A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Philosophy

Social Work

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Social Work
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0923
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych koncepcji i metod pracy socjalnej, polityki społecznej i problemów społecznych, etyki zawodowej, jakościowych oraz ilościowych metod badań i statystycznej analizy danych, prawa socjalnego i administracji w pomocy społecznej, ulicznej pracy socjalnej czy bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika socjalnego. Kursy te stanowią blok wprowadzający do programu kształcenia – pozwalają one studentowi zdobyć wiedzę dotyczącą zjawisk, podejść, perspektyw teoretycznych, w których osadzona jest praca socjalna jako dyscyplina i praktyka zawodowa. Ważną częścią programu kształcenia są cztery bloki specjalistyczne: Dziecko i Rodzina (Child and Youth Services), Zdrowie Psychiczne i Uzależnienia (Mental Health & Substance Abuse), Społeczność Lokalna i Sprawiedliwość Społeczna (Community & Social Justice) oraz Starzenie i Międzypokoleniowa Równość  (Aging & Equality). W obrębie każdego bloku będą realizowane kursy pogłębiające wiedzę studenta, rozwijające jego umiejętności oraz kształtujące kompetencje niezbędne do pracy z różnymi kategoriami osób. Ze względu na specyfikę studiów student będzie realizować przedmioty specjalistyczne oferowane w ramach bloku Zaawansowane Kompetencje Profesjonalne (Advanced Professional Competences). Ważnym elementem programu kształcenia jest praca dyplomowa w formie projektu socjalnego, z możliwością przygotowania edukacyjnego projektu wdrożeniowego dla wybranych instytucji. W ten sposób student nie tylko uczy się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem. Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. W toku kształcenia obecne są elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana), pedagogicznej, prawnej i socjologicznej (socjologia rozumiejąca). Studia rozwijają umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów. W ramach zajęć studenci poznają także różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research). 

 

W programie kształcenia przewidziano: 100 godzin wizyt studyjnych w instytucjach zaproponowanych przez Uczelnię - I rok studiów oraz 600 godzin praktyk zawodowych realizowanych w czterech blokach tematycznych zgodnie z programem kształcenia: Dziecko i rodzina (150 godzin), Zdrowie psychiczne i uzależnienia (150 godzin), Starość i niepełnosprawność (150 godzin), „Community” – społeczności lokalne (różne kategorie podmiotów) (150 godzin) - I i II rok studiów. Obecność studentów w polu praktyki stanowi możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny.  

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze co najmniej 120 punktów ECTS, przygotowanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

W trakcie studiów student ma obowiązek zrealizowania ośmiu kursów fakultatywnych (przynajmniej sześciu oferowanych na kierunku praca socjalna) oraz minimum dwóch obozów badawczych. Student wybiera tematykę proseminarium/seminarium oraz promotora. Oferta kursów do wyboru (fakultatywnych oraz pro- i seminariów) jest aktualizowana w każdym roku akademickim. Student do końca studiów ma również obowiązek zrealizowania 600 godzin praktyk zawodowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia i praca socjalna
30 3 exam O
Socjologia rodzin i dzieciństwa
30 3 exam O
Socjologia zaburzeń psychicznych
30 2 exam O
Socjologia starzenia się i starości
30 3 exam O
Organizacja i animacja społeczności lokalnych
30 3 exam O
Polityka społeczna i problemy społeczne
30 3 exam O
Prawo socjalne i administracja w pomocy społecznej
30 2 exam O
Podstawy etyki zawodowej w pracy socjalnej
15 2 assessment O
Metodyka pracy socjalnej
60 4 exam O
Metody jakościowe w pracy socjalnej
30 3 exam O
Proseminarium
30 3 assessment O
Wizyty studyjne
50 - - O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment O
30 1 assessment O
4 1 assessment O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F
Religia w trosce o człowieka. Religijne uwarunkowania dobrostanu jednostki i wspólnoty.
30 3 assessment F

