A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philosophy

Philosophy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Philosophy
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Philosophy

Programme

ISCED classification: 0223
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Student pogłębia interesujące go elementy wykształcenia filozoficznego oraz uzupełnia i ugruntowuje wiedzę bardziej specjalistyczną względem studiów pierwszego stopnia. Student pogłębia interesujące go elementy wykształcenia filozoficznego oraz uzupełnia i ugruntowuje wiedzę bardziej specjalistyczną względem studiów pierwszego stopnia.
Student rozszerza umiejętności językowe w zakresie języka nowożytnego (poziom co najmniej B2+).
Ze względu na interdyscyplinarny charakter filozofii wiedza przekazywana jest w odniesieniu do innych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych, nauk ścisłych, nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Ważna jest indywidualizacja studiów filozoficznych II stopnia w ramach indywidualnych tutoriali (12 pkt ECTS na I roku) i swobodnego wyboru kursów fakultatywnych. Dzięki temu nie tylko absolwenci studiów filozoficznych I stopnia, ale także absolwenci innych kierunków (I st., jednolite magisterskie) mogą w pełni wykorzystać ofertę Instytutu Filozofii.

Graduation

Praca dyplomowa (magisterska), egzamin dyplomowy (magisterski).

I. Zasady zaliczania kursów:  (1) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl). (2) Kursy obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi niezbędnymi do osiągnięcia minimalnej sumy 60 pkt. ECTS za każdy rok studiów. (3) W trakcie studiów należy zaliczyć seminaria w wymiarze przynajmniej 18 pkt. ECTS, w tym przynajmniej 6 pkt. ECTS na I roku. (4) W ramach kursów fakultatywnych można zaliczyć kursy otwarte (opcjonalne) do 9 pkt. ECTS na I roku oraz do 12 pkt. ECTS na II roku. (5) Studentom, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, polecamy dodatkowe korzystanie z oferty studiów filozoficznych I stopnia w porozumieniu z tutorami (zob. poniżej II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż Filozofia). (6) Tutoriale: Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do wyczerpania górnego limitu trzech osób pod opieką danego tutora w danym semestrze). Deklarację wyboru tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów. Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów z prowadzącym przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt, zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.). Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody, wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w repozytorium Instytutu Filozofii. Studenci mogą zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych perspektyw pracy naukowej. (7) Seminaria i konwersatoria badawcze: są to kursy łączące dydaktykę z badaniami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Filozofii. Elastyczna formuła (10-60 godz./1-6 pkt. ECTS) pozwala na bieżącą aktualizację oferty nawiązując do projektów badawczych realizowanych w danym roku akademickim. Przed rozpoczęciem kursu oczekuje się od studentów solidnej wiedzy podstawowej i zdolności do aktywnego radzenia sobie z różnymi, także niekonwencjonalnymi paradygmatami. Celem kursów jest głębsze zaznajomienie się z wybranymi problemami i metodami naukowymi. (8) Warsztaty (przygotowanie do udziału w życiu naukowym): celem warsztatu jest praktyczne przećwiczenie różnych sytuacji, w których prezentuje się wyniki własnej pracy naukowej (referat lub komunikat konferencyjny, materiały multimedialne). (9) Kursy opcjonalne: są to wykłady, seminaria, konwersatoria i inne formy zajęć, w których wspólnie uczestniczą studenci obu stopni. Aby studenci II stopnia osiągnęli właściwe dla nich efekty kształcenia, otrzymują odrębne listy literatury (np. dodatkowe artykuły naukowe, więcej tekstów obcojęzycznych) i warunki zaliczenia (np. dodatkowe lub bardziej obszerne prace zaliczeniowe). W miarę możliwości tworzone są odrębne grupy ćwiczeniowe dla studentów II stopnia. (10) Projekty studenckie: Instytut Filozofii wspiera samodzielną aktywność naukową studentów. Studenci, którzy indywidualnie lub zespołowo realizują projekty, mogą się starać o środki finansowe. Niezależnie od tego mogą prosić pracowników posiadających co najmniej stopień doktora o opiekę naukową. Na wniosek opiekuna naukowego możliwe jest przyznanie punktów ECTS za zrealizowany projekt i jego uwzględnienie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. (11) Kursy na kierunku kognitywistyka: uczestnicy studiów II stopnia na kierunkach filozofia i kognitywistyka wybierają swobodnie z oferty kursów fakultatywnych własnego i drugiego kierunku studiów II stopnia. Oznacza to, że studenci filozofii mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla słuchaczy kognitywistyki II stopnia. Studenci filozofii nie mogą wybierać kursów obowiązkowych i fakultatywnych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki I stopnia oraz kursów obowiązkowych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki II stopnia. (12) Kursy poza Instytutem Filozofii: Rocznie do 12 pkt. ECTS, a w uzasadnionych przypadkach więcej, można zaliczyć w innych jednostkach UJ. Wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozofii (wzór wniosku znajduje się na stronie IF).  (13) Wdrożeniowe prace magisterskie: do udziału zachęcamy studentów, którzy planują pisanie pracy magisterskiej. Prowadzony przy Wydziale Filozoficznym UJ program Wdrożeniowe prace magisterskie służy budowaniu pomostów między uczelnią a pracodawcami. Dzięki temu praca magisterska może łączyć się bezpośrednio z pracą zawodową i zyskać wsparcie finansowe. Ponadto praca będzie widniała na stronie internetowej przeznaczonej dla pracodawców poszukujących młodej kadry z akademickim wykształceniem.

II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż filozofia: (1) Wybór kursów z różnych obszarów filozofii: w puli kursów fakultatywnych należy obowiązkowo zaliczyć co najmniej 6 pkt ECTS za kursy należące do dziedziny historii filozofii i co najmniej po 3 pkt ECTS za kursy należące do dziedzin logiki, etyki, estetyki i filozofii politycznej (społecznej). (2) Współpraca z tutorem: absolwenci innych kierunków niż filozofia współpracują ze swoimi tutorami i promotorem pracy magisterskiej także przy zdobywaniu efektów kształcenia studiów filozoficznych I stopnia, które są przydatne do osiągnięcia dobrych wyników na studiach II stopnia. Celem jest dostosowanie wyboru kursów z jednej strony do zainteresowań każdego studenta, a z drugiej - do jego realnych możliwości, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania kursów oferowanych w Instytucie Filozofii.

III. Szkolenie BHK (obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli odpowiedniego szkolenia na UJ i dla wszystkich z przedawnionymi).

IV. Seminarium magisterskie  (w  formie  uzgodnionej  z  promotorem  pracy  magisterskiej),  kończące  się  złożeniem  pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Tutorial I
30 6 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
4 - assessment O
120 4 exam O
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O
Analiza danych empirycznych
60 5 assessment F
Antropologia filozoficzna
60 6 exam F
Argumenty bioetyki
60 6 exam F
Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia
30 3 exam F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 exam F
Czas, przestrzeń, ruch
60 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 exam F
Egzystencjalizm
60 6 exam F
Eksperymenty w filozofii
15 3 exam F
Etyka a czas
60 6 exam F
Etyka mediów
30 3 assessment F
Etyka wolnego rynku
60 6 assessment F
Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania
20 4 exam F
Filozofia dziejów
60 6 exam F
Filozofia kultury
60 6 exam F
Filozofia nauki
30 3 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia polityczna Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Filozofia polskiego romantyzmu
30 3 exam F
Filozofia religii romantyzmu polskiego
30 3 exam F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 exam F
Filozofia rosyjska – między polityką a religią
30 3 exam F
Filozofia sieci
30 6 assessment F
Filozoficzne koncepcje języka
60 6 exam F
Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 assessment F
Główne narracje, teorie, praktyki w filozofii kultury
60 6 exam F
Greka dla filozofów
60 6 exam F
Greka dla filozofów II
60 6 assessment F
Historia klasycznej filozofii indyjskiej
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 5 exam F
Istnienie. Perspektywy badawcze.
15 2 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 exam F
Metafizyka umysłu
60 4 exam F
Metafizyka w filozofii analitycznej
60 6 exam F
Modelowanie matematyczne
60 6 exam F
Ontologia Intencjonalności
30 3 assessment F
Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką
60 6 exam F
Poznanie matematyczne
30 3 exam F
Seminarium Futurologiczne
10 2 exam F
Seminarium - poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika
60 6 exam F
seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga
30 3 exam F
Seminarium z etyki współczesnej
60 6 exam F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 exam F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 exam F
Skuteczne myślenie
30 4 assessment F
Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 assessment F
Systematyczne wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
30 3 assessment F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Transcendentalia. Pojęcia transcendentalne w myśli scholastycznej.
30 3 assessment F
Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze rosyjskiej
60 6 exam F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Wprowadzenie do analizy EEG
30 4 assessment F
Wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Współczesna etyka filozoficzna
60 6 exam F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Heraklit i Prometeusz: rozum i etyka w tragicznej epoce Greków
60 6 assessment F
The Passage of time
30 6 assessment F
Anima quodammodo omnia. Koncepcje duszy w myśli starożytnej i średniowiecznej
30 - - F
Granice wolności
30 3 assessment F
Contextualism and minimalism about natural language
30 6 assessment F
Filozofia złożoności
30 - - F
Otwarta przyszłość: metafizyka, semantyka i pragmatyka
45 5 assessment F
Seminarium arystotelesowskie
30 3 assessment F
Etyka wojny
30 3 exam F
Ortodoksja i osobliwość. Z dziejów filozofii marksistowskiej w Polsce.
30 - assessment F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 - assessment F
Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?
30 - assessment F

