A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Human Resources Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Human Resources Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególne miejsce w tym kontekście mają obszary związane z systemami wynagrodzeń pracowników w różnego typu organizacjach, jak również monitorowanie efektów i kosztów pracy poprzez controtrolling personalny oraz wymiarowanie wskaźników związanych z kapitałem ludzkim. Istotne są również zagadnienia związane z budowaniem wizerunku pracodawcy czy zagadnienia dotyczące psychologii pracy, wypalenia zawodowego i stresem towarzyszącym realizacji zadań przez pracowników na różnego typu stanowiskach.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Kultura organizacji
20 3 exam O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
60 4 exam O
Ubezpieczenia
30 4 exam O
Metodyka badań naukowych
30 3 exam O
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4 exam O
Etyka w zarządzaniu
30 5 exam O
Zarządzanie procesami
30 4 exam O
Badania operacyjne
30 4 exam O
30 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
30 3 exam F
Zarządzanie ryzykiem
30 3 exam F
Integracja europejska
20 2 assessment F
Instytucje rynkowe
30 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza rynku
30 3 exam F
Budowanie wizerunku pracodawcy
20 2 exam F
Informatyczne systemy zarządzania
15 2 assessment F
Innowacje i polityka innowacji
30 3 exam F
Mowa ciała
20 2 assessment F
Prawo pracy
30 4 exam O
Przedsiębiorczość II
30 4 exam O
Psychologia emocji i motywacji
20 3 exam O
Psychologia w zarządzaniu
30 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Stres i wypalenie zawodowe
15 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Controlling personalny
30 4 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Kapitał ludzki
30 3 exam O
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
30 3 exam O
Systemy wynagrodzeń
30 3 exam O
Zachowania organizacyjne
30 3 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 exam F
Etykieta i autoprezentacja
15 2 assessment F
Ochrona konkurencji i konsumentów
15 2 assessment F
Komunikacja społeczna
20 2 exam F