A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Social Change Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Social Change Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w pięciu przedmiotach fakultatywnych. Studenci wybierają pięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze III realizowanych na II roku studiów II stopnia. Dwa przedmioty wybierane są spośród czterech wykładów, trzy kolejne studenci wybierają decydując się na udział w jednym z dwóch modułów: Przedsiębiorczość społeczna lub Menadżer instytucji publicznej.  Moduł - Przedsiębiorczość społeczna składa się z przedmiotów: Metody zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej, Źródła i mechanizmy finansowania w podmiotach ekonomii społecznej, Marketing społeczny. Moduł - Menadżer instytucji publicznej składa się z przedmiotów: Zarządzanie zmianą organizacyjną, Zarządzanie strategiczne i operacyjne; Źródła i mechanizmy finansowania w sektorze publicznym. Na drugim roku student przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium magisterskiego.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.

 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratorium zmiany: Diagnoza
30 4 assessment O
Wyzwania współczesnego świata i wizje przyszłości
30 5 assessment O
Historia i dynamika systemów społecznych
30 5 exam O
Polityki publiczne
60 6 exam O
Rozwój osobisty i interpersonalny
30 4 assessment O
Instrumentarium badawcze I (projekt badawczy i gromadzenie danych)
30 6 assessment O
Język angielski B2+
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratorium zmiany: Projektowanie
30 4 assessment O
Metody projektowania rozwiązań
60 6 assessment O
Mechanizmy zmiany społecznej
30 3 exam O
Etyczno-prawne uwarunkowania zmiany społecznej
45 5 exam O
Procesy grupowe
30 4 assessment O
Instrumentarium badawcze II (analiza danych i wnioskowanie)
30 6 assessment O
Język angielski B2+
30 2 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratorium zmiany: Wdrażanie
30 4 assessment O
The learning organization
30 5 assessment O
Gender studies
15 2 exam F
Public relations, prmocja, reklama w polityce społecznej
15 2 exam F
Polityka miejska
15 2 exam F
Polityka równościowa
15 2 exam F
Specialist Seminar
30 5 assessment F
moduł: Przedsiębiorczość społeczna
F
moduł: Menadżer instytucji publicznej
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Leadership and visions of the future
30 5 assessment O
Współdziałanie
30 5 assessment O
Monitoring i ewaluacja
30 5 exam O
Specialist Seminar
30 15 assessment F