I. Zasady zaliczania kursów:  (1) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl). (2) Kursy obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi niezbędnymi do osiągnięcia minimalnej sumy 60 pkt. ECTS za każdy rok studiów. (3) W trakcie studiów należy zaliczyć seminaria w wymiarze przynajmniej 18 pkt. ECTS, w tym przynajmniej 6 pkt. ECTS na I roku. (4) W ramach kursów fakultatywnych można zaliczyć kursy otwarte (opcjonalne) do 9 pkt. ECTS na I roku oraz do 12 pkt. ECTS na II roku. (5) Studentom, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, polecamy dodatkowe korzystanie z oferty studiów filozoficznych I stopnia w porozumieniu z tutorami (zob. poniżej II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż Filozofia). (6) Tutoriale: Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do wyczerpania górnego limitu trzech osób pod opieką danego tutora w danym semestrze). Deklarację wyboru tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów. Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów z prowadzącym przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt, zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.). Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody, wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w repozytorium Instytutu Filozofii. Studenci mogą zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych perspektyw pracy naukowej. (7) Seminaria i konwersatoria badawcze: są to kursy łączące dydaktykę z badaniami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Filozofii. Elastyczna formuła (10-60 godz./1-6 pkt. ECTS) pozwala na bieżącą aktualizację oferty nawiązując do projektów badawczych realizowanych w danym roku akademickim. Przed rozpoczęciem kursu oczekuje się od studentów solidnej wiedzy podstawowej i zdolności do aktywnego radzenia sobie z różnymi, także niekonwencjonalnymi paradygmatami. Celem kursów jest głębsze zaznajomienie się z wybranymi problemami i metodami naukowymi. (8) Warsztaty (przygotowanie do udziału w życiu naukowym): celem warsztatu jest praktyczne przećwiczenie różnych sytuacji, w których prezentuje się wyniki własnej pracy naukowej (referat lub komunikat konferencyjny, materiały multimedialne). (9) Kursy opcjonalne: są to wykłady, seminaria, konwersatoria i inne formy zajęć, w których wspólnie uczestniczą studenci obu stopni. Aby studenci II stopnia osiągnęli właściwe dla nich efekty kształcenia, otrzymują odrębne listy literatury (np. dodatkowe artykuły naukowe, więcej tekstów obcojęzycznych) i warunki zaliczenia (np. dodatkowe lub bardziej obszerne prace zaliczeniowe). W miarę możliwości tworzone są odrębne grupy ćwiczeniowe dla studentów II stopnia. (10) Projekty studenckie: Instytut Filozofii wspiera samodzielną aktywność naukową studentów. Studenci, którzy indywidualnie lub zespołowo realizują projekty, mogą się starać o środki finansowe. Niezależnie od tego mogą prosić pracowników posiadających co najmniej stopień doktora o opiekę naukową. Na wniosek opiekuna naukowego możliwe jest przyznanie punktów ECTS za zrealizowany projekt i jego uwzględnienie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. (11) Kursy na kierunku kognitywistyka: uczestnicy studiów II stopnia na kierunkach filozofia i kognitywistyka wybierają swobodnie z oferty kursów fakultatywnych własnego i drugiego kierunku studiów II stopnia. Oznacza to, że studenci filozofii mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla słuchaczy kognitywistyki II stopnia. Studenci filozofii nie mogą wybierać kursów obowiązkowych i fakultatywnych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki I stopnia oraz kursów obowiązkowych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki II stopnia. (12) Kursy poza Instytutem Filozofii: Rocznie do 12 pkt. ECTS, a w uzasadnionych przypadkach więcej, można zaliczyć w innych jednostkach UJ. Wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozofii (wzór wniosku znajduje się na stronie IF).  (13) Wdrożeniowe prace magisterskie: do udziału zachęcamy studentów, którzy planują pisanie pracy magisterskiej. Prowadzony przy Wydziale Filozoficznym UJ program Wdrożeniowe prace magisterskie służy budowaniu pomostów między uczelnią a pracodawcami. Dzięki temu praca magisterska może łączyć się bezpośrednio z pracą zawodową i zyskać wsparcie finansowe. Ponadto praca będzie widniała na stronie internetowej przeznaczonej dla pracodawców poszukujących młodej kadry z akademickim wykształceniem.