W trakcie studiów student ma obowiązek zrealizowania ośmiu kursów fakultatywnych (przynajmniej sześciu oferowanych na kierunku praca socjalna) oraz minimum dwóch obozów badawczych. Student wybiera tematykę proseminarium/seminarium oraz promotora. Oferta kursów do wyboru (fakultatywnych oraz pro- i seminariów) jest aktualizowana w każdym roku akademickim. Student do końca studiów ma również obowiązek zrealizowania 600 godzin praktyk zawodowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne teorie socjologiczne wobec pracy socjalnej
30 3 exam O
Ilościowe metody badań w pracy socjalnej i statystyczna analiza danych
30 3 exam O
Uliczna praca socjalna (streetworking)
30 2 assessment O
Funkcjonowanie zespołów wyskoefektywnych
30 2 assessment O
Praca socjalna na rzecz dzieci i rodziny
15 2 assessment O
Rozwój psychologiczny dzieci i młodzieży
30 3 exam O
System ochrony dziecka przed krzywdzeniem w Polsce i na świecie
15 2 assessment O
System pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom
15 2 assessment O
Rozumienie i diagnozowanie społeczności (szukanie i budowanie potencjałów)
30 3 assessment O
Praca socjalna w środowisku lokalnym - obóz badawczy
30 4 assessment F
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną - obóz badawczy
30 4 assessment F
Proseminarium
30 3 assessment O
Wizyty studyjne
50 6 assessment O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment O
30 5 exam O
Ekonomia społeczna
15 2 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F
Translatorium socjologiczne
30 4 assessment F

W trakcie studiów student ma obowiązek zrealizowania ośmiu kursów fakultatywnych (przynajmniej sześciu oferowanych na kierunku praca socjalna) oraz minimum dwóch obozów badawczych. Student wybiera tematykę proseminarium/seminarium oraz promotora. Oferta kursów do wyboru (fakultatywnych oraz pro- i seminariów) jest aktualizowana w każdym roku akademickim. Student do końca studiów ma również obowiązek zrealizowania 600 godzin praktyk zawodowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropologiczne i filozoficzne podstawy pracy socjalnej
30 2 assessment O
Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej
30 3 exam O
Resocjalizacja i praca socjalna postpenitencjarna
15 2 assessment O
Doradztwo zawodowe
30 3 assessment O
Superwizja w pracy socjalnej
30 3 exam O
Readings in social work
30 3 exam O
Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
15 2 assessment O
Animacja społeczna w kontekście starzenia się społeczeństwa
15 3 assessment O
System pomocy osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego i ich rodzinom
15 2 assessment O
Praca socjalna z osobami uzależnionymi i/lub z zaburzeniami zdrowia psychicznego - obóz badawczy
30 4 assessment F
Praca socjalna z osobami w okresie późnej dorosłości i ich rodzinami - obóz badawczy
30 4 assessment F
Między aktywizacją i opieką - system wsparcia osób w późnej dorosłości i ich rodzin
15 2 assessment F
Praca socjalna w sferze społecznych idei i działań
30 2 exam F
Praca socjalna w sytuacji kryzysowej
15 2 assessment F
Magister Seminar
30 - - O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F

W trakcie studiów student ma obowiązek zrealizowania ośmiu kursów fakultatywnych (przynajmniej sześciu oferowanych na kierunku praca socjalna) oraz minimum dwóch obozów badawczych. Student wybiera tematykę proseminarium/seminarium oraz promotora. Oferta kursów do wyboru (fakultatywnych oraz pro- i seminariów) jest aktualizowana w każdym roku akademickim. Student do końca studiów ma również obowiązek zrealizowania 600 godzin praktyk zawodowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne koncepcje pracy socjalnej
30 3 exam O
Feministyczna praca socjalna
30 4 exam O
Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej
30 3 exam O
Makropraca socjalna
15 2 assessment O
Praca socjalna z zastosowaniem wideotreningu
15 2 assessment O
Bezpieczeństwo i higiena pracy pracownika socjalnego
30 3 assessment O
Wykluczenie społeczne
15 2 assessment F
Praca socjalna z osobami LGBT
15 2 assessment F
Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością
15 2 assessment F
Praca socjalna z uchodźcami i handel ludźmi
15 2 assessment F
Magister Seminar
30 13 assessment O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment O
Warsztaty kompetencyjne 1
15 2 assessment F
Warsztaty kompetencyjne 2
15 2 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F