A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme long cycle Faculty of Philosophy

Pre-School and Early School Pedagogy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Pre-School and Early School Pedagogy
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program kształcenia ma charakter autorski, jednak jest w pełni zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub na stanowisku nauczyciela klas 1-3 w szkole podstawowej; zwłaszcza ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. (Dz.U. z 2 sierpnia 2019, poz. 1450). W toku studiów absolwent uzyska wszystkie wymagane prawem kwalifikacje. Podstawę jego kwalifikacji zawodowych stanowi wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne związane z obszarami:
obszar 1 - ogólny, ukierunkowany na budowanie wiedzy ogólnej z zakresu filozofii, socjologii, psychologii, biologii człowieka, historii myśli pedagogicznej oraz kultury; obszar 2 - kierunkowy, specjalnościowy, skoncentrowany na budowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; obszar 3 - metodyczno-praktyczny, ukierunkowany na budowanie kompetencji metodycznych oraz refleksyjną analizę praktyki; obszar 3 - osobowościowy, ukierunkowany na budowanie kompetencji społecznych oraz obszar 4 - związany z tutoringiem rowojowym oraz personalizacją kształcenia, ukierunkowany na budowanie przez studentów indywidualnego portfolio rozwoju kompetencji osobowych i profesjonalnych. W każdym obszarze kształcenia student ma obowiązek realziować zajęcia przewidziane planem studiów a także ma możliwość wyboru zajęć z puli zajęć do wyboru, które w programie studiów stanowią nie mniej niż 30% punktów ECTS z ogólnej liczby punktów, potrzebnych do ukńczenia studiów. Moduł związany z tutoringiem rozowjowym ma charakter wybitnie indywidualny, ukierunkowany na rózwój zainteresowań studenta związanych z potrzebami przyszłego zawodu.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszytskich przedmiotów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego, sprawdzającego zakładane efekty uczenia się.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Podstawy pedagogiki
30 4 exam O
Psychologia ogólna
60 5 exam O
Biomedyczne podstawy rozwoju
60 4 exam O
Socjologia
30 - assessment O
Trening interpersonalny
30 1 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 - assessment F
Emisja głosu i kultura języka
30 - assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk:

W 2 semestrze, na 1 roku studiów, program przewiduje praktykę pedagogiczną (ogólnopedagogiczną - hospitacyjną) w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na hospitacje i 5 godzin – na superwizję.

Dodatkowa informacja na temat wykładów monograficznych:

Na każdym roku studiów (od 1 do 5), w semestrze letnim, student wybiera 1 wykład monograficzny spośród przynajmniej 2 wykładów monograficznych oferowanych w każdym roku akademickim przez Instytut Pedagogiki UJ lub znajdujących się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (o ile te ostatnie spełniać będą wymagania, o których jest mowa dalej). Treści wykładów monograficznych na każdym roku studiów zostały w planie studiów ramowo określone poprzez przypisanie im szczegółowych efektów kształcenia, jakie powinny zostać osiągnięte zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2 sierpnia 2019, poz. 1450). W związku z tym, wykłady monograficzne na każdym roku studiów przyporządkowane zostały do określonej w w/w standardzie grupy zajęć realizujących określone efekty. I tak, na pierwszym roku student będzie miał do wyboru wykłady monograficzne, zakładające efekty uczenia się z grupy B10; na drugim roku student będzie miał do wyboru wykłady monograficzne, zakładające efekty uczenia się z grupy B1; na trzecim roku student będzie miał do wyboru wykłady monograficzne, zakładające efekty uczenia się z grupy B4; na czwartym roku student będzie miał do wyboru wykłady monograficzne, zakładające efekty uczenia się z grupy C; na piątym roku student będzie miał do wyboru wykłady monograficzne, zakładające efekty uczenia się z grupy A1.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia
60 6 exam O
Filozofia
60 6 exam O
Historia wychowania
45 4 exam O
Teoria wychowania
60 5 exam O
Dydaktyka ogólna
60 5 exam O
Emisja głosu i kultura języka
30 3 assessment O
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
60 4 exam O
Praktyka pedagogiczna (ogólno pedagogiczna - hospitacyjna) + superwizja 5 godzin
50 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Wykład monograficzny
30 4 exam F
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 5 assessment F

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk:

Na 2 roku studiów przewidziana jest praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w wymiarze 60 godzin, po 30 godzin w 3 i 4 semestrze.