II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż filozofia: (1) Wybór kursów z różnych obszarów filozofii: w puli kursów fakultatywnych należy obowiązkowo zaliczyć co najmniej 6 pkt ECTS za kursy należące do dziedziny historii filozofii i co najmniej po 3 pkt ECTS za kursy należące do dziedzin logiki, etyki, estetyki i filozofii politycznej (społecznej). (2) Współpraca z tutorem: absolwenci innych kierunków niż filozofia współpracują ze swoimi tutorami i promotorem pracy magisterskiej także przy zdobywaniu efektów kształcenia studiów filozoficznych I stopnia, które są przydatne do osiągnięcia dobrych wyników na studiach II stopnia. Celem jest dostosowanie wyboru kursów z jednej strony do zainteresowań każdego studenta, a z drugiej - do jego realnych możliwości, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania kursów oferowanych w Instytucie Filozofii.

III. Szkolenie BHK (obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli odpowiedniego szkolenia na UJ i dla wszystkich z przedawnionymi).

IV. Seminarium magisterskie  (w  formie  uzgodnionej  z  promotorem  pracy  magisterskiej),  kończące  się  złożeniem  pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Tutoriall II
30 6 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
120 4 exam O
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O
Ontologia II
30 6 exam O
Epistemologia II
60 6 exam O
Analiza danych empirycznych
60 5 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 exam F
Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia
30 3 exam F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 exam F
Czas, przestrzeń, ruch
60 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 exam F
Greka dla filozofów
60 6 exam F
Czasowe asymetrie
30 1 exam F
Egzystencjalizm
60 6 exam F
Eksperymenty w filozofii
15 3 exam F
Etyka a czas
60 6 exam F
Etyka mediów
30 3 assessment F
Etyka wolnego rynku
60 6 assessment F
Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania
20 4 exam F
Filozofia dziejów
60 6 exam F
Filozofia kultury
60 6 exam F
Filozofia nauki
30 3 assessment F
Filozofia polityczna Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Filozofia polskiego romantyzmu
30 3 exam F
Filozofia religii romantyzmu polskiego
30 3 exam F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 exam F
Filozofia rosyjska – między polityką a religią
30 3 exam F
Filozofia sieci
30 6 assessment F
Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 assessment F
Filozoficzne koncepcje języka
60 6 exam F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Główne narracje, teorie, praktyki w filozofii kultury
60 6 exam F
Greka dla filozofów II
60 6 assessment F
Historia klasycznej filozofii indyjskiej
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 5 exam F
Istnienie. Perspektywy badawcze.
15 2 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 exam F
Metafizyka umysłu
60 4 exam F
Metafizyka w filozofii analitycznej
60 6 exam F
Modelowanie matematyczne
60 6 exam F
Od narodzin sztuki do śmierci sztuki
30 3 assessment F
Ontologia Intencjonalności
30 3 assessment F
Ontologia relacji
60 6 exam F
Philosophy of Music
60 12 exam F
Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką
60 6 exam F
Poznanie matematyczne
30 3 exam F
Seminarium - poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika
60 6 exam F
Seminarium Futurologiczne
10 2 exam F
seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga
30 3 exam F
Seminarium z etyki współczesnej
60 6 exam F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 exam F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 exam F
Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 assessment F
Systematyczne wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Transcendentalia. Pojęcia transcendentalne w myśli scholastycznej.
30 3 assessment F
Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze rosyjskiej
60 6 exam F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Wprowadzenie do analizy EEG
30 4 assessment F
Wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Współczesna etyka filozoficzna
60 6 exam F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Pojęcie racjonalności we współczesnej epistemologii
30 5 assessment F
Granice wolności
30 3 assessment F
Filozofia złożoności
30 6 assessment F
Metaetyka
60 6 exam F
Ortodoksja i osobliwość. Z dziejów filozofii marksistowskiej w Polsce.
30 6 assessment F
Anima quodammodo omnia. Koncepcje duszy w myśli starożytnej i średniowiecznej
30 6 exam F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 6 exam F
Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?
30 6 assessment F
Ontologia własności
60 6 exam F
Ontologia rzeczy
60 6 exam F

