A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 part-time degree programme second cycle Faculty of Management and Social Communication

Management—Psychology in Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Management—Psychology in Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianej problematyki zarządzania i jej psychologicznych aspektów. Obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne (np. koncepcje i modele), jak również praktyczne (np. narzędzia i metodyki wykorzystywane w codziennej praktyce zarządzania ludźmi). Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Studenci są też włączani w badania terenowe z wybranych modułów (np. stres i wypalenie zawodowe).

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Kultura organizacji
15 3 exam O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
20 4 exam O
Psychologia społeczna
15 3 exam O
Psychologia emocji i motywacji
15 3 exam O
Metodyka badań naukowych
20 3 exam O
20 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4 exam O
Etyka w zarządzaniu
20 5 exam O
Zarządzanie procesami
20 4 exam O
Różnice kulturowe i wielokulturowość
15 2 exam O
Psychologiczne koncepcje człowieka
15 3 exam O
Badania operacyjne
20 4 exam O
20 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Zarządzanie ryzykiem
20 3 exam F
Integracja europejska
15 2 assessment F
Instytucje rynkowe
20 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedsiębiorczość II
20 4 exam O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 exam O
Psychologia ekonomiczna
15 3 exam O
Perswazja i wpływ społeczny
15 3 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
15 3 exam F
Informatyczne systemy zarządzania
10 2 assessment F
Mowa ciała
10 2 assessment F
Analiza rynku
20 3 exam F
Stres i wypalenie zawodowe
10 2 exam F
Innowacje i polityka innowacji
20 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Negocjacje
15 3 exam O
Prawo cywilne
20 4 exam O
Etykieta i autoprezentacja
10 2 assessment O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Zachowania organizacyjne
20 3 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
20 3 exam F
Ochrona konkurencji i konsumentów
10 2 assessment F
Komunikacja społeczna
15 2 exam F
Metodyka pracy szkoleniowej
10 2 assessment F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
10 2 assessment F