W 3 semestrze przypada 30 godzin praktyki w przedszkolu, z czego 25 godzin przeznaczono na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Dodatkowa informacja na temat przedmiotów fakultatywnych:

W każdym semestrze na 2,3,4 i 5 roku studiów student wybiera 1 spośród przynajmniej 2 przedmiotów fakultatywnych oferowanych w każdym semestrze przez Instytut Pedagogiki UJ. Treści przedmiotów fakultatywnych zostały w planie studiów ramowo określone poprzez przypisanie im szczegółowych efektów kształcenia, jakie powinny zostać osiągnięte zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2 sierpnia 2019, poz. 1450). W związku z tym, każdy przedmiot fakultatywny przyporządkowany został do określonej w w/w standardzie grupy zajęć realizujących określone efekty. I tak, w 3 semestrze (2 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy C; w 4 semestrze  (2 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy C; w 5 semestrze  (3 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy C; w 6 semestrze  (3 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy C; w 7 semestrze  (4 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy C; w 8 semestrze  (4 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy B2;  w 9 semestrze  (5 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy C;  w 10 semestrze  (5 rok) student będzie miał do wyboru przedmioty fakultatywne, zakładające efekty uczenia się z grupy H.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja interpersonalna
30 2 assessment O
Podstawy pedagogiki przedszkolnej
45 4 exam O
Integracja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
30 2 exam O
Podstawy edukacji polonistycznej
30 - assessment O
Podstawy edukacji matematycznej
30 - assessment O
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
45 3 assessment O
Metodyka edukacji polonistycznej
30 - assessment O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna - nieciągła) + superwizja 5 godzin
60 3 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 - assessment F
60 - assessment O
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F
Metodyka wychowania fizycznego
30 - assessment O
Podstawy wychowania fizycznego
30 - assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk:

Na 2 roku studiów przewidziana jest praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w wymiarze 60 godzin, po 30 godzin w 3 i 4 semestrze.

W 4 semestrze przypada 30 godzin praktyki w szkole podstawowej, w klasach I-III, z czego 25 godzin przeznaczono na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
45 4 exam O
Elementy logopedii z reedukacją
30 3 exam O
Podstawy edukacji polonistycznej
30 4 assessment O
Podstawy edukacji matematycznej
30 4 assessment O
Podstawy wychowania fizycznego
30 3 assessment O
Podstawy edukacji informatycznej
30 2 assessment O
Metodyka edukacji polonistycznej
30 6 assessment O
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
45 6 assessment O
Metodyka wychowania fizycznego
30 6 assessment O
Wykład monografiiczny
30 4 exam F
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 5 assessment F
60 4 exam
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk:

Na 3 roku studiów, w semestrze zimowym (5 semestr) zaplanowano praktykę - Projekt edukacyjny w przedszkolu - w wymiarze 30 godzin, z czego 25 godzin przeznaczono na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoretyczne podstawy kształtowania stos. interperson.
30 2 exam O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 assessment O
Podstawy edukacji plastycznej
30 2 assessment O
Podstawy edukacji muzycznej
30 2 assessment O
Podstawy edukacji zdrowotnej
30 3 assessment O
Praktyka pedagogiczna (Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w kl. 1-3) + superwizja 5 g.
30 2 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 - assessment F
60 - exam O
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F
Metodyka edukacji matematycznej
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodyka edukacji matematycznej
30 6 assessment O
Metodologia badań pedagogicznych
45 3 exam O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 2 exam O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 exam O
Podstawy pedagogki specjalnej
30 3 exam O
Metodyka edukacji plastycznej
45 5 assessment O
Metodyka edukacji muzycznej
45 5 assessment O
Metodyka edukacji zdrowotnej
30 4 assessment O
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technol. IK
45 6 assessment O
Wykład monograficzny
30 4 exam F
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 5 assessment F
30 6 exam O
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk:

Na 4 roku, w pierwszych dwóch tygodniach października program przewiduje praktykę zawodową ciągłą w przedszkolu, w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczono na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Dodatkowa informacja na temat realizacji seminarium magisterskiego:

Seminaria magisterskie, mimo że zostały oznaczone jako obligatoryjne ("O"), są traktowane jako przedmioty fakultatywne, gdyż student ma prawo wybrać spośród kilku proponowanych grup prowadzonych przez różnych promotorów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat badawczy pedagoga 1
30 2 assessment O
Praca z dzieckiem ze SPE w przedszkolu i w szkole
30 2 assessment O
Pedagogika zabawy
30 2 assessment O
Profilaktyka zaburzeń w zachowaniu
35 2 exam O
Podstawy edukacji technicznej
30 2 assessment O
Psychologiczne podstawy nauczania języka obcego
60 3 assessment O
Metodyka nauczania dzieci języka obcego
30 - assessment O
Seminarium magisterskie 1
30 - assessment O
Praktyka pedagogiczna [ciągła w przedszkolu (2 tyg. X)] + superwizja 5 godzin
50 2 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 - assessment F
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F
Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole
30 2 assessment O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i w klasach 1-3
30 - assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym:

Przedmiot w języku obcym, mimo że został oznaczony jako obligatoryjny ("O"), jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych: niemiecki lub angielski.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat badawczy pedagoga 2
30 2 assessment O
Projektowanie dydaktyczne zajęć zintegrowanych
30 2 assessment O
Metodyka edukacji technicznej
30 5 assessment O
Metodyka nauczania dzieci języka obcego
30 6 assessment O
Program i podręcznik w eduakcji wczesnoszkolnej
30 2 assessment O
Seminarium magisterskie 1
30 10 assessment O
Wykład monograficzny
30 4 exam F
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 5 assessment F
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F
Przedmiot w języku obcym
30 3 assessment O
Wspieranie rozwoju dziecka
30 2 assessment O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i w klasach 1-3
30 3 assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk:

Na 5 roku, w pierwszych dwóch tygodniach października, program przewiduje praktykę zawodową ciągłą w klasach I-III szkoły podstawowej, w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczono na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pedagogika ogólna
45 3 exam O
Koncepcje dziecka i dzieciństwa
30 2 exam O
Warsztat umiejętności wychowawczych
30 2 assessment O
Interwencja kryzysowa
30 2 exam O
Pedeutologia
30 2 exam O
Edukacja międzykulturowa
30 2 assessment O
Elementy prawa w przedszkolu i w szkole
45 3 assessment O
Współpraca z rodzicami i środowiskiem pozaszkolnym
30 2 assessment O
Diagnostyka pedagogiczna
60 4 assessment O
Praktyka pedagogiczna [ciągła w klasach 1-3 (2 tyg. X.)] + superwizja 5 godzin
50 3 assessment O
Seminarium magisterskie 2
30 - assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 - assessment F
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F
Teoria szkoły
30 2 exam O

I. Seminaria magisterskie, mimo że zostały oznaczone jako obligatoryjne ("O"), są traktowane jako przedmioty fakultatywne, gdyż student ma prawo wybrać spośród kilku proponowanych grup prowadzonych przez różnych promotorów. II. Dodatkowa informacja na temat realizacji lektoratu z języka obcego B2 i B2+. Lektoraty te, mimo że zostały oznaczony jako obligatoryjne ("O"), są traktowane jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać język, którego będzie się uczył: niemiecki lub angielski. III. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym. Przedmiot w języku obcym, mimo że został oznaczony jako obligatoryjny ("O"), jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych: niemiecki lub angielski. IV. Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk. Program studiów przewiduje łącznie 275 godzin praktyk podzielonych na sześć następujących jednostek: 1.Praktyka ogólnopedagogiczna hospitacyjna w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji, na I roku studiów. 2. Praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w wymiarze 85 godzin na II roku studiów (45 godzin w I semestrze - praktyka w przedszkolu, 40 godzin + 5 godzin superwizji w II semestrze - praktyka w szkole podstawowej w klasach I-III). 3. Praktyka -Projekt edukacyjny w przedszkolu - w wymiarze 30 godzin (III rok studiów, semestr zimowy). 4. Praktyka - Projekt edukacyjny w klasach I-III - w wymiarze 30 godzin + 5 godzin superwizji (III rok, semestr letni). 5. Praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji, realizowana na IV roku w pierwszych dwóch tygodniach października. 6. Praktyka zawodowa ciągła w szkole podstawowej w klasach I-III w wymiarze 45 godzin + 5 godzin superwizji, realizowana na V roku w dwóch pierwszych tygodniach października.  V. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: począwszy od roku drugiego, w każdym roku studiów student wybiera dwa przedmioty fakkultatywne (każdy w wymiarze 30 godzin i każdy minimum za 2 ECTS) przedstawionej przez Instytut Pedagogiki i inne jednostki uczelniane.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kompetencje relacyjne w pracy pedagoga
30 2 assessment O
Psychoedukacja twórczości
30 2 assessment O
Kompetencje międzykulturowe w pracy nauczyciela
30 2 assessment O
Ewaluacja i ocena w przedszkolu i w szkole
30 2 assessment O
Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
30 2 assessment O
Seminarium magisterskie 2
30 10 assessment O
Wykład monograficzny
30 4 exam F
Spersonalizowany tutoring rozwoju
10 5 assessment F
Przedmiot fakultatywny
30 3 assessment F
Prawa dziecka i prawa osób z niepełnosprawnościami
30 3 exam O