I. Zasady zaliczania kursów:  (1) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl). (2) Kursy obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi niezbędnymi do osiągnięcia minimalnej sumy 60 pkt. ECTS za każdy rok studiów. (3) W trakcie studiów należy zaliczyć seminaria w wymiarze przynajmniej 18 pkt. ECTS, w tym przynajmniej 6 pkt. ECTS na I roku. (4) W ramach kursów fakultatywnych można zaliczyć kursy otwarte (opcjonalne) do 9 pkt. ECTS na I roku oraz do 12 pkt. ECTS na II roku. (5) Studentom, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, polecamy dodatkowe korzystanie z oferty studiów filozoficznych I stopnia w porozumieniu z tutorami (zob. poniżej II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż Filozofia). (6) Tutoriale: Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do wyczerpania górnego limitu trzech osób pod opieką danego tutora w danym semestrze). Deklarację wyboru tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów. Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów z prowadzącym przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt, zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.). Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody, wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w repozytorium Instytutu Filozofii. Studenci mogą zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych perspektyw pracy naukowej. (7) Seminaria i konwersatoria badawcze: są to kursy łączące dydaktykę z badaniami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Filozofii. Elastyczna formuła (10-60 godz./1-6 pkt. ECTS) pozwala na bieżącą aktualizację oferty nawiązując do projektów badawczych realizowanych w danym roku akademickim. Przed rozpoczęciem kursu oczekuje się od studentów solidnej wiedzy podstawowej i zdolności do aktywnego radzenia sobie z różnymi, także niekonwencjonalnymi paradygmatami. Celem kursów jest głębsze zaznajomienie się z wybranymi problemami i metodami naukowymi. (8) Warsztaty (przygotowanie do udziału w życiu naukowym): celem warsztatu jest praktyczne przećwiczenie różnych sytuacji, w których prezentuje się wyniki własnej pracy naukowej (referat lub komunikat konferencyjny, materiały multimedialne). (9) Kursy opcjonalne: są to wykłady, seminaria, konwersatoria i inne formy zajęć, w których wspólnie uczestniczą studenci obu stopni. Aby studenci II stopnia osiągnęli właściwe dla nich efekty kształcenia, otrzymują odrębne listy literatury (np. dodatkowe artykuły naukowe, więcej tekstów obcojęzycznych) i warunki zaliczenia (np. dodatkowe lub bardziej obszerne prace zaliczeniowe). W miarę możliwości tworzone są odrębne grupy ćwiczeniowe dla studentów II stopnia. (10) Projekty studenckie: Instytut Filozofii wspiera samodzielną aktywność naukową studentów. Studenci, którzy indywidualnie lub zespołowo realizują projekty, mogą się starać o środki finansowe. Niezależnie od tego mogą prosić pracowników posiadających co najmniej stopień doktora o opiekę naukową. Na wniosek opiekuna naukowego możliwe jest przyznanie punktów ECTS za zrealizowany projekt i jego uwzględnienie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. (11) Kursy na kierunku kognitywistyka: uczestnicy studiów II stopnia na kierunkach filozofia i kognitywistyka wybierają swobodnie z oferty kursów fakultatywnych własnego i drugiego kierunku studiów II stopnia. Oznacza to, że studenci filozofii mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla słuchaczy kognitywistyki II stopnia. Studenci filozofii nie mogą wybierać kursów obowiązkowych i fakultatywnych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki I stopnia oraz kursów obowiązkowych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki II stopnia. (12) Kursy poza Instytutem Filozofii: Rocznie do 12 pkt. ECTS, a w uzasadnionych przypadkach więcej, można zaliczyć w innych jednostkach UJ. Wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozofii (wzór wniosku znajduje się na stronie IF).  (13) Wdrożeniowe prace magisterskie: do udziału zachęcamy studentów, którzy planują pisanie pracy magisterskiej. Prowadzony przy Wydziale Filozoficznym UJ program Wdrożeniowe prace magisterskie służy budowaniu pomostów między uczelnią a pracodawcami. Dzięki temu praca magisterska może łączyć się bezpośrednio z pracą zawodową i zyskać wsparcie finansowe. Ponadto praca będzie widniała na stronie internetowej przeznaczonej dla pracodawców poszukujących młodej kadry z akademickim wykształceniem.

