A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philosophy

Sociology

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Sociology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studenci i studentki stacjonarnych studiów drugiego stopnia określają i realizują własny profil zaawansowanego kształcenia socjologicznego. Kursy kanoniczne wspólne dla wszystkich studentów obejmują zaawansowany kurs teoretyczny, kursy metodologiczne (dane jakościowe i ilościowe) oraz kurs, którego tematyka dotyczy dostępu do informacji oraz ochrony w badaniach społecznych.


Dalsze kształcenie ogólnosocjologiczne ma charakter wyspecjalizowany i zindywidualizowany. Składa się na nie realizacja programu wybranej specjalizacji oraz kursy do wyboru zgodne z zainteresowaniami studenta/tki. Równowaga tych wyborów zapewniona jest przez wymóg wypełnienia minimów ECTS dla kursów z zakresu kompetencji badawczych (min. 20 ECTS) oraz wiedzy socjologicznej i podejścia „problemowego” (kursy teoretyczne i monograficzne, min. 30 ECTS).
W ofercie IS znajdują się trzy specjalizacje: Analiza danych i badania społeczne, Komunikowanie społeczne oraz Społeczeństwo miejskie.
Seminaria tematyczne: Poprzez udział w autorskich seminariach tematycznych (co najmniej dwa w trakcie studiów) studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności socjologicznych w węższych dziedzinach, pracy w małych zespołach, wykształcenia relacji mistrz-uczeń oraz włączenia się w działalność naukową IS. Seminarium magisterskie rozpoczyna się od II semestru studiów i kończy złożeniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.
Częścią programu studiów II stopnia jest również lektorat języka obcego na poziomie B2+ (I rok studiów) oraz wybrany kurs prowadzony w języku obcym (IS oferuje szeroki wachlarz kursów w j. angielskim).

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry) i 2 seminariów tematycznych. W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania 1 kursu anglojęzycznego. Wszystkie kursy oferowane dla kierunku socjologia II stopnia oznaczone są jako metodologiczne lub monograficzne. W trakcie studiów magisterskich student/ka realizuje kursy metodologiczne warte łącznie minimum 20 punktów ECTS, oraz monograficzne łącznie za minimum 30 punktów ECTS. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacji. Aktualna lista jest ogłaszana przez Kierownika studiów na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
 

Studia socjologiczne II stopnia opierają się na sprofilowanych specjalizacjach: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo miejskie. Każda ze specjalizacji ma swój program. Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
60 6 exam O
Statystyczna analiza danych
30 4 exam O
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do filozofii
30 3 exam F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F
Seminarium tematyczne
O
Kursy w j. angielskim
O
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo miejskie
W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry) i 2 seminariów tematycznych. W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania 1 kursu anglojęzycznego. Wszystkie kursy oferowane dla kierunku socjologia II stopnia oznaczone są jako metodologiczne lub monograficzne. W trakcie studiów magisterskich student/ka realizuje kursy metodologiczne warte łącznie minimum 20 punktów ECTS, oraz monograficzne łącznie za minimum 30 punktów ECTS. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacji. Aktualna lista jest ogłaszana przez Kierownika studiów na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
 

Studia socjologiczne II stopnia opierają się na sprofilowanych specjalizacjach: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo miejskie. Każda ze specjalizacji ma swój program. Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza danych jakościowych
30 4 exam O
Teorie praktyk społecznych - zastosowania
15 3 assessment F
Teorie post-humanistyczne w badaniach nad zrównoważonym rozwojem
15 3 assessment F
Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji
20 2 exam F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F
Magister Seminar
O
Seminarium tematyczne
O
Kursy w j. angielskim
O
Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych
10 1 assessment O
30 5 exam O
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo miejskie
W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry) i 2 seminariów tematycznych. W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania 1 kursu anglojęzycznego. Wszystkie kursy oferowane dla kierunku socjologia II stopnia oznaczone są jako metodologiczne lub monograficzne. W trakcie studiów magisterskich student/ka realizuje kursy metodologiczne warte łącznie minimum 20 punktów ECTS, oraz monograficzne łącznie za minimum 30 punktów ECTS. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacji. Aktualna lista jest ogłaszana przez Kierownika studiów na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
 

Studia socjologiczne II stopnia opierają się na sprofilowanych specjalizacjach: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo miejskie. Każda ze specjalizacji ma swój program. Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 assessment F
Magister Seminar
O
Seminarium tematyczne
O
Kursy w j. angielskim
O
Wstęp do filozofii
30 3 exam F
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo miejskie
W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry) i 2 seminariów tematycznych. W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania 1 kursu anglojęzycznego. Wszystkie kursy oferowane dla kierunku socjologia II stopnia oznaczone są jako metodologiczne lub monograficzne. W trakcie studiów magisterskich student/ka realizuje kursy metodologiczne warte łącznie minimum 20 punktów ECTS, oraz monograficzne łącznie za minimum 30 punktów ECTS. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacji. Aktualna lista jest ogłaszana przez Kierownika studiów na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
 

Studia socjologiczne II stopnia opierają się na sprofilowanych specjalizacjach: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo miejskie. Każda ze specjalizacji ma swój program. Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F
Teorie praktyk społecznych - zastosowania
15 3 assessment F
Teorie post-humanistyczne w badaniach nad zrównoważonym rozwojem
15 3 assessment F
Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji
20 2 exam F
Magister Seminar
O
Seminarium tematyczne
O
Kursy w j. angielskim
O
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo miejskie