A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Law and Administration

Intellectual Property and New Technologies

Basic information

Faculty name: Faculty of Law and Administration
Major name: Intellectual Property and New Technologies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Legal science

Programme

ISCED classification: 0421
Number of semesters: 3
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Preambuła

Zważywszy na:

– rosnące znaczenie własności intelektualnej na świecie w rozwoju gospodarki, technologii, społeczeństwa i kultury;
– fundamentalne znaczenie rozwoju zasobów ludzkich dla skutecznego i integralnego wykorzystania systemu własności intelektualnej w świetle nowych globalnych wyzwań;
– korzyści płynące z oferowania zaawansowanego programu kształcenia w dziedzinie prawa własności intelektualnej;
– wysoki poziom wiedzy specjalistycznej opracowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem Akademii WIPO, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) oraz Uniwersytet Jagielloński w zakresie nauczania i badań w dziedzinie prawa własności intelektualnej;

Uniwersytet Jagielloński (UJ), Wydział Prawa i Administracji uruchamia studia drugiego stopnia Intellectual Property and New Technologies utworzone w oparciu o porozumienie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).

Na mocy porozumienia pomiędzy ww. podmiotami tj. WIPO, UPRP oraz Uniwersytetem Jagiellońskim został utworzony Steering Committee (dalej jako Komitet Wykonawczy) posiadający kompetencje doradcze i opiniodawcze w zakresie kształtu i realizacji programu kształcenia na kierunku Intellectual Property and New Technologies.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład  – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie;
f. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium;
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów;
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt, seminarium, proseminarium, lektorat oraz warsztat;
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie wykładu , określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenie, konwersatorium oraz warsztat;
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
o. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Program studiów na kierunku Intellectual Property and New Technologies jest w całości realizowany w języku angielskim.

3. Studia drugiego stopnia na kierunku Intellectual Property and New Technologies trwają 3 semestry.

4. Semestr pierwszy jest realizowany w formie wykładów online z użyciem e-podręczników , semestr drugi realizowany jest w formie bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

5. Semestr trzeci przeznaczony jest na realizację seminarium magisterskiego i praktyk zawodowych.

6. Warunkiem zrealizowania programu studiów drugiego stopnia i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego(dyplomowego) jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 91 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

7. Plan studiów obejmuje dwie grupy przedmiotów: przedmioty obowiązkowe (O) oraz przedmioty fakultatywne (F).

8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych.

9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

10. Co najmniej 50% programu kształcenia realizowane jest w postaci zajęć dydaktycznych, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

 

Rozdział II Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS

1. Wykład kończy się egzaminem.

2. Warsztat i konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład, warsztat i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem.

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria magisterskie, proseminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze, warsztaty, szkolenia, projekty, praktyki zawodowe, zgodnie z programem/ planem studiów.

5. Punktacji ECTS nie podlega szkolenie BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie przedmiotu.

 

Rozdział III Zaliczenie roku

1. Jednostką zaliczeniową w ramach toku studiów jest rok studiów.

2. Warunkami zaliczenia poszczególnych lat są:

a. dla pierwszego roku studiów – zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i uzyskanie co najmniej 60 pkt ECTS oraz zaliczenie szkolenia BHK,
b. dla drugiego roku studiów – zaliczenie praktyki zawodowej oraz zaliczenie seminarium magisterskiego; warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.

3. Student jest zobowiązany do odbycia 1-miesięcznej praktyki zawodowej na drugim roku studiów. Za zgodą Kierownika studiów praktyka może zostać zrealizowana na I roku studiów. Zasady realizacji oraz zaliczania praktyk określa ramowy regulamin praktyk na kierunku Intellectual Property and New Technologies studia drugiego stopnia.

4. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu studiów (wpis warunkowy)

5. W sytuacji określonej w pkt. 4 dopuszczalne jest niezaliczenie maksymalnie jednego z przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu fakultatywnego lub maksymalnie dwóch przedmiotów fakultatywnych.

6. Wpis warunkowy możliwy jest także w przypadku niezaliczenie kursu BHK.

7. W przypadku uzyskania wpisu, o którym mowa w pkt. 4 na kolejny rok studiów, student ma obowiązek do końca drugiego roku, uzyskać liczbę punktów, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów oraz spełnić pozostałe warunki przewidziane w programie studiów.

8. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust.1 i 4, oraz § 33 i § 36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.

 

Rozdział IV Przedmioty obowiązkowe

Przedmiotami obowiązkowymi na kierunku Intellectual Property and New Technologies, studia drugiego stopnia, są:

a. przedmioty realizowane w formie wykładu online:

– Patent Law
– Trade mark law and allied rights
– Copyright Law
– Introduction to EU Law
– New technologies, Ethical, Social and Legal perspective

b. przedmioty realizowane w formie bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

– New technologies and patents
– Copyright in the digital age
– Commercial communication

c. lektorat prawniczy:

– English in IP matters

 

Rozdział V Przedmioty fakultatywne

Student kierunku Intellectual Property and New Technologies ma obowiązek zaliczyć nie mniej niż 6 przedmiotów z grupy przedmiotów fakultatywnych.

 

Rozdział VI Ukończenie studiów

1. Dla ukończenia studiów na kierunku IPNT konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.

2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.

3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.

4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń i praktyki zawodowej oraz szkolenia BHK.

5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.

 

Rozdział VII Harmonogram zajęć

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.

 

Rozdział VIII Rejestracja na przedmioty

1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta

2. Obowiązek rejestracji na zajęcia i składania deklaracji nie dotyczy pierwszego semestru pierwszego roku ze względu na brak przedmiotów fakultatywnych. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe w pierwszym semestrze studiów zostanie dokonana przez sekretariat studiów.

3. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego  o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu powtarzanego.

4. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
b. do dnia 1 marca na przedmioty semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.

6. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

7. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt. 3 i 5.

8. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu e-mail w domenie uj.edu.pl. Na ten adres e-mail studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta (w tym zawiadomienia, wezwania itd.)

 

Rozdział IX Terminy egzaminów

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej dwa terminy egzaminów, przynajmniej jeden termin egzaminu musi być wyznaczony w sesji zasadniczej  i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu oraz bloku zajęć, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach.

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż dwa dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu , jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:

a. sprawdzenia czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb,
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 

Rozdział X Zasady przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.

2. Formę egzaminu ustala prowadzący przedmiot w porozumieniu z Dziekanem.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.

5. Egzaminy pisemne są anonimowe.

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.

8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.

9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu.

10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.

11. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.

 

Rozdział XI Zajęcia pomocnicze

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej.

2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.

3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.

 

Rozdział XII Praca dyplomowa

1. Zapisy na seminaria drugiego roku są prowadzone przez system USOSweb lub w Katedrach i samodzielnych Zakładach, po uzyskaniu przez studenta wpisu na drugi rok.

2. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora 

 

Rozdział XIII Postanowienie końcowe

Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Graduation

  • Praca dyplomowa w formie pracy pisemnej lub opublikowany artykuł naukowy o kryteriach zdefiniowanych przez prowadzącego seminarium magisterskie (praca lub artykuł powinny być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego z dziedziny prawa własności intelektualnej prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania)
  • Egzamin dyplomowy

 

Studenci zobowiązani są wybrać co najmniej 6 przedmiotów z listy przedmiotów fakultatywnych w drugim semestrze pierwszego roku.
Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Patent Law
45 6 exam O
Trade mark law and allied rights
45 6 exam O
Copyright Law
45 6 exam O
Introduction to EU Law
30 4 exam O
New technologies: Ethical, Social and Legal perspective
30 4 exam O
4 - assessment O

Studenci zobowiązani są wybrać co najmniej 6 przedmiotów z listy przedmiotów fakultatywnych w drugim semestrze pierwszego roku.
Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
New technologies and patents
30 5 exam O
Copyright in the digital age
30 5 exam O
Commercial communication
30 5 exam O
English in IP matters
10 2 exam O
Guest lecturer course: Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
10 3 exam F
Digital content
10 3 exam F
Privacy and personal rights on the Internet
10 3 exam F
Internet Service Providers liability
10 3 exam F
Protection and licensing of software, data bases and computer games
10 3 exam F
Infringements of IPRs in the field of new technologies
10 3 exam F
Future law for next technologies
10 3 exam F
Guest lecturer course: Intellectual property overlaps
10 3 exam F
Guest lecturer course: Patents, pharmaceutical and human rights
10 3 exam F
Guest lecturer course: Protection and Access to non-personal data
10 3 exam F
Jurisdiction and choice of law on the Internet
10 3 exam F

Studenci zobowiązani są wybrać co najmniej 6 przedmiotów z listy przedmiotów fakultatywnych w drugim semestrze pierwszego roku.
Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
O