A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

Polish-Ukrainian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Polish-Ukrainian Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish

Head of studies

dr Rafał Kęsek
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku polskim. W ramach ścieżki ukraińskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I. Zajęcia na roku II realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Graduation

Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na I roku:

  • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot)
  • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot)
  • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS) 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język kierunkowy 1
60 2 graded credit O
30 1 assessment O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na I roku:

  • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot)
  • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot)
  • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS) 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język kierunkowy 1
60 2 assessment O
30 1 assessment O
Proseminarium
30 8 assessment O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na II roku:

  • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
  • 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS) 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja międzykulturowa
30 4 assessment O
Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy
30 3 graded credit O
Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie
30 4 graded credit O
Język kierunkowy 2
60 2 assessment O
30 1 assessment O
Seminarium
30 8 assessment O
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce
F

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na II roku:

  • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
  • 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS) 
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polityka wschodnia Polski
30 5 graded credit O
Partycypacja społeczna w polityce lokalnej
30 5 graded credit O
Analiza tekstów specjalistycznych
60 6 graded credit O
30 1 exam O
Seminarium
30 8 assessment O
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji
F