II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż filozofia: (1) Wybór kursów z różnych obszarów filozofii: w puli kursów fakultatywnych należy obowiązkowo zaliczyć co najmniej 6 pkt ECTS za kursy należące do dziedziny historii filozofii i co najmniej po 3 pkt ECTS za kursy należące do dziedzin logiki, etyki, estetyki i filozofii politycznej (społecznej). (2) Współpraca z tutorem: absolwenci innych kierunków niż filozofia współpracują ze swoimi tutorami i promotorem pracy magisterskiej także przy zdobywaniu efektów kształcenia studiów filozoficznych I stopnia, które są przydatne do osiągnięcia dobrych wyników na studiach II stopnia. Celem jest dostosowanie wyboru kursów z jednej strony do zainteresowań każdego studenta, a z drugiej - do jego realnych możliwości, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania kursów oferowanych w Instytucie Filozofii.

III. Szkolenie BHK (obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli odpowiedniego szkolenia na UJ i dla wszystkich z przedawnionymi).

IV. Seminarium magisterskie  (w  formie  uzgodnionej  z  promotorem  pracy  magisterskiej),  kończące  się  złożeniem  pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 - - O
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O
Analiza danych empirycznych
60 5 assessment F
Antropologia filozoficzna
60 6 exam F
Argumenty bioetyki
60 6 exam F
Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia
30 3 exam F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 exam F
Czas, przestrzeń, ruch
60 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 exam F
Egzystencjalizm
60 6 exam F
Eksperymenty w filozofii
15 3 exam F
Etyka a czas
60 6 exam F
Etyka mediów
30 3 assessment F
Etyka wolnego rynku
60 6 assessment F
Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania
20 4 exam F
Filozofia dziejów
60 6 exam F
Filozofia kultury
60 6 exam F
Filozofia nauki
30 3 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia polityczna Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Filozofia polskiego romantyzmu
30 3 exam F
Filozofia religii romantyzmu polskiego
30 3 exam F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 exam F
Filozofia rosyjska – między polityką a religią
30 3 exam F
Filozofia sieci
30 6 assessment F
Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 assessment F
Filozoficzne koncepcje języka
60 6 exam F
Główne narracje, teorie, praktyki w filozofii kultury
60 6 exam F
Greka dla filozofów
60 6 exam F
Greka dla filozofów II
60 6 assessment F
Historia klasycznej filozofii indyjskiej
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 5 exam F
Istnienie. Perspektywy badawcze.
15 2 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 exam F
Metafizyka umysłu
60 4 exam F
Metafizyka w filozofii analitycznej
60 6 exam F
Modelowanie matematyczne
60 6 exam F
Ontologia Intencjonalności
30 3 assessment F
Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką
60 6 exam F
Possible histories
45 6 assessment F
Poznanie matematyczne
30 3 exam F
Seminarium Futurologiczne
10 2 exam F
Seminarium - poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika
60 6 exam F
seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga
30 3 exam F
Seminarium z etyki współczesnej
60 6 exam F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 exam F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 exam F
Skuteczne myślenie
30 4 assessment F
Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 assessment F
Systematyczne wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
30 3 assessment F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Transcendentalia. Pojęcia transcendentalne w myśli scholastycznej.
30 3 assessment F
Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze rosyjskiej
60 6 exam F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Wprowadzenie do analizy EEG
30 4 assessment F
Wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Współczesna etyka filozoficzna
60 6 exam F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Heraklit i Prometeusz: rozum i etyka w tragicznej epoce Greków
60 6 assessment F
The Passage of time
30 6 assessment F
Granice wolności
30 3 assessment F
Contextualism and minimalism about natural language
30 6 assessment F
Filozofia złożoności
30 - - F
Otwarta przyszłość: metafizyka, semantyka i pragmatyka
45 5 assessment F
Seminarium arystotelesowskie
30 3 assessment F
Etyka wojny
30 3 exam F
Ortodoksja i osobliwość. Z dziejów filozofii marksistowskiej w Polsce.
30 - assessment F
Anima quodammodo omnia. Koncepcje duszy w myśli starożytnej i średniowiecznej
30 - - F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 - assessment F
Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?
30 - assessment F

I. Zasady zaliczania kursów:  (1) Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl). (2) Kursy obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi niezbędnymi do osiągnięcia minimalnej sumy 60 pkt. ECTS za każdy rok studiów. (3) W trakcie studiów należy zaliczyć seminaria w wymiarze przynajmniej 18 pkt. ECTS, w tym przynajmniej 6 pkt. ECTS na I roku. (4) W ramach kursów fakultatywnych można zaliczyć kursy otwarte (opcjonalne) do 9 pkt. ECTS na I roku oraz do 12 pkt. ECTS na II roku. (5) Studentom, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, polecamy dodatkowe korzystanie z oferty studiów filozoficznych I stopnia w porozumieniu z tutorami (zob. poniżej II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż Filozofia). (6) Tutoriale: Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do wyczerpania górnego limitu trzech osób pod opieką danego tutora w danym semestrze). Deklarację wyboru tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów. Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów z prowadzącym przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt, zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.). Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody, wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w repozytorium Instytutu Filozofii. Studenci mogą zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych perspektyw pracy naukowej. (7) Seminaria i konwersatoria badawcze: są to kursy łączące dydaktykę z badaniami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Filozofii. Elastyczna formuła (10-60 godz./1-6 pkt. ECTS) pozwala na bieżącą aktualizację oferty nawiązując do projektów badawczych realizowanych w danym roku akademickim. Przed rozpoczęciem kursu oczekuje się od studentów solidnej wiedzy podstawowej i zdolności do aktywnego radzenia sobie z różnymi, także niekonwencjonalnymi paradygmatami. Celem kursów jest głębsze zaznajomienie się z wybranymi problemami i metodami naukowymi. (8) Warsztaty (przygotowanie do udziału w życiu naukowym): celem warsztatu jest praktyczne przećwiczenie różnych sytuacji, w których prezentuje się wyniki własnej pracy naukowej (referat lub komunikat konferencyjny, materiały multimedialne). (9) Kursy opcjonalne: są to wykłady, seminaria, konwersatoria i inne formy zajęć, w których wspólnie uczestniczą studenci obu stopni. Aby studenci II stopnia osiągnęli właściwe dla nich efekty kształcenia, otrzymują odrębne listy literatury (np. dodatkowe artykuły naukowe, więcej tekstów obcojęzycznych) i warunki zaliczenia (np. dodatkowe lub bardziej obszerne prace zaliczeniowe). W miarę możliwości tworzone są odrębne grupy ćwiczeniowe dla studentów II stopnia. (10) Projekty studenckie: Instytut Filozofii wspiera samodzielną aktywność naukową studentów. Studenci, którzy indywidualnie lub zespołowo realizują projekty, mogą się starać o środki finansowe. Niezależnie od tego mogą prosić pracowników posiadających co najmniej stopień doktora o opiekę naukową. Na wniosek opiekuna naukowego możliwe jest przyznanie punktów ECTS za zrealizowany projekt i jego uwzględnienie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. (11) Kursy na kierunku kognitywistyka: uczestnicy studiów II stopnia na kierunkach filozofia i kognitywistyka wybierają swobodnie z oferty kursów fakultatywnych własnego i drugiego kierunku studiów II stopnia. Oznacza to, że studenci filozofii mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla słuchaczy kognitywistyki II stopnia. Studenci filozofii nie mogą wybierać kursów obowiązkowych i fakultatywnych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki I stopnia oraz kursów obowiązkowych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki II stopnia. (12) Kursy poza Instytutem Filozofii: Rocznie do 12 pkt. ECTS, a w uzasadnionych przypadkach więcej, można zaliczyć w innych jednostkach UJ. Wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozofii (wzór wniosku znajduje się na stronie IF).  (13) Wdrożeniowe prace magisterskie: do udziału zachęcamy studentów, którzy planują pisanie pracy magisterskiej. Prowadzony przy Wydziale Filozoficznym UJ program Wdrożeniowe prace magisterskie służy budowaniu pomostów między uczelnią a pracodawcami. Dzięki temu praca magisterska może łączyć się bezpośrednio z pracą zawodową i zyskać wsparcie finansowe. Ponadto praca będzie widniała na stronie internetowej przeznaczonej dla pracodawców poszukujących młodej kadry z akademickim wykształceniem.

II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż filozofia: (1) Wybór kursów z różnych obszarów filozofii: w puli kursów fakultatywnych należy obowiązkowo zaliczyć co najmniej 6 pkt ECTS za kursy należące do dziedziny historii filozofii i co najmniej po 3 pkt ECTS za kursy należące do dziedzin logiki, etyki, estetyki i filozofii politycznej (społecznej). (2) Współpraca z tutorem: absolwenci innych kierunków niż filozofia współpracują ze swoimi tutorami i promotorem pracy magisterskiej także przy zdobywaniu efektów kształcenia studiów filozoficznych I stopnia, które są przydatne do osiągnięcia dobrych wyników na studiach II stopnia. Celem jest dostosowanie wyboru kursów z jednej strony do zainteresowań każdego studenta, a z drugiej - do jego realnych możliwości, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania kursów oferowanych w Instytucie Filozofii.

III. Szkolenie BHK (obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli odpowiedniego szkolenia na UJ i dla wszystkich z przedawnionymi).

IV. Seminarium magisterskie  (w  formie  uzgodnionej  z  promotorem  pracy  magisterskiej),  kończące  się  złożeniem  pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 6 assessment O
Translatorium lub przedmiot w języku obcym
O
Analiza danych empirycznych
60 5 assessment F
Argumenty bioetyki
60 6 exam F
Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia
30 3 exam F
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
30 6 exam F
Czas, przestrzeń, ruch
60 6 assessment F
Dydaktyka filozofii
90 6 exam F
Egzystencjalizm
60 6 exam F
Eksperymenty w filozofii
15 3 exam F
Etyka a czas
60 6 exam F
Etyka mediów
30 3 assessment F
Etyka wolnego rynku
60 6 assessment F
Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania
20 4 exam F
Filozofia dziejów
60 6 exam F
Filozofia kultury
60 6 exam F
Filozofia nauki
30 3 assessment F
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 assessment F
Filozofia polityczna Immanuela Kanta
30 3 assessment F
Filozofia polskiego romantyzmu
30 3 exam F
Filozofia religii romantyzmu polskiego
30 3 exam F
Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 exam F
Filozofia rosyjska – między polityką a religią
30 3 exam F
Filozofia sieci
30 6 assessment F
Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 assessment F
Filozoficzne koncepcje języka
60 6 exam F
Główne narracje, teorie, praktyki w filozofii kultury
60 6 exam F
Greka dla filozofów
60 6 exam F
Greka dla filozofów II
60 6 assessment F
Historia klasycznej filozofii indyjskiej
60 6 assessment F
Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 5 exam F
Istnienie. Perspektywy badawcze.
15 2 assessment F
Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
30 3 exam F
Metafizyka umysłu
60 4 exam F
Metafizyka w filozofii analitycznej
60 6 exam F
Modelowanie matematyczne
60 6 exam F
Ontologia Intencjonalności
30 3 assessment F
Ontologia relacji
60 6 exam F
Od narodzin sztuki do śmierci sztuki
30 3 assessment F
Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką
60 6 exam F
Possible histories
45 6 assessment F
Poznanie matematyczne
30 3 exam F
Rosyjsko-polskie translatorium filozoficzne
30 6 exam F
Seminarium - poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika
60 6 exam F
Seminarium Futurologiczne
10 2 exam F
seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga
30 3 exam F
Seminarium z etyki współczesnej
60 6 exam F
Seminarium z filozofii człowieka
60 6 exam F
Seminarium z warsztatu historyka filozofii
60 6 exam F
Skuteczne myślenie
30 4 assessment F
Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 assessment F
Systematyczne wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Sztuka elektroniczna
30 3 exam F
Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
30 3 exam F
Transcendentalia. Pojęcia transcendentalne w myśli scholastycznej.
30 3 assessment F
Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
60 6 assessment F
Wątki filozoficzne w literaturze rosyjskiej
60 6 exam F
Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 assessment F
Wprowadzenie do analizy EEG
30 4 assessment F
Wprowadzenie do etyki
60 6 assessment F
Współczesna etyka filozoficzna
60 6 exam F
Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
60 6 assessment F
Pojęcie racjonalności we współczesnej epistemologii
30 5 assessment F
Granice wolności
30 3 assessment F
Filozofia złożoności
30 6 assessment F
Metaetyka
60 6 exam F
Ortodoksja i osobliwość. Z dziejów filozofii marksistowskiej w Polsce.
30 6 assessment F
Anima quodammodo omnia. Koncepcje duszy w myśli starożytnej i średniowiecznej
30 6 exam F
Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej antropologii
30 6 exam F
Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?
30 6 assessment F
Ontologia własności
60 6 exam F