A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Advertising and Media Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Advertising and Media Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów na kierunku „zarządzanie mediami i reklamą” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów oraz filozofii
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o sztuce Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
a) „zarządzanie mediami”
b) „zarządzanie reklamą”
Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.

Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 120 ECTS.
W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.
W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach ze studentami studiów pierwszego stopnia).

Graduation

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 1 assessment O
BHK
4 - assessment O
Wykład monograficzny w j. angielskim
30 3 assessment O
Prawo autorskie w praktyce
30 4 exam O
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
30 5 assessment O
Prawo pracy
15 2 exam O
Prawo zamówień publicznych
15 2 exam O
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 2 exam O
Projektowanie badań naukowych
30 3 exam O
Specialist Seminar
30 3 assessment O
Praktyka zawodowa
90 3 assessment O
Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)
15 3 exam O
Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
30 3 assessment O
Projekty miejskie
30 3 assessment O
Źródła współczesności
30 3 assessment O
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonomia (konwersatorium)
15 4 exam O
Ekonomia (ćwiczenia)
30 4 assessment O
Specialist Seminar
30 7 assessment O
Źródła współczesności
30 4 assessment O
Współczesne trendy w zarządzaniu
30 3 assessment F
Współczesne trendy w kulturze
30 3 assessment F
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 10 assessment O
HR w organizacjach
30 5 assessment O
Źródła współczesności
30 4 assessment O
Współczesne trendy w zarządzaniu
30 3 assessment F
Współczesne trendy w kulturze
30 3 assessment F
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą