A A A pl | en
Faculty of Management and Social Communication

MANAGEMENT—PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Management—Psychology in Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianej problematyki zarządzania i jej psychologicznych aspektów. Obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne (np. koncepcje i modele), jak również praktyczne (np. narzędzia i metodyki wykorzystywane w codziennej praktyce zarządzania ludźmi). Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Studenci są też włączani w badania terenowe z wybranych modułów (np. stres i wypalenie zawodowe).

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4,0 exam O
Kultura organizacji
15 3,0 exam O
Zarządzanie strategiczne II
20 4,0 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4,0 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4,0 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
20 4,0 exam O
Psychologia społeczna
15 3,0 exam O
Psychologia emocji i motywacji
15 3,0 exam O
Metodyka badań naukowych
20 3,0 exam O
20 - assessment O
BHK
4 - assessment O
  • O - obligatory
  • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4,0 exam O
Etyka w zarządzaniu
20 5,0 exam O
Zarządzanie procesami
20 4,0 exam O
Różnice kulturowe i wielokulturowość
15 2,0 exam O
Psychologiczne koncepcje człowieka
15 3,0 exam O
Badania operacyjne
20 4,0 exam O
20 2,0 exam O
Seminarium magisterskie
30 5,0 assessment O
Zarządzanie ryzykiem
20 3,0 exam F
Integracja europejska
15 2,0 assessment F
Instytucje rynkowe
20 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedsiębiorczość II
20 4,0 exam O
Psychologia w zarządzaniu
20 4,0 exam O
Psychologia ekonomiczna
15 3,0 exam O
Perswazja i wpływ społeczny
15 3,0 exam O
Seminarium magisterskie
30 5,0 assessment O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
15 3,0 exam F
Informatyczne systemy zarządzania
10 2,0 assessment F
Mowa ciała
10 2,0 assessment F
Analiza rynku
20 3,0 exam F
Stres i wypalenie zawodowe
10 2,0 exam F
Innowacje i polityka innowacji
20 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Negocjacje
15 3,0 exam O
Prawo cywilne
20 4,0 exam O
Etykieta i autoprezentacja
10 2,0 assessment O
Seminarium magisterskie
30 10,0 assessment O
Zachowania organizacyjne
20 3,0 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
20 3,0 exam F
Ochrona konkurencji i konsumentów
10 2,0 assessment F
Komunikacja społeczna
15 2,0 exam F
Metodyka pracy szkoleniowej
10 2,0 assessment F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
10 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective