A A A pl | en
Faculty of Polish Studies

COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Comparative Heritage Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Zakres kształcenia w programie COHES obejmuje, po pierwsze, kursy podstawowe, pozwalające studiować historię i kulturę Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z przemianami języka, literatury, teatru oraz kultury materialnej. Zasadniczym przedmiotem kształcenia w ich ramach staną się zagadnienia dziedzictwa kulturowego w jego wielu wymiarach, jak również nowoczesna metodologia jego poznawania i badania. Studenci będą analizować szeroki obszar zjawisk składających się na dziedzictwo kulturowe Polski oraz – szerzej – Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto w ofercie znajdzie się szeroki wachlarz kursów do wyboru związanych z konkretnymi specjalizacjami i zorientowanych praktycznie, co pozwoli poznać, a następnie kształtować rozwój całego sektora usług związanych z dziedzictwem, komunikacją międzykulturową i transferem wartości kulturowych w przestrzeni cyfrowej, kulturze wizualnej dawnych i nowych mediów oraz sferze performatyki społecznej.
Specjalności oferowane studentom w ramach kształcenia w programie COHES obejmują następujące obszary:
• dziedzictwo cyfrowe (Digital Heritage) ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak: archiwizacja i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego; zarządzanie cyfrowymi zasobami dziedzictwa; wykorzystanie narzędzi humanistyki cyfrowej w pracy interpretacyjnej i wdrożeniowej w zakresie dziedzictwa kulturowego; wykorzystanie gier wideo i innych cyfrowych gatunków jako narzędzi interpretacji, badań oraz dydaktyki w zakresie dziedzictwa kulturowego;
• dziedzictwo wizualne (Visual Heritage) obejmujące szkolenie z zakresu: kultury wizualnej Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej i wizualnej stanowiącej międzykulturowe dziedzictwo Krakowa; praktyk i działań artystycznych nakierowanych na trudne dziedzictwo, w tym zwłaszcza temat Zagłady; krytyki nowoczesnych formuł wystawienniczych i muzealnych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych przemian modelu muzeum historycznego;
• dziedzictwo przekładowe w perspektywie porównawczej (Translated Heritage in Comparative Perspective) ze szczególnym uwzględnieniem: wielokulturowego i wielojęzycznego charakteru dziedzictwa kulturowego Polski i Europy Środkowej i Wschodniej; wykorzystania przekładoznawstawa po zwrocie kulturowym jako metodologicznej ramy dla badań nad związkami i konfliktami międzykulturowymi; przekładu interlingwalnego i intersemiotycznego jako metod przekazu dziedzictwa kulturowego w czasie i w przestrzeni; roli tłumaczy w aktywnym przetwarzaniu wartości dziedzictwa kulturowego.
Semestr I
studenci realizują kursy główne, zajęcia opcjonalne, lektorat języka polskiego z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy

Semestr II
studenci realizują kursy główne, wybierają zajęcia opcjonalne, uczęszczają na lektorat języka polskiego (w przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego możliwy jest wybór innego języka); uczęszczają na translatorium z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy

Semestr III
studenci realizują kursy główne, wybierają zajęcia specjalizacyjne w jednej z trzech specjalizacji, uczęszczają na lektorat języka polskiego z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy (w przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego możliwy jest wybór innego języka), seminarium magisterskie właściwe dla swojej specjalizacji, translatorium z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy; mogą też odbywać praktyki/staże w wybranej przez siebie instytucji (mogą też odbyć je w sem. IV).

Semestr IV
Egzamin dyplomowy, obrona pracy magisterskiej (możliwe też po sem. III), praktyki/staże, jeśli nie odbyły się wcześniej
Opis zgodny z dokumentacją NCBiR.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów na kierunku Comparative Heritage Studies jest: realizacja programu studiów, złożenie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

