A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Contemporary Culture Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Contemporary Culture Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów na kierunku „zarządzanie kulturą współczesną” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów oraz filozofii.
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o sztuce. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
- „kultura współczesna”
- „zarządzanie organizacjami kultury”.
Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.
Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 120 ECTS.
W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.
W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie kulturą współczesną” studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach ze studentami studiów pierwszego stopnia).

Graduation

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w zarządzaniu oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w kulturze. Każdorozowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz kultury.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 1 assessment O
BHK
4 - assessment O
Wykład monograficzny w j. angielskim
30 3 assessment O
Prawo autorskie w praktyce
30 4 exam O
Zarzadzanie różnorodnością w organizacji
30 5 assessment O
Prawo pracy
15 2 exam O
Prawo zamówień publicznych
15 2 exam O
Kultura współczesna
Zarządzanie organizacjami kultury
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w zarządzaniu oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w kulturze. Każdorozowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz kultury.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 2 exam O
Projektowanie badań naukowych
30 3 exam O
Specialist Seminar
30 3 assessment O
Praktyka zawodowa
90 3 assessment F
Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)
15 3 exam O
Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
30 3 assessment O
Projekty miejskie
30 3 assessment O
Źródła współczesności
30 3 assessment O
Kultura współczesna
Zarządzanie organizacjami kultury
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w zarządzaniu oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w kulturze. Każdorozowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz kultury.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonomia (konwersatorium)
15 4 exam O
Ekonomia (ćwiczenia)
30 4 assessment O
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Źródła współczesności
30 3 assessment O
Współczesne trendy w zarządzaniu
30 3 assessment F
Współczesne trendy w kulturze
30 3 assessment F
Kultura współczesna
Zarządzanie organizacjami kultury
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w zarządzaniu oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w kulturze. Każdorozowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym trendom, badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz kultury.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 10 assessment O
HR w organizacjach
30 6 assessment O
Źródła współczesności
30 4 assessment O
Współczesne trendy w zarządzaniu
30 3 assessment F
Współczesne trendy w kulturze
30 3 assessment F
Kultura współczesna