (uczeń, rodzina, szkoła)
30 2 assessment O
Profilaktyka w szkole
15 2 exam O
Organizacja procesu terapeutycznego
15 1 assessment O
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
30 2 assessment O
Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
15 1 assessment O
Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
20 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego
15 2 assessment O
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
30 2 assessment O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
30 2 assessment O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
30 2 assessment O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
30 2 assessment O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego
30 2 assessment O
Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
15 2 assessment O
Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (asystencka) + superwizja
30 2 assessment O
Seminarium magisterskie 2
30 - assessment O
1. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: student jest zobowiązany (obligatoryjne) do wyboru i realizacji jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych (ścieżek) w  wymiarze 90h oraz 9 pkt. ECTS.  2. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym: przedmiot w języku obcym, mimo, ze został oznaczony jako obligatoyjny ("O") jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych (niemiecki i angielski). 3. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: a) przedmiot Język Obcy jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; c) Seminarium magisterskie jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na proponowaną tematykę seminariuów i róznych osób je prowadzących.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kompetencje relacyjne pedagoga
15 2 assessment O
Pedeutologia
20 2 exam O
Struktura i organizacja systemu edukacji na tle porównawczym
20 2 assessment O
Mediacje w szkole
20 2 assessment O
Seminarium magisterskie 2
30 10 assessment O
ścieżka I
F
ścieżka 2
F