Skróty: VH – Visual Heritage DH – Digital Heritage THC – Translated Heritage in Comparative Perspective Kursy: Elective 1, Elective 2, Elective DH, Elective VH, Elective THC wymienne na kursy z grupy Electives lub inne w wym. 30 godz. z 10 godz. tutorialu lub na inny kurs warty 5ECTS Lista kursów do wyboru (Electives) modyfikowana w każdym roku/semestrze. Uruchomienie kursów do wyboru uzależnione również od liczby zapisanych. Student może odbyć praktyki w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Student może zdać egzamin dyplomowy i obronić pracę w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Studia przypisane są do dziedziny nauk humanistycznych. W programie przewidziano 5 pkt ECTS za kurs z dziedziny nauk społecznych (Socjologia i antropologia kultury) Wprogramie przewidziano kurs z zakresu BHK. JĘZYKI Lektorat z języka polskiego (w wymiarze 150 godzin) jest kursem obowiązkowym (kończącym się egzaminem pisemnym). W przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego student może wybrać lektorat innego języka. Wykłady prowadzone w programie zawierają elementy konwersatorium. Wprowadzenia do 3 przewidzianych w programie modułów (VH, DH, THC) mają charakter proseminaryjny. Przedmioty do wyboru mogą mieć charakter wykładów, wykładów z elementami konwersatorium, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów. Translatorium zawiera elementy wykładu, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Theory of Culture
30 3,0 exam O
History of Polish Literature and Culture in Comparative Perspective (Old)
30 3,0 exam O
Sociology and Anthropology of Culture
30 5,0 exam O
Introduction to Digital Humanities (DH)
30 3,0 assessment O
Introduction to Visual and Memory Studies (VH)
30 3,0 assessment O
Introduction to Translation Studies (THC)
30 3,0 assessment O
4 - assessment O
Language Instruction (with elements of language history, language culture, intellectual property law, and labour law)
60 5,0 zaliczenie na ocenę O
Elective 1: DH, THC, VH
40 5,0 assessment O
Electives/COHES
F
  • O - obligatory
  • F - elective
Skróty: VH – Visual Heritage DH – Digital Heritage THC – Translated Heritage in Comparative Perspective Kursy: Elective 1, Elective 2, Elective DH, Elective VH, Elective THC wymienne na kursy z grupy Electives lub inne w wym. 30 godz. z 10 godz. tutorialu lub na inny kurs warty 5ECTS Lista kursów do wyboru (Electives) modyfikowana w każdym roku/semestrze. Uruchomienie kursów do wyboru uzależnione również od liczby zapisanych. Student może odbyć praktyki w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Student może zdać egzamin dyplomowy i obronić pracę w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Studia przypisane są do dziedziny nauk humanistycznych. W programie przewidziano 5 pkt ECTS za kurs z dziedziny nauk społecznych (Socjologia i antropologia kultury) Wprogramie przewidziano kurs z zakresu BHK. JĘZYKI Lektorat z języka polskiego (w wymiarze 150 godzin) jest kursem obowiązkowym (kończącym się egzaminem pisemnym). W przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego student może wybrać lektorat innego języka. Wykłady prowadzone w programie zawierają elementy konwersatorium. Wprowadzenia do 3 przewidzianych w programie modułów (VH, DH, THC) mają charakter proseminaryjny. Przedmioty do wyboru mogą mieć charakter wykładów, wykładów z elementami konwersatorium, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów. Translatorium zawiera elementy wykładu, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Performatics
30 3,0 exam O
History of Polish Literature and Culture in Comparative Perspective (Modern)
30 3,0 exam O
Methodology of Literary and Cultural Studies
30 3,0 exam O
Modern Visual Studies
30 3,0 assessment O
Culture of Small Communities in Central and Eastern Europe
30 3,0 assessment O
Cultural History of Comparative Literature
30 3,0 assessment O
Language Instruction (with elements of language history, language culture, intellectual property law, and labour law)
45 5,0 exam O
Translatorium (with elements of language history, language culture, intellectual property law, and labour law)
20 2,0 assessment O
Elective 2: DH, THC, VH
40 5,0 assessment O
Electives/COHES
F
  • O - obligatory
  • F - elective
Skróty: VH – Visual Heritage DH – Digital Heritage THC – Translated Heritage in Comparative Perspective Kursy: Elective 1, Elective 2, Elective DH, Elective VH, Elective THC wymienne na kursy z grupy Electives lub inne w wym. 30 godz. z 10 godz. tutorialu lub na inny kurs warty 5ECTS Lista kursów do wyboru (Electives) modyfikowana w każdym roku/semestrze. Uruchomienie kursów do wyboru uzależnione również od liczby zapisanych. Student może odbyć praktyki w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Student może zdać egzamin dyplomowy i obronić pracę w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Studia przypisane są do dziedziny nauk humanistycznych. W programie przewidziano 5 pkt ECTS za kurs z dziedziny nauk społecznych (Socjologia i antropologia kultury) Wprogramie przewidziano kurs z zakresu BHK. JĘZYKI Lektorat z języka polskiego (w wymiarze 150 godzin) jest kursem obowiązkowym (kończącym się egzaminem pisemnym). W przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego student może wybrać lektorat innego języka. Wykłady prowadzone w programie zawierają elementy konwersatorium. Wprowadzenia do 3 przewidzianych w programie modułów (VH, DH, THC) mają charakter proseminaryjny. Przedmioty do wyboru mogą mieć charakter wykładów, wykładów z elementami konwersatorium, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów. Translatorium zawiera elementy wykładu, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
MA Seminar/Tutorial
40 5,0 assessment O
Language Instruction (with elements of language history, language culture, intellectual property law, and labour law 2
45 6,0 exam O
Translatorium (with elements of language history, language culture, intellectual property law, and labour law)
20 4,0 assessment O
Elective: DH
40 5,0 assessment O
Elective: THC
40 5,0 assessment O
Elective: VH
40 5,0 assessment O
Electives/COHES
F
  • O - obligatory
  • F - elective
Skróty: VH – Visual Heritage DH – Digital Heritage THC – Translated Heritage in Comparative Perspective Kursy: Elective 1, Elective 2, Elective DH, Elective VH, Elective THC wymienne na kursy z grupy Electives lub inne w wym. 30 godz. z 10 godz. tutorialu lub na inny kurs warty 5ECTS Lista kursów do wyboru (Electives) modyfikowana w każdym roku/semestrze. Uruchomienie kursów do wyboru uzależnione również od liczby zapisanych. Student może odbyć praktyki w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Student może zdać egzamin dyplomowy i obronić pracę w semestrze III (możliwość ukończenia studiów w semestrze III) Studia przypisane są do dziedziny nauk humanistycznych. W programie przewidziano 5 pkt ECTS za kurs z dziedziny nauk społecznych (Socjologia i antropologia kultury) Wprogramie przewidziano kurs z zakresu BHK. JĘZYKI Lektorat z języka polskiego (w wymiarze 150 godzin) jest kursem obowiązkowym (kończącym się egzaminem pisemnym). W przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego student może wybrać lektorat innego języka. Wykłady prowadzone w programie zawierają elementy konwersatorium. Wprowadzenia do 3 przewidzianych w programie modułów (VH, DH, THC) mają charakter proseminaryjny. Przedmioty do wyboru mogą mieć charakter wykładów, wykładów z elementami konwersatorium, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów. Translatorium zawiera elementy wykładu, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatów.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
MA Seminar/Tutorial
5 20,0 assessment O
Internships
100 10,0 assessment O
Electives/COHES
F
  • O - obligatory
  